Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AgendaMax 4.2.0.11104

Autor: JSoft Consulting
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.9 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 924
Dátum pridania: 2006-02-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu AgendaMax:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AgendaMax vo verzií 4.2.0.11104 od autora JSoft Consulting. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AgendaMax je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AgendaMax ..

Popis od autora programu - JSoft Consulting v anglickom jazyku:

Ever wonder why your life is so disorganized? Are appointments being missed? Well, wonder no more and download AgendaMax, a personal information manager on steroids, with more features than most calendars. Holds over 64,000 appointments at once. At 10 per day you'll be set for the next 17 years. Also h0lds over 64,000 tasks. And holds over 64,000 holidays, And holds over 64,000 notes. And holds over 64,000 journals. All at the same time. Appointments, tasks and holidays are graphically displayed on the calendar and a display beside the calendar only shows those items which relate to the calendar date. Tasks not marked as done are always carried over to be added to tomorrow's list. Double-click on any calendar date to bring up the Day At A Glance, or drag an appointment or task into the calendar to either start or edit it. Use the Holiday Calendar to add your favorite holidays or import your countries' holidays directly into the calendar with over 25 country holiday templates. Keeping a journal is a snap with the automatic journaling features and if keeping project notes is your priority, the Category Notes will fit your bill. Can't find something? Use the Keyword Search function to search all your appointments, tasks, holidays, journal and notes. Using military time? AgendaMax shows appointments either in a 12 or 24 hour format. Used to a date book? Click on Daily View to display AgendaMax in a date book format. Need to take your calendar on the road? AgendaMax prints calendar, task, holiday and appointment lists. The calendar, and most other things, can be customized by you so toolbars, colors, fonts, and graphics are the way you want them. Fully network compatible, by setting the Data Path options (detailed instructions in the enclosed network.txt file), you can have as many people as you want, sharing your data. Speed, power and simplicity, minor upgrades and tech support are free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Niekedy čudujem, prečo je váš život tak zmätený? Sú stretnutia sa minul? No, nie je divu, ďalšie informácie a stiahnuť AgendaMax, osobný informačný manažér na steroidoch, s viacerými funkciami, ako väčšina kalendárov. Pojme viac ako 64.000 vymenovania naraz. Na 10 za deň, budete sa nastaví na nasledujúcich 17 rokov. Tiež h0lds cez 64.000 úlohy. A má viac ako 64.000 prázdniny, a má viac ako 64.000 poznámky. A drží nad 64.000 časopisov. Všetky súčasne. Schôdzky, úlohy a prázdniny sú graficky zobrazené v kalendári a zobrazí vedľa kalendára zobrazuje len tie položky, ktoré sa vzťahujú k kalendárny dátum. Úlohy, ktoré nie sú označené ako splnené sú vždy vykonávané cez ktoré sa pridávajú do zajtrajška zoznamu. Double-kliknite na ľubovoľné dátum v kalendári, aby sa deň na prvý pohľad, alebo pretiahnuť udalosť alebo úlohu do kalendára buď spustiť alebo upraviť. Použite kalendár sviatkov pridať svoje obľúbené sviatky alebo prázdniny import vašich krajinách 'priamo do kalendára s viac ako 25 krajín dovolenku šablóny. Vedenie denníka je hračka s automatickým žurnalizáciu, a ak vedenie projektu poznámky sú vaše priority, bude kategória Poznámky fit váš účet. Nemožno nájsť niečo? Použite vyhľadávanie kľúčových slov funkciu prehľadať všetky vaše schôdzky, úlohy, sviatky, denník a poznámky. Použitie vojenskej čas? AgendaMax ukazuje udalosti buď v 12 alebo 24 hodinový formát. Používa sa k dátumu knihu? Kliknutím na denné zobraziť, AgendaMax vo formáte dátum knihy. Potrebujete, aby váš kalendár na ceste? AgendaMax tlač kalendára, úlohy, dovolenka a vymenovanie zoznamy. Kalendáre, a väčšina ostatných vecí, je možné prispôsobiť si tak panelov nástrojov, farieb, písiem a grafiky sú ako ich chcete mať. Plne kompatibilný so sieťou, nastavením Data cesta možností (podrobné pokyny nájdete v priloženom súbore Network.txt), môžete mať toľko ľudí, koľko chcete, zdieľanie dát. Rýchlosť, výkon a jednoduchosť, menšie upgrade a technickú podporu sú zadarmo.

Sťahujte tu: AgendaMax 4.2.0.11104

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

T-Minus Election Day Countdown 6.0Novinka

Are you involved with an election campaign?

Orientačný preklad: Ste spojené s volebnú kampaň?

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.96 MB

Office Organizer 4.10Novinka

The software is for Internet e-mail, local network, network organizer,database.

Orientačný preklad: Tento softvér je pre internetový e-mail, miestnej sieti, sieť organizátor, databázy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

Sciral Consistency for Windows 1.1.6Novinka

Tracks and provides feedback on daily tasks that are repeating yet flexible.

Orientačný preklad: Skladby a poskytuje spätnú väzbu o každodenné úlohy, ktoré sú opakujúce sa pritom pružný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.372 MB

Smart Reminder 1.24bNovinka

Advanced personal information manager that helps you organize your life.

Orientačný preklad: Pokročilé správcu osobných informácií, ktorý vám pomôže usporiadať svoj život.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.90 MB

Airline Pilot's Daily Aviation Logbook 6.0.4Novinka

Pilot Flight Logbook for FAR 121 Airline Pilots - Palm OS Edition

Orientačný preklad: Pilotné lodnom denníku letu na ĎALEKO 121 piloti - Palm OS Edition

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

TexNotes Pro 4.3.4Novinka

Feature rich text editor, notes organizer and document publisher

Orientačný preklad: Funkcia bohatý textový editor, upozorňuje organizátor a dokument vydavateľa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.70 MB

CBEOrganizer 2.1Novinka

CBE Organizer - Day planner, task manager, picture viewer, notepad.

Orientačný preklad: CBE Organizátor - Deň plánovač, správcu úloh, prehliadač obrázkov, poznámkový blok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.95 MB

Swift To-Do List Lite 2.262Novinka

Free to do list software with reminder and tasklists organized by tree structure

Orientačný preklad: Voľný zoznam softvéru s upomienky a tasklists organizované stromovú štruktúru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.81 MB

GooSync Google Calendar Mobile Sync 1.2Novinka

Synchronize your Google Calendar with your PDA or mobile device for Free.

Orientačný preklad: Synchronizovať Google Calendar s PDA alebo mobilné zariadenia zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.20 MB

Najsťahovanejšie programy