Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CADsketch 1.0

Autor: CA Design Assocs
Licencia: Shareware
Veľkosť: 14.00 MB
Cena: 89 $
Počet stiahnutí: 1576
Dátum pridania: 2007-09-01
Aktualizácia: 2011-06-18

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows CE

Krátky popis k programu CADsketch:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CADsketch vo verzií 1.0 od autora CA Design Assocs. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CADsketch je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CADsketch ..

Popis od autora programu - CA Design Assocs v anglickom jazyku:

CADsketch allows you to quickly and easily create hand-drawn effects from AutoCAD DWG/DXF and HPGL PLT files.
CADsketch takes the lines in your drawings and applies random changes to them. Each line comes out slightly differently, so the results are not predictable - just like the human hand...
With CADsketch, you can add spontaneity and excitement! Turn CAD drawings into architectural illustrations with CADsketch.
You can work directly with AutoCAD drawings, rather than first having to save drawings into another file format. You can view the sketched effect directly and undo or make modifications as required. Predefined settings include Steady, Wobbly, Hasty and Architectural, each of which can be modified to produce custom settings that can be saved and recalled for future use.
By modifying amplitude, steps, overshoot and undershoot, you can achieve many effects. The control for setting amplitude for vertical lines yields a more realistic effect for architectural drawing.
The pen control allows you to select the type of pen used for the drawing. Settings range from Ball Pen to Ink Pen. The Ink Pen setting adds a splutter or thickening to the beginning of each line.
The effects can be applied by layer or by color. Individual styles can be applied to each layer/color, or turned off completely. Additionally, you can choose which CAD objects to sketch (such as lines, polylines, circles, text, etc.).
You can also add special effects and backgrounds to your sketched drawings. Backgrounds can be solid fills, gradient fills, and tiled images.
Additionally, you can save/retrieve sketch settings for individual drawings.
Sketched drawings can be printed, copied to the Windows Clipboard, saved to PDF, or saved to a variety of bitmapped file formats for further processing with a graphics application.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CADsketch vám umožňuje rýchlo a ľahko vytvoriť rukou kreslených účinky z aplikácie AutoCAD DWG/DXF a HPGL PLT súbory.


CADsketch berie riadky v kresba a požiadal náhodných zmien. Každý riadok pochádza mierne odlišne, tak výsledky nie sú predvídateľné - rovnako ako ľudské strane...


S CADsketch, môžete pridať Samovoľnosť vo vo vode a vzrušenia! Zapnutie výkresoch CAD do architektonické ilustrácie s CADsketch.


Môžete pracovať priamo s kresby aplikácie AutoCAD, namiesto najprv musel uložiť výkresy do iného formátu súboru. Môžete zobraziť sketched účinok priamo a vrátiť späť alebo úpravu podľa potreby. Preddefinované nastavenia zahŕňajú stálych, Wobbly, Hasty a architektonické, ktoré môžu byť zmenené na výrobu vlastné nastavenia, ktoré môžu byť uložené a pripomenúť pre budúce použitie.


Úpravou amplitúdy kroky, prekročenie a undershoot, môžete dosiahnuť mnoho účinkov. Ovládacie zariadenie pre nastavenie amplitúdy pre zvislé čiary výnosy realistickejšie účinok na architektonické Kreslenie.


Pero kontrola umožňuje vybrať typ pera používané na kreslenie. Rozsah nastavenia z Guľôčkové pero pero atrament. Nastavenie atramentu pero pridá splutter alebo zahusťovanie na začiatok každého riadka.


Účinky môžu uplatniť vrstvy alebo farbu. Jednotlivé štýly môžete použiť každú vrstvu farbu späť alebo vypnúť úplne. Okrem toho môžete ktoré CAD objekty náčrt (napríklad riadky polylines, kruhy, text, atď.).


Tiež môžete pridať špeciálne efekty a pozadia na vaše sketched kresby. Pozadia môže byť pevná výplne, výplne a neprekrývajúce sa obrázky.


Okrem toho si môžete uložiť/nahrať náčrt nastavenia pre jednotlivé kresby.


Sketched výkresy môžete vytlačiť, skopíruje do Schránky systému Windows, uloží do PDF alebo uložené na rôznych vektorovej formátov na ďalšie spracovanie v grafických aplikáciách.

Sťahujte tu: CADsketch 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PLT Export for SolidWorks 1.0Novinka

PLT Export for SolidWorks - HPGL Plot PLT file export add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: Export PLT pre SolidWorks - HPGL sprisahania PLT súbor export add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.10 MB

Realtime Landscaping Pro 2.03Novinka

Realtime Landscaping Pro helps you design and visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Realtime Krajinné Pre vám pomôže navrhnúť a vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 23.67 MB

3D GeniuX 2.50.00Novinka

3DGeniuX is an innovative 3D software for urban change and rebuilding!

Orientačný preklad: 3DGeniuX je inovatívny 3D softvér pre mestskú zmien a prestavba!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 71.88 MB

PDF to DWG Converter 2.05Novinka

Convert PDF to DWG, PDF to CAD, PDF to AutoCAD easily.

Orientačný preklad: Prevod PDF do DWG, PDF do CAD, PDF do aplikácie AutoCAD ľahko.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

OverCAD DWG DXF Converter 2.00Novinka

Batch convert DWG and DXF files between R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Orientačný preklad: Dávkový prevod DWG a DXF súbory medzi R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

TRIANGULATION for AutoCAD 1.4Novinka

Triangulation, isolines, volume, loading XYZ points files, sections-for AUTOCAD.

Orientačný preklad: Triangulácie, izolínií, hlasitosť, načítanie bodov XYZ súbory, profily-pre AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.37 MB

Dxf2Bom 1.0Novinka

Dxf2Bom is an application that extracts value of block attributes from DXF files

Orientačný preklad: Dxf2Bom je aplikácia, ktorá výťažky hodnoty atribútov blokov zo súborov DXF

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

3DM Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DM Import for Solid Edge - Rhino 3DM file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DM Import pre Solid Edge - 3DM súbor import add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.38 MB

deepMesh 1.0.1Novinka

3D Modeling application for Windows

Orientačný preklad: Jednoduchý softvér na 3D modelovanie pre Windows.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.61 MB

Najsťahovanejšie programy