Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Amibook 2.2.0.3

Autor: Cockrum Publishing
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.04 MB
Cena: $0 $
Počet stiahnutí: 1001
Dátum pridania: 2007-02-06
Aktualizácia: 2011-07-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Amibook:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Amibook vo verzií 2.2.0.3 od autora Cockrum Publishing. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Amibook je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Amibook ..

Popis od autora programu - Cockrum Publishing v anglickom jazyku:

Amibook is the organizer you've been looking for. You can easily manage your time and contacts with it's one-screen access to your address book, appointment book, and task list, letting you manage your time. Don't let your time manage you!

Amibook has a modern, intuitive interface with views that you select so you use it your way, and an extensive help system with context sensitive help available everywhere.

As a contact manager, Amibook keeps track of phone numbers, e-mail addresses, web page URLs, and address information for your contacts, who can be in one or more groups. You can preview and print out address books and envelopes for all the people in an address book, or only those contacts you select. It will even include the return address on envelopes. Amibook is also able to dial phone numbers for you at the click of a button, jump to a web site, or open your e-mail program ready to send mail to the person or people selected by you.

As a personal organizer, Amibook keeps track of your appointment book and tasks. You can set an alarm to go off up to one hour before an appointment is scheduled. Tasks are assigned a priority, and can be marked completed when finished. Any uncompleted tasks continue to show up on your daily calendar. You are able to preview and print out calendars for the day, the week, and the month. Tasks and appointments can be scheduled to happen one time only, or be recurring events.

If you wish to import or export to other programs, you may do so with delimited text files. You determine the delimiter, format, and content of these files through a wizard-based import/export process. Amibook also imports your Windows(R) Address Book (so you no longer have to worry about worms and viruses using it to spread themselves), and other Amibook databases.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Amibook je organizátor ste hľadal. Môžete ľahko spravovať svoj čas a kontakty s to jednej obrazovke prístup k adresárom, kniha vymenovanie a zoznam úloh, umožňuje spravovať svoj čas. Nenechajte váš čas spravovať!

Amibook má moderný, intuitívne rozhranie názory, ktoré vyberiete, takže ho používate ceste a rozsiahleho Pomocníka s kontextového Pomocníka všade.

Ako contact manager, uchováva záznam o Amibook, telefónne èísla, e-mailové adresy, adresy URL webových stránok a adresu informácie kontaktov, ktoré môžu byť v jednej alebo viacerých skupín. Môžete zobraziť a vytlačiť adresáre a obálok pre všetkých ľudí v adresári, alebo len tie kontakty, ktoré vyberiete. Bude zahŕňať aj spiatočnej adresy na obálkach. Amibook je tiež vytočiť telefónne čísla pre vás pri kliknutí na tlačidlo, prejsť na webovú lokalitu alebo otvoriť program elektronickej pošty, ktorý je pripravený na odosielanie pošty osoby alebo osôb, ktoré ste vybrali.

Ako osobné organizátor, Amibook o vašu knihu plánovaných činností a úloh. Môžete nastaviť budík odísť do jednej hodiny pred plánovaným schôdzku. Úlohy priradené prioritou a možno označiť ukončené po dokončení. Všetky nedokončené úlohy sa naďalej zobrazujú na denného kalendára. Ste mohli zobraziť a vytlačiť kalendáre dňa, týždňa a mesiaca. Plánované činnosti a úlohy môžete naplánovať dôjsť len raz alebo sa obvykle sa opakujúcich udalostí.

Ak chcete importovať alebo exportovať do iných programov, môže tak urobiť s súbory s oddeleným textom. Zistíte, že oddeľovač, formát a obsah týchto súborov prostredníctvom Sprievodcu importom a exportom. Amibook aj dovozy Address Book (tak už budete musieť starať o červy a vírusy pomocou šíriť sami) Windows(R), a iných Amibook databáz.

Sťahujte tu: Amibook 2.2.0.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Date Wizard 2.6.91Novinka

DateWizard is a small reminder program for all those meetings, birthdays etc.

Orientačný preklad: DateWizard je malé upomienky program pre všetky tieto stretnutia, narodeniny atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.81 MB

Scheduleview 3.0.76Novinka

Easy-to-use appointment scheduling software, easy as view and click. Sync To Web

Orientačný preklad: Easy-to-používať plánovanie schôdzok, software, jednoduché, ako zobraziť a kliknite na tlačidlo. Synchronizácia na webovej

Licencia: Demo | Veľkosť: 200.27 MB

Kalendra 2.0Novinka

Kalendra is your is your free personal multimedia life organizer!

Orientačný preklad: Kalendra je váš je váš zdarma osobných multimediálne život!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.58 MB

SZ Daily Plan Manager 1.00.0005Novinka

It’s a Daily plan software supports types of DayItem in visual view.

Orientačný preklad: Je to denný plán softvér podporuje typy DayItem v vizuálne zobrazenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.18 MB

DailyPIM 4.06Novinka

DailyPIM is a wonderful software for personal information management(PIM).

Orientačný preklad: DailyPIM je krásny softvér pre osobné údaje management(PIM).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

Aries Personal Organizer Software 2.2.5Novinka

Be productive and organized with Aries Organizer! Tasks,Contacts,Calendar,Notes!

Orientačný preklad: Byť produktívny a organizovanej Baran usporiadateľa! Úlohy, kontakty, kalendár, poznámky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

PIM XP 1.21Novinka

All-in-one personal information manager.

Orientačný preklad: All-in-one správca osobných informácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

Actual Reminder 3.0.9 + WeatherNovinka

Talking calendar for any reminders, weather forecast and many other functions.

Orientačný preklad: Hovoriť kalendár pre všetkých pripomenutí, predpoveď počasia a mnoho ďalších funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

Integrated Appointment Scheduler 2.17Novinka

High efficient scheduling software with integrated many other useful utilities

Orientačný preklad: Vysoko efektívne plánovanie softvér s integrovanou mnoho ďalších užitočných utilít

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.49 MB

Najsťahovanejšie programy