Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

AutoClipX 1.5.8.1

Autor: 12Bytes.org
Stránka: 12bytes.org
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.98 MB
Cena: 5.95 $
Počet stiahnutí: 1635
Dátum pridania: 2011-06-22
Aktualizácia: 2011-12-16

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu AutoClipX:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AutoClipX vo verzií 1.5.8.1 od autora 12Bytes.org. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AutoClipX je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AutoClipX ..

Popis od autora programu - 12Bytes.org v anglickom jazyku:

AutoClipX (ACX) can automatically copy text, files and folders by selecting them with your mouse cursor. The clipboard contents can then be quickly pasted by simply clicking a mouse button!

Features include:

* Simple, intuitive and unobtrusive!
* Automatically copy selected text by dragging the cursor
* Automatically copy words, sentences or paragraphs with multiple mouse clicks if your application supports this
* Automatically copy files and folders in Windows Explorer (may work with other file managers as well)
* Select which cursors will activate pasting and automatic copying (I-Beam, Hand, Arrow)
* Option to automatically disable ACX for specified windows based on window title or class name
* Option to automatically clear the clipboard after pasting
* Option to disable copying until last copied item is pasted
* Option to strip characters from copied content, such as HTML markup
* Enable/disable ACX by clicking the tray icon or with a hot-key
* Temporarily disable ACX while a specified hot-key is pressed
* Option to play a sound and/or display a tool tip after copying and clearing
* Option to configure different mouse buttons for pasting
* Ability to ignore small mouse movements while still being able to copy words/paragraphs with multiple clicks
* Optional automatic/manual update checking for new versions
* Option to start with Windows
* No garbage! ACX does not contain any advertisements or malware and does not attempt to collect personal information or usage statistics

Before purchasing a License Key, give AutoClipX a through test drive to make sure it does what you need it to do. You can use AutoClipX as long as you want without registering, but your settings will only be saved for the current session and a splash screen will display to remind you to register. Purchasing a License Key eliminates these restrictions! Free upgrades are included with your purchase, so you only pay once!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

AutoClipX (ACX) môžete automaticky kopírovať text, súborov a priečinkov výberom s kurzorom myši. Obsah Schránky môžete potom rýchlo prilepili jednoducho kliknutím tlačidla myši!

Funkcie patrí: * jednoduché, intuitívne a nenápadné!


* Automaticky kopírovať vybratý text presúvaním kurzora * automaticky kopírovať slová, vety a odseky s viac kliknutí myšou, ak aplikácia podporuje túto * automaticky kopírovanie súborov a priečinkov v programe Windows Prieskumník (môže pracovať s ostatných správcov súborov) * vyberte, ktoré kurzory aktivovať vkladanie a automatické kopírovanie (i-lúč, ruky, ŠÍPKA) * možnosť automaticky vypnúť ACX pre systém windows špecifikovaný založené na hlave alebo triedy názov okna * možnosť automaticky zrušte schránky po vkladanie * možnosť vypnúť kopírovanie až do poslednej Prilepí skopírované položky * možnosť pásy znaky z skopírovali obsah, ako napríklad HTML značiek * Enable/disable ACX kliknutím na ikonu zásobník alebo s hot-key * dočasne vypnúť ACX, kým nestlaèíte špecifikované tlaèidlo horúce * možnosť prehrať zvuk a/alebo zobraziť tip nástroj po kopírovanie a vymazanie * možnosť konfigurovať iné nastavenie tlačidiel myši pre prilepenie * schopnosť ignorovať malé myši pohyby zároveň stále schopní kopírovať slová/odseky s viac kliknutí * voliteľná aktualizácia automatické/ručné Kontrola nových verzií * možnosť začať s Windows * žiadne odpadky! ACX neobsahuje žiadne reklamy alebo malware a nepokúša sa zhromažďovať osobné informácie alebo využitie štatistiky pred zakúpením licenčný kľúč, dať AutoClipX prostredníctvom test drive uistite sa, že to robí to, čo potrebujete na to. AutoClipX môžete použiť, tak dlho, ako chcete bez registrácie, ale nastavenia sa uložia iba pre aktuálnu reláciu a zobrazí úvodná obrazovka, upozorníme vás zaregistrovať. Nákup licenčný kľúč eliminuje tieto obmedzenia! Voľný upgrady sú zahrnuté so svojím nákupom, takže platíte iba raz!

Sťahujte tu: AutoClipX 1.5.8.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

DactyloMagicPro 2011Novinka

Software of aid to the typing

Orientačný preklad: Softvér pomoci sa zadaním

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Vika Clipboard 1.0.51.0Novinka

Vika Clipboard Manager.

Orientačný preklad: Vika schránky Manager.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.57 MB

clip-box 5.0Novinka

Clipbox is a easy-to-use and powerful clipboard / document / Information manager

Orientačný preklad: Clipbox je ľahké-to-use a mocný Schránka- doklad / správca informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.57 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Clipboardic 1.10Novinka

Small and simple clipboard manager.

Orientačný preklad: Malý a jednoduchý schránky manager.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Scratchboard 15.0Novinka

A tool for organizing personal information in a 'tree' strucutre.

Orientačný preklad: Nástroj na organizovanie osobných informácií v "strom" strucutre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.29 MB

Clipboard Box 4.2Novinka

Clipboard Box improves the clipboard functionality of your Windows.

Orientačný preklad: Schránka Box zlepšuje funkčnosť schránky Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Najsťahovanejšie programy