Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Actual Reminder 3.0.9 + Weather

Autor: East Imperial Soft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.16 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 939
Dátum pridania: 2009-10-10
Aktualizácia: 2011-06-26

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Actual Reminder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Actual Reminder vo verzií 3.0.9 + Weather od autora East Imperial Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Actual Reminder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Actual Reminder ..

Popis od autora programu - East Imperial Soft v anglickom jazyku:

Actual Reminder by East Imperial Soft is a powerful and convenient talking program-calendar for all kinds of reminders with organizer and weather forecast on your desktop. It can pronunciation in voice all your reminders: meetings, important events, holidays, birthdays, daily and weekly reminders, etc. Using hot keys, you can add or view added reminders, view the calendar for the whole year with just one click, you can set shut down, reboot, log off or sleep mode time of the computer or you can do that immediately. You can set time and choose pictures for automatic change wallpapers on your desktop.
The integrated organizer allows you to view all your events in a daily, weekly, monthly, or yearly overview. You can use Actual Reminder as printable calendar - you can preview and print all your reports.
Getting access to the Internet the program presents a convenient weather forecast for your city for current day and for five days forward. Also voice assistant, by pressing only one key at any moment will tell to you about the weather outdoors.
For every reminder you can choose a music from the existing data base or insert your own (wave, mp3, wma, midi). Also you can choose any program from your PC to run or setup automatically sending E-mail when reminding. For the birthdays or holidays you can choose pictures or photos of the one whose name-day it is and automatically send him a greeting card.
In the program it is possible to set the image of the calendar for the current month (or three months) on your desktop. Actual Reminder can say the time (and the weather forecast) every hour and it can also inform about the holidays for the current day in different countries.
It is possible to choose the interface of the program (skin support).
All the settings are easy to access and you can turn on or off any option any moment. Due to the convenient and nice form, the product is easy to operate for any user, for an experienced and a freshman.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Skutočné pripomenutie o východ Imperial Soft je silný a pohodlný hovoriť program-kalendár pre všetky druhy upomienky s organizátorom a predpoveď počasia na pracovnej ploche. Môžete výslovnosť hlas všetky upomienky: stretnutia, dôležité udalosti, sviatky, narodeniny, denné a týždenné upomienky atď. Pomocou horúcich kláves, môžete pridať alebo zobrazenie pridané upomienok, zobraziť kalendár na celý rok s jediným kliknutím, môžete nastaviť vypínanie, restart, odhlásiť alebo spánku režime čas počítača alebo si okamžite. Môžete nastaviť čas a vybrať obrázky pre automatickú zmenu tapety na pracovnej ploche.


Integrovaný organizátor umožňuje zobraziť všetky udalosti v denné, týždenné, mesačné alebo ročné prehľad. Skutočné upomienky môžete použiť ako vytlačiteľnej Kalendár - môžete zobraziť a vytlačiť všetky vaše správy.


Získať prístup na Internet program predstavuje pohodlné predpoveď počasia pre vaše mesto na aktuálny deň a päť dní dopredu. Tiež asistent hlasu, stlačením klávesu iba jeden v každom okamihu bude povedať vám počasie vonku.


Pre každý upomienky môžete vybrať Hudba z existujúcej databáze alebo vložiť svoju vlastnú (vlna, mp3, wma, midi). Tiež môžete ľubovoľný program z počítača na spustenie alebo nastaviť automatické odoslanie e-mailu, keď pripomenutie. Narodeniny alebo prázdniny môžete vybrať obrázky alebo fotografie jeden ktorého názov-deň je a automaticky ho poslať pozdrav.


V programe je možné nastaviť obraz kalendár pre aktuálny mesiac (alebo 3 mesiace) na pracovnej ploche. Skutočné upomienky môžete povedať čas (a predpoveď počasia) za hodinu, a to môže tiež informovať o dovolenka na aktuálny deň v rôznych krajinách.


Je možné vybrať rozhranie programu (kože podporu).


Všetky nastavenia sú ľahko prístup a môžete zapnúť alebo vypnúť všetky možnosť kedykoľvek. Kvôli pohodlné a príjemné forme, výrobok je ľahké prevádzkovať pre všetkých užívateľov, pre skúsených a nováčik.

Sťahujte tu: Actual Reminder 3.0.9 + Weather

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Enhilex Address Book Software 3.23Novinka

A great address book software, cardfile, PIM, Rolodex and contact manager

Orientačný preklad: Veľký adresár softvér, Cardfile, PIM, Rolodex a správca kontaktov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.49 MB

Aeris Calendar 2.1Novinka

Desktop Calendar, Weather, Reminders, Events, Notes, Todos

Orientačný preklad: Pozadia kalendára, počasie, pripomenutí udalostí, poznámky, Todos

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.66 MB

Kurlo 1.3Novinka

Kurlo is a free, portable contact manager designed for personal/business use.

Orientačný preklad: Kurlo je zadarmo, prenosné contact manager určený na osobné/obchodné využitie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.53 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

Contact Plus 3.1Novinka

Award winning internet enabled contact management system

Orientačný preklad: Ocenený internetu umožnili kontakt systém riadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.22 MB

InfoWonder 2.0.4010Novinka

PIM for notes, audio, images, websites and custom forms; full reminder setup.

Orientačný preklad: PIM pre poznámky, zvuk, obrázky, webové stránky a vlastných formulárov; Nastavenie úplné upomienky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.04 MB

LeaderTask 5.5.9Novinka

Business organizer: PIM, Calendar, Scheduler, Address Book, Managing tasks

Orientačný preklad: Obchodné Usporiadateľ: PIM, Kalendár, Plánovač, Address Book, Správa úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

Lark Reminder 8.0Novinka

Lark Reminder

Orientačný preklad: Lark upomienky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.22 MB

iwrite.4.life 4.0Novinka

The journal writing tool for every-day use by demanding professionals.

Orientačný preklad: Časopis písanie nástroj pre každý deň-použitie náročných profesionálov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.54 MB

Najsťahovanejšie programy