Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Amibook 2.2.0.3

Autor: Cockrum Publishing
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.04 MB
Cena: $0 $
Počet stiahnutí: 1026
Dátum pridania: 2007-02-06
Aktualizácia: 2011-07-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Amibook:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Amibook vo verzií 2.2.0.3 od autora Cockrum Publishing. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Amibook je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Amibook ..

Popis od autora programu - Cockrum Publishing v anglickom jazyku:

Amibook is the organizer you've been looking for. You can easily manage your time and contacts with it's one-screen access to your address book, appointment book, and task list, letting you manage your time. Don't let your time manage you!

Amibook has a modern, intuitive interface with views that you select so you use it your way, and an extensive help system with context sensitive help available everywhere.

As a contact manager, Amibook keeps track of phone numbers, e-mail addresses, web page URLs, and address information for your contacts, who can be in one or more groups. You can preview and print out address books and envelopes for all the people in an address book, or only those contacts you select. It will even include the return address on envelopes. Amibook is also able to dial phone numbers for you at the click of a button, jump to a web site, or open your e-mail program ready to send mail to the person or people selected by you.

As a personal organizer, Amibook keeps track of your appointment book and tasks. You can set an alarm to go off up to one hour before an appointment is scheduled. Tasks are assigned a priority, and can be marked completed when finished. Any uncompleted tasks continue to show up on your daily calendar. You are able to preview and print out calendars for the day, the week, and the month. Tasks and appointments can be scheduled to happen one time only, or be recurring events.

If you wish to import or export to other programs, you may do so with delimited text files. You determine the delimiter, format, and content of these files through a wizard-based import/export process. Amibook also imports your Windows(R) Address Book (so you no longer have to worry about worms and viruses using it to spread themselves), and other Amibook databases.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Amibook je organizátor ste hľadal. Môžete ľahko spravovať svoj čas a kontakty s to jednej obrazovke prístup k adresárom, kniha vymenovanie a zoznam úloh, umožňuje spravovať svoj čas. Nenechajte váš čas spravovať!

Amibook má moderný, intuitívne rozhranie názory, ktoré vyberiete, takže ho používate ceste a rozsiahleho Pomocníka s kontextového Pomocníka všade.

Ako contact manager, uchováva záznam o Amibook, telefónne èísla, e-mailové adresy, adresy URL webových stránok a adresu informácie kontaktov, ktoré môžu byť v jednej alebo viacerých skupín. Môžete zobraziť a vytlačiť adresáre a obálok pre všetkých ľudí v adresári, alebo len tie kontakty, ktoré vyberiete. Bude zahŕňať aj spiatočnej adresy na obálkach. Amibook je tiež vytočiť telefónne čísla pre vás pri kliknutí na tlačidlo, prejsť na webovú lokalitu alebo otvoriť program elektronickej pošty, ktorý je pripravený na odosielanie pošty osoby alebo osôb, ktoré ste vybrali.

Ako osobné organizátor, Amibook o vašu knihu plánovaných činností a úloh. Môžete nastaviť budík odísť do jednej hodiny pred plánovaným schôdzku. Úlohy priradené prioritou a možno označiť ukončené po dokončení. Všetky nedokončené úlohy sa naďalej zobrazujú na denného kalendára. Ste mohli zobraziť a vytlačiť kalendáre dňa, týždňa a mesiaca. Plánované činnosti a úlohy môžete naplánovať dôjsť len raz alebo sa obvykle sa opakujúcich udalostí.

Ak chcete importovať alebo exportovať do iných programov, môže tak urobiť s súbory s oddeleným textom. Zistíte, že oddeľovač, formát a obsah týchto súborov prostredníctvom Sprievodcu importom a exportom. Amibook aj dovozy Address Book (tak už budete musieť starať o červy a vírusy pomocou šíriť sami) Windows(R), a iných Amibook databáz.

Sťahujte tu: Amibook 2.2.0.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TD SUPER 3.6Novinka

your offfice and home purpose contact management software

Orientačný preklad: offfice a domáce účely kontaktu management softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.30 MB

Enhilex Medical Transcription Software 3.26Novinka

A great Medical Transcription Software tool built specifically for MTs

Orientačný preklad: Veľký lekársky prepis softvérový nástroj postavený špeciálne pre MTS

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

Student Life 3.0.8Novinka

Simplify the chaos of college life with this cool student organizer software.

Orientačný preklad: Zjednodušte chaos vysokoškolského života s týmto vychladnúť softvér študent usporiadateľa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.16 MB

Daily To-Do List 2.35Novinka

Day by day organized to-do list with reminder, RTF notes and printing options

Orientačný preklad: Deň čo deň organizovaný to-do zoznamu s pripomienkou, RTF poznámky a možnosti tlače

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

Power To-Do List 1.25Novinka

Do you have the Power To Do? A powerful, flexible, GTD-friendly To-Do list

Orientačný preklad: Máte, právomoc na to? Silný, flexibilné, zoznam GTD-priateľské úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.82 MB

PocketPRP for Windows Mobile Pocket PC 1.08Novinka

Pocket PRP - personal resource planning software.

Orientačný preklad: Pocket PRP - osobné ERP softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.48 MB

PIMEX 1.24Novinka

Manage your contacts, addresses, appointments, notes, and diary with this PIM

Orientačný preklad: Spravovať kontakty, adresy, plánované činnosti, poznámky a denník s touto PIM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.83 MB

Aries Personal Organizer Software 2.2.5Novinka

Be productive and organized with Aries Organizer! Tasks,Contacts,Calendar,Notes!

Orientačný preklad: Byť produktívny a organizovanej Baran usporiadateľa! Úlohy, kontakty, kalendár, poznámky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

Mobiano Todo For PPC 1.2Novinka

A program to organize and prioritize your tasks for PocketPC & SmartPhone.

Orientačný preklad: Program organizovať a priority svoje úlohy pre PocketPC a SmartPhone.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Najsťahovanejšie programy