Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Amibook 2.2.0.3

Autor: Cockrum Publishing
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.04 MB
Cena: $0 $
Počet stiahnutí: 1043
Dátum pridania: 2007-02-06
Aktualizácia: 2011-07-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Amibook:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Amibook vo verzií 2.2.0.3 od autora Cockrum Publishing. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Amibook je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Amibook ..

Popis od autora programu - Cockrum Publishing v anglickom jazyku:

Amibook is the organizer you've been looking for. You can easily manage your time and contacts with it's one-screen access to your address book, appointment book, and task list, letting you manage your time. Don't let your time manage you!

Amibook has a modern, intuitive interface with views that you select so you use it your way, and an extensive help system with context sensitive help available everywhere.

As a contact manager, Amibook keeps track of phone numbers, e-mail addresses, web page URLs, and address information for your contacts, who can be in one or more groups. You can preview and print out address books and envelopes for all the people in an address book, or only those contacts you select. It will even include the return address on envelopes. Amibook is also able to dial phone numbers for you at the click of a button, jump to a web site, or open your e-mail program ready to send mail to the person or people selected by you.

As a personal organizer, Amibook keeps track of your appointment book and tasks. You can set an alarm to go off up to one hour before an appointment is scheduled. Tasks are assigned a priority, and can be marked completed when finished. Any uncompleted tasks continue to show up on your daily calendar. You are able to preview and print out calendars for the day, the week, and the month. Tasks and appointments can be scheduled to happen one time only, or be recurring events.

If you wish to import or export to other programs, you may do so with delimited text files. You determine the delimiter, format, and content of these files through a wizard-based import/export process. Amibook also imports your Windows(R) Address Book (so you no longer have to worry about worms and viruses using it to spread themselves), and other Amibook databases.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Amibook je organizátor ste hľadal. Môžete ľahko spravovať svoj čas a kontakty s to jednej obrazovke prístup k adresárom, kniha vymenovanie a zoznam úloh, umožňuje spravovať svoj čas. Nenechajte váš čas spravovať!

Amibook má moderný, intuitívne rozhranie názory, ktoré vyberiete, takže ho používate ceste a rozsiahleho Pomocníka s kontextového Pomocníka všade.

Ako contact manager, uchováva záznam o Amibook, telefónne èísla, e-mailové adresy, adresy URL webových stránok a adresu informácie kontaktov, ktoré môžu byť v jednej alebo viacerých skupín. Môžete zobraziť a vytlačiť adresáre a obálok pre všetkých ľudí v adresári, alebo len tie kontakty, ktoré vyberiete. Bude zahŕňať aj spiatočnej adresy na obálkach. Amibook je tiež vytočiť telefónne čísla pre vás pri kliknutí na tlačidlo, prejsť na webovú lokalitu alebo otvoriť program elektronickej pošty, ktorý je pripravený na odosielanie pošty osoby alebo osôb, ktoré ste vybrali.

Ako osobné organizátor, Amibook o vašu knihu plánovaných činností a úloh. Môžete nastaviť budík odísť do jednej hodiny pred plánovaným schôdzku. Úlohy priradené prioritou a možno označiť ukončené po dokončení. Všetky nedokončené úlohy sa naďalej zobrazujú na denného kalendára. Ste mohli zobraziť a vytlačiť kalendáre dňa, týždňa a mesiaca. Plánované činnosti a úlohy môžete naplánovať dôjsť len raz alebo sa obvykle sa opakujúcich udalostí.

Ak chcete importovať alebo exportovať do iných programov, môže tak urobiť s súbory s oddeleným textom. Zistíte, že oddeľovač, formát a obsah týchto súborov prostredníctvom Sprievodcu importom a exportom. Amibook aj dovozy Address Book (tak už budete musieť starať o červy a vírusy pomocou šíriť sami) Windows(R), a iných Amibook databáz.

Sťahujte tu: Amibook 2.2.0.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Compact Notes 1.1Novinka

Tiny, mobile and safe information and project manager with rich edit support

Orientačný preklad: Drobček, mobilné a bezpečné informácie a projektového manažéra s bohatými upraviť pomoci

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

Advanced Phonebook 2.03Novinka

Professional phone number database.

Orientačný preklad: Profesionálny telefónne číslo databázy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.34 MB

Enhilex Medical Transcription Software 3.26Novinka

A great Medical Transcription Software tool built specifically for MTs

Orientačný preklad: Veľký lekársky prepis softvérový nástroj postavený špeciálne pre MTS

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

Power Phone Book for MS Access 3.721Novinka

This program combines a simplicity of usage, pleasant interface and power search

Orientačný preklad: Tento program kombinuje jednoduchosť použitia, príjemné rozhranie a moc vyhľadávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.41 MB

Bud 2009.3Novinka

Windows organizer with sidebar, calendar, reminders, events, outlook, templates

Orientačný preklad: Windows organizér s bočnom paneli, kalendár, upomienky, udalosti, výhľad, šablóny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24 MB

Task List 1.1Novinka

Task List helps you manage your everyday tasks, making your life more organized

Orientačný preklad: Zoznam úloh vám pomôže spravovať vaše každodenné úlohy, aby váš život viac organizovaná

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.99 MB

EzReminder 2.1Novinka

a useful reminder software for your life.

Orientačný preklad: užitočnou pripomienkou softvéru pre váš život.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.9 MB

Potolook plugin for Microsoft Outlook 5.0Novinka

An extensive package of Outlook plug-ins. Dynamic templates and more...

Orientačný preklad: Rozsiahly balík Outlook plug-inov. Dynamické šablóny a ďalšie ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.88 MB

HS Task Planner 2.5Novinka

HS Task Planner - Task list and project planning software

Orientačný preklad: HS Úloha Planner - Zoznam úloh a plánovanie projektu softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.26 MB

Najsťahovanejšie programy