Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

CADsketch 1.0

Autor: CA Design Assocs
Licencia: Shareware
Veľkosť: 14.00 MB
Cena: 89 $
Počet stiahnutí: 1615
Dátum pridania: 2007-09-01
Aktualizácia: 2011-06-18

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows CE

Krátky popis k programu CADsketch:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér CADsketch vo verzií 1.0 od autora CA Design Assocs. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu CADsketch je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér CADsketch ..

Popis od autora programu - CA Design Assocs v anglickom jazyku:

CADsketch allows you to quickly and easily create hand-drawn effects from AutoCAD DWG/DXF and HPGL PLT files.
CADsketch takes the lines in your drawings and applies random changes to them. Each line comes out slightly differently, so the results are not predictable - just like the human hand...
With CADsketch, you can add spontaneity and excitement! Turn CAD drawings into architectural illustrations with CADsketch.
You can work directly with AutoCAD drawings, rather than first having to save drawings into another file format. You can view the sketched effect directly and undo or make modifications as required. Predefined settings include Steady, Wobbly, Hasty and Architectural, each of which can be modified to produce custom settings that can be saved and recalled for future use.
By modifying amplitude, steps, overshoot and undershoot, you can achieve many effects. The control for setting amplitude for vertical lines yields a more realistic effect for architectural drawing.
The pen control allows you to select the type of pen used for the drawing. Settings range from Ball Pen to Ink Pen. The Ink Pen setting adds a splutter or thickening to the beginning of each line.
The effects can be applied by layer or by color. Individual styles can be applied to each layer/color, or turned off completely. Additionally, you can choose which CAD objects to sketch (such as lines, polylines, circles, text, etc.).
You can also add special effects and backgrounds to your sketched drawings. Backgrounds can be solid fills, gradient fills, and tiled images.
Additionally, you can save/retrieve sketch settings for individual drawings.
Sketched drawings can be printed, copied to the Windows Clipboard, saved to PDF, or saved to a variety of bitmapped file formats for further processing with a graphics application.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CADsketch vám umožňuje rýchlo a ľahko vytvoriť rukou kreslených účinky z aplikácie AutoCAD DWG/DXF a HPGL PLT súbory.


CADsketch berie riadky v kresba a požiadal náhodných zmien. Každý riadok pochádza mierne odlišne, tak výsledky nie sú predvídateľné - rovnako ako ľudské strane...


S CADsketch, môžete pridať Samovoľnosť vo vo vode a vzrušenia! Zapnutie výkresoch CAD do architektonické ilustrácie s CADsketch.


Môžete pracovať priamo s kresby aplikácie AutoCAD, namiesto najprv musel uložiť výkresy do iného formátu súboru. Môžete zobraziť sketched účinok priamo a vrátiť späť alebo úpravu podľa potreby. Preddefinované nastavenia zahŕňajú stálych, Wobbly, Hasty a architektonické, ktoré môžu byť zmenené na výrobu vlastné nastavenia, ktoré môžu byť uložené a pripomenúť pre budúce použitie.


Úpravou amplitúdy kroky, prekročenie a undershoot, môžete dosiahnuť mnoho účinkov. Ovládacie zariadenie pre nastavenie amplitúdy pre zvislé čiary výnosy realistickejšie účinok na architektonické Kreslenie.


Pero kontrola umožňuje vybrať typ pera používané na kreslenie. Rozsah nastavenia z Guľôčkové pero pero atrament. Nastavenie atramentu pero pridá splutter alebo zahusťovanie na začiatok každého riadka.


Účinky môžu uplatniť vrstvy alebo farbu. Jednotlivé štýly môžete použiť každú vrstvu farbu späť alebo vypnúť úplne. Okrem toho môžete ktoré CAD objekty náčrt (napríklad riadky polylines, kruhy, text, atď.).


Tiež môžete pridať špeciálne efekty a pozadia na vaše sketched kresby. Pozadia môže byť pevná výplne, výplne a neprekrývajúce sa obrázky.


Okrem toho si môžete uložiť/nahrať náčrt nastavenia pre jednotlivé kresby.


Sketched výkresy môžete vytlačiť, skopíruje do Schránky systému Windows, uloží do PDF alebo uložené na rôznych vektorovej formátov na ďalšie spracovanie v grafických aplikáciách.

Sťahujte tu: CADsketch 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Reallusion iClone 3DXchange 2.0Novinka

3DXchange2 lets you film the world with the extended Google service integration

Orientačný preklad: 3DXchange2 vám umožní film na svete s rozšírené služby integrácia Google

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.29 MB

Paper/Picture 2 DXF 2.0Novinka

Convert CAD drawings from paper sheets or pictures into digital DXF files.

Orientačný preklad: Prevod CAD výkresov z archy papiera alebo obrázkov do digitálnych súborov DXF.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.60 MB

MITCalc - Worm Gear Calculation 1.13Novinka

Geometric design and strength check of worm gear

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu závitovkové prevodovky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

MyVirtualHome 3.1Novinka

Free Home Design Software, 3D CAD Design Software

Orientačný preklad: Zadarmo domov designu softvér, 3D CAD designu softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.48 MB

MITCalc - Bevel Gear Calculation 1.15Novinka

Geometric design and strength check of bevel gear (straight, helical and curved)

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu kužeľového ozubenia (priame, šikmé a zakrivené)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

MITCalc - Plates 1.11Novinka

Deflection, stress and variation of forces in the loaded flat plates

Orientačný preklad: Deformácie, napätia a variácie síl v načítaný plochých dosiek

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

DWG to Image Converter 2.00Novinka

Convert DWG to JPG, DWG to PNG, DWG to TIFF, DWG to BMP, DWG to EPS, DWG to PS.

Orientačný preklad: Konvertovať DWG na JPG, DWG na PNG, DWG na TIFF, DWG na BMP, DWG na EPS, DWG na PS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.83 MB

MITCalc - Planet Gear Calculation 1.12Novinka

Geometric design and strength check of planet gear (straight and helical)

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu planétové prevodovky (priame a šikmé)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

Maul Publisher 2.28Novinka

Maul Publisher is an industrial strength desktop publisher

Orientačný preklad: Maul Publisher je priemyselne silný desktop vydavateľa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.68 MB

Najsťahovanejšie programy