Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Advanced Clipboard Utility (ACU) 1.3.2

Autor: DLAO Software
Stránka: dlao.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1,19 MB
Cena: 19.84 $
Počet stiahnutí: 1382
Dátum pridania: 2005-06-22
Aktualizácia: 2011-09-06

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Advanced Clipboard Utility (ACU):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Advanced Clipboard Utility (ACU) vo verzií 1.3.2 od autora DLAO Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Advanced Clipboard Utility (ACU) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Advanced Clipboard Utility (ACU) ..

Popis od autora programu - DLAO Software v anglickom jazyku:

ACU is a huge timesaver! Only a few minutes are needed to learn how to use this! It makes you more productive by making the windows clipboard work better. It adds the functionality that Windows leaves out, starting with the ability to hold more than one item! (The regular Windows clipboard holds one item at a time.) Do you have a need to keep often-used (or seldom remembered) scraps of data around for easy pasting? Do you often need to move many pieces of data from one application to another? How about answering questions on a mailing list or help desk? ACU will help you to do all this things… If you've ever misplaced something that you know you copied days earlier, if you've ever been overwhelmed by data, or if you've ever had to read data from one application as you typed it into another because cut 'n' paste would take too long, then relief is at hand. We invite you to explore our free 30-day trial. ACU is designed to act more like an extension of Windows itself, rather than a separate application. It sits quietly and discretely waiting for you to need it when you want to retrieve that data and paste it back into your document. If you are using the mouse you can click at the icon in the Notification Area (System tray). ACU then pops up ready for use… If you are using the keyboard you can hit the access Hot-Key to access needed clipboard ACU is designed to work they usual way. There is nothing unnecessary. Why ACU better: - You can simply switch between clipboards with only several keys or mouse moves - All operations can be performed by customizable hot keys - This tool will give you up to 16 clipboards - Auto run option from start-up - Easy Navigation between stores - Hot-Keys and Mouse support - You can access ACU with only Hot-Keys instead Mouse - Easy installation - modern interface... - Paste-Anyplace technology - no need to be permanently switching between ACU and the other application like many other clipboard extenders - Very small size

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ACU je obrovský ako ušetriť čas! Len pár minút sú potrebné naučiť sa používať! To robí viac produktívne tým, že okná schránky prácu lepšie. Dodáva funkčnosť systému Windows listy, počnúc schopnosť držať viac ako jednu položku! (Pravidelné Schránka systému Windows vlastní jednu položku naraz.) Máte potreba udržať často používa (alebo len zriedka pamatovat) zápisky údajov okolo pre jednoduché vkladanie? Často potrebujete posunúť veľa kúskov údajov z jednej žiadosti do druhého? Ako o zodpovedanie otázky na mailing listu alebo help desk? ACU vám pomôže urobiť všetky tejto veci... Ak ste nikdy stratená niečo, že viete, že ste skopírovali dní skôr, ak ste niekedy bol ohromený tým údajov, alebo ak ste niekedy mali čítať údaje z jednej žiadosti ako ste kód zadali do iného pretože rezané n prilepiť by trvať príliš dlho, potom úľava je na dosah ruky. Pozývame vás k objavovaniu naše zdarma 30-dňová trial. ACU je určený konať viac ako rozšírenie Windows sama, skôr ako samostatná aplikácia. To sedí v tichosti a diskrétněji čaká na vás potrebovať, ak chcete načítať údaje a prilepiť späť do dokumentu. Ak používate myš môžete kliknutím na ikonu v oblasti oznámení (systémový zásobník). ACU sa potom objaví pripravený na použiť... Ak používate klávesnicu môžete vyraziť prístup Hot-Key prístup potrebný schránky ACU je určený pre prácu, že zvyčajným spôsobom. Nie je nič zbytočné. Prečo ACU lepšie: - môžete jednoducho prepínať medzi podložiek s iba niekoľko kľúče alebo myš ťahov - všetky operácie možno vykonávať prispôsobiteľné klávesové skratky - tento nástroj vám až 16 podložiek - autospustenie možnosť z počiatočnej - jednoduchú navigáciu medzi obchody - Hot-klávesy a myš podporu - môžete pristupovať k ACU s len Hot tlačidlá namiesto myši - jednoduchá inštalácia - moderné rozhranie... - prilepiť-kdekoľvek technológie - nie je potrebné trvalo prepínanie medzi ACU a iné aplikácie ako zariadenia Extender mnoho ostatné Schránka - veľmi malá veľkosť

Sťahujte tu: Advanced Clipboard Utility (ACU) 1.3.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Multi Clipboard 9.31.00Novinka

This is the most popular free multi clipboard on Download.com. Try it out now.

Orientačný preklad: To je najobľúbenejšie voľný multi schránky na Download.com. Vyskúšajte si to teraz.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.72 MB

Clipstory 1.0Novinka

Clipboard with History - Unlimited Copy and Paste

Orientačný preklad: Schránky s históriou - neobmedzený kopírovať a prilepiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.81 MB

Scratchboard 15.0Novinka

A tool for organizing personal information in a 'tree' strucutre.

Orientačný preklad: Nástroj na organizovanie osobných informácií v "strom" strucutre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.29 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Clic and Capture 2011Novinka

Software of partial or complete captures of screen.

Orientačný preklad: Softvér na čiastočné alebo úplné zachytáva obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Paste Your Responses 3.0Novinka

Paste Your Responses Honor System Shareware. Fill out forms, reponse to emails w

Orientačný preklad: Vložiť Vaše odpovede Honor systému Shareware. Vypĺňať formuláre, odpoveď na e-maily w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

Animated Images TB Image Browser 1.0.0Novinka

Free image browser from Animated Images

Orientačný preklad: Voľný image prehliadač od animované obrázky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.98 MB

Najsťahovanejšie programy