Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0

Autor: Aspose Pty Ltd
Stránka: www.aspose.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.30 MB
Cena: 599 $
Počet stiahnutí: 2405
Dátum pridania: 2011-04-03
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win2000, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu Aspose.Diagram for .NET:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Aspose.Diagram for .NET vo verzií 1.0.0.0 od autora Aspose Pty Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Aspose.Diagram for .NET je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Aspose.Diagram for .NET ..

Popis od autora programu - Aspose Pty Ltd v anglickom jazyku:

Aspose.Diagram is a class library for working with MS Visio files & is a pure .NET alternate for MS Visio Object Model. It enables developers to work with VSD & VDX files on ASP.NET web applications, web services & Windows applications. It makes use of the advanced functionality of Visio's services to manipulate Visio docs on a server. Developer can open files & manipulate the elements of the diagram, from lines and fills, to more complex elements, and then export to native Visio formats or XML.
Aspose.Diagrams is aimed at developers who need to work with Visio files form within their own applications. It allows you to manipulate the file format quickly and easily, saving time and effort in developing a solution for working with these files.

No Microsoft Visio Automation

Aspose.Diagram, as a pure .NET alternate for MS Visio Object Model provides much better performance and ease of use to manipulate diagrams and conversions into accepted formats. Aspose.Diagram also leverages advanced functionality provided by Visio services to manipulate Visio documents at server.

Read, Change and Write Microsoft Visio Documents

Aspose.Diagram for .NET provides a class library to read Microsoft Visio files in native VSD format as well as the Visio XML (VDX) format. The contents of the diagram can be manipulated through the Aspose.Diagram API. After making the required changes to the Visio file, the file can then be written to disk in Visio XML (VDX) format.

Platform Independence

You can confidently use Aspose.Diagram for .NET to build any type of a 32-bit or 64-bit .NET application including ASP.NET, Web Services and WinForms. Aspose.Diagram for .NET is easy to deploy because it is just a class library without any dependencies (except on the .NET Framework itself).

Support for Different File Formats

Using Aspose.Diagram for .NET, developers can easily open a multitude of file formats. These include
- MS Visio 2010 (VSD / VDX)

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Aspose.Diagram je knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio a je čistý. NET náhradník pre MS Visio Object Model. To umožňuje vývojárom pracovať s DVS a VDX obrázkov na webové aplikácie ASP.NET, webových služieb a aplikácií Windows. Využíva pokročilé funkcie služieb Visio je k manipulácii s Visio dokumenty na serveri. Developer je možné otvoriť súbory a manipulovať s prvkami diagramu, z čiary a výplne, až po zložitejšie prvky, a potom export do natívne aplikácie Visio formátov alebo XML. Aspose.Diagrams je zameraná na vývojárov, ktorí potrebujú pracovať so súbormi aplikácie Visio formou v rámci svojich vlastných aplikácií. To vám umožní manipulovať formát súboru rýchlo a ľahko, čo šetrí čas a úsilie vo vývoji riešení pre prácu s týmito súbormi. Nie Microsoft Visio automatizácie Aspose.Diagram, ako čistý. NET náhradník pre MS Visio Object Model poskytuje oveľa lepší výkon a jednoduché použitie k manipulácii s diagramy a konverzia do formátov prijatý. Aspose.Diagram tiež využíva pokročilé funkcie poskytované služby Visio manipulovať Visio dokumentov na server. Prečítajte si, Zmeniť a Zapisovať Microsoft Visio Dokumenty Aspose.Diagram. NET ponúka knižnica tried pre čítanie Microsoft Visio súbory v natívnom formáte, DVS, rovnako ako aplikácia Visio XML (VDX) vo formáte. Obsah diagramu možno manipulovať prostredníctvom Aspose.Diagram API. Po vykonaní požadovaných zmien v súbore aplikácie Visio, môžete súbor potom zapísať na disk v aplikácii Visio XML (VDX) vo formáte. Nezávislosť na platforme môžete s dôverou použiť pre Aspose.Diagram. NET stavať každý typ 32-bit alebo 64-bit. NET aplikácie vrátane ASP.NET, webových služieb a WinForms. Aspose.Diagram. NET je ľahko nasadiť, pretože je to len knižnica tried bez závislostí (s výnimkou. NET Framework sám). Podpora pre rôzne formáty súborov pomocou Aspose.Diagram. NET, môžu vývojári ľahko otvoriť veľké množstvo formátov súborov. Patrí medzi ne - MS Visio 2010 (VSD / VDX)

Sťahujte tu: Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

.NET Barcode Recognition Decoder SDK 1.0Novinka

Barcode Recognition and Decoder SDK for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: Rozpoznávanie čiarových kódov a Decoder SDK pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.24 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

ClearCheck21 IQA Engine 1.4Novinka

COM engine measures check image quality for check21 image exchange iaw X9 rules

Orientačný preklad: KOM motor opatrenia kontrolovať kvalitu obrazu pre check21 pravidlá iaw obrázok výmenu X9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

GLBasic SDK premium 4.0Novinka

GLBasic is a simple and fast programming language designed for game programming.

Orientačný preklad: GLBasic je jednoduchý a rýchly programovací jazyk určený pre hru programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 46.60 MB

MSDE Manager 5.13Novinka

MSDE Manager allows you to do all of the common operations of MSDE admin.

Orientačný preklad: MSDE Manager umožňuje robiť všetky bežné operácie MSDE admin.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

VBA Code Compare 0.4Novinka

Allows you to compare and merge a Visual Basic code embedded into a VBA project.

Orientačný preklad: Umožňuje porovnať a zlúčiť kódu jazyka Visual Basic, vložené do projektu VBA.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0Novinka

.NET class library for 2-Way SMS, WAP Push, vCard and vCalendar using GSM Modem

Orientačný preklad: . NET knižnice pre 2-pásmový SMS, WAP Push, vCard a vCalendar pomocou GSM modemu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

DeKlarit 4.3Novinka

DeKlarit is the Model Driven tool fully integrated with Microsoft Visual Studio

Orientačný preklad: DeKlarit je Model Driven nástroj plne integrovaný s Microsoft Visual Studio

Licencia: Commercial | Veľkosť: 49.70 MB

Aspose.Slides for .NET 5.3.0.0Novinka

Aspose.Slides is a .NET component to read, write & modify PowerPoint documents.

Orientačný preklad: Aspose.slides je.ČISTÉ zložky čítať, písať "upraviť PowerPoint dokumentov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.50 MB

Najsťahovanejšie programy