Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DeKlarit 4.3

Autor: Artech
Licencia: Commercial
Veľkosť: 49.70 MB
Cena: 899 $
Počet stiahnutí: 984
Dátum pridania: 2007-08-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu DeKlarit:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DeKlarit vo verzií 4.3 od autora Artech. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DeKlarit je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DeKlarit ..

Popis od autora programu - Artech v anglickom jazyku:

DeKlarit is the only Model Driven tool that combines agile database modeling, declarative business rules, automatic code generation and seamless integration with Microsoft Visual Studio.

DeKlarit is the unique data modeling and code generation tool that enables you to concurrently generate and maintain the data model, the data access and the business logic layers of your .NET-connected applications.

The DeKlarit Add-ins provide a complementary toolset to generate from components to complete presentation or web services layers.

DeKlarit is fully integrated into Visual Studio .NET.

Why DeKlarit?
- An automatic way of building complex applications incrementally with efficient change management.
- A Rapid Application Development tool for the business rules and data access layers.
- No need for expertise in database design or building middle tier components. It allows you to focus on the rest of the application.
- Support for both Microsoft SQL Server and Oracle
- Projects can be generated in C# or Visual Basic .NET

How does it Work?
1. Design your data-based application by describing your domain problem entities data structure and business rules.
2. Generate your Business Framework: DeKlarit infers the best relational data model (3rd normal form) that supports your data requirements, generates your database schema, and concurrently generates your data access and business logic code.
3. Generate your Presentation Layer: Use the DeKlarit Add-ins to generate from Win and Web components to complete presentation or web services layers.
4. Maintain: When your application requirements’ change, you just need to update the description of those entities. DeKlarit automatically creates a new database schema, migrates the data from the old schema to the new one, and regenerates your data access and business logic code.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DeKlarit je jediným Model Driven nástroj, ktorý kombinuje agilné modelovanie databázy, deklaratívny obchodných pravidiel, automatické generovanie kódu a bezproblémová integrácia s Microsoft Visual Studio. DeKlarit je unikátny modelovanie dát a generovanie kódu nástroj, ktorý vám umožní súčasne vytvárať a udržiavať dátový model, prístup k dátam a vrstvy obchodnú logiku svojho. NET-prepojených aplikácií. DeKlarit Add-ins poskytnúť doplňujúce sadu nástrojov pre generovanie z komponentov do kompletnej prezentácie alebo webovej služby vrstiev. DeKlarit je plne integrovaný do Visual Studio. NET. Prečo DeKlarit? - Automatický spôsob budovania komplexných aplikácií postupne s efektívne riadenie zmien. - Rapid Application Development nástroj pre obchodné pravidlá a prístup k dátam vrstiev. - Nie je treba odborných znalostí v databáze konštrukcie alebo stavebné prvky stredná vrstva. To vám umožní sústrediť sa na zvyšok aplikácie. - Podpora pre Microsoft SQL Server a Oracle. - Projekty môžu byť generované v jazyku C # alebo Visual Basic NET Ako to funguje? 1. Design vaše dáta-line prihlášky tým, že popisuje svoju doménu problém subjekty dátové štruktúry a obchodných pravidiel. 2. Generovať rámec pre podnikanie: DeKlarit vyvodzuje najlepšie relačného modelu dát (3. normálny forma), ktorý podporuje vaše požiadavky na údaje, vytvára databázu schémy, a zároveň vytvára svoj prístup k dátam a business logiku kód. 3. Vygenerovať prezentačnej vrstvy: Použitie DeKlarit Add-ins pre generovanie z Win a webové komponenty pre kompletné prezentácie alebo webovej služby vrstiev. 4. Udržiavať: Keď zmeníte aplikačné požiadavky ', stačí aktualizovať popis týchto subjektov. DeKlarit automaticky vytvorí novú databázu schému, migruje dáta zo starého schémy do nového, a regeneruje vaše prístup k dátam a business logiku kód.

Sťahujte tu: DeKlarit 4.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

Project Analyzer 10Novinka

Source code analyzer and documenter for Visual Basic, VB.NET and VBA

Orientačný preklad: Zdrojový kód analyzátor a dokumentácie pre Visual Basic, VB.NET a VBA

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.2 MB

Aspose.Pdf for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Pdf is a .Net component for writing Pdf documents without using Adobe.

Orientačný preklad: Aspose.PDF je.Čisté zložky pre písanie dokumentov Pdf bez použitia Adobe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 25.10 MB

DayView .Net Component 1.0.0.0Novinka

The DayView .Net Component is a list of items or appointments for a day.

Orientačný preklad: DayView.Čisté zložky je zoznam položiek alebo plánovaných činností za deň.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.11 MB

MaskButton .Net Component 1.0.0.0Novinka

Create any shape button you like with the MaskButton .Net Component

Orientačný preklad: Vytvoriť tlačidlo ľubovoľného tvaru vám páči s MaskButton.Čisté zložky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Aspose.Words for .NET 10.2.0.0Novinka

Aspose.Words is a .NET component to read, write, modify & convert a Word doc.

Orientačný preklad: Aspose.words je.ČISTÉ zložky čítať, písať, upraviť "convert Word doc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.30 MB

Outlook Security Manager 1.5Novinka

One-line tool to disable Outlook security alerts. .NET, VCL, ActiveX.

Orientačný preklad: One-line nástroj pre vypnutie zabezpečenia programu Outlook upozornenia. . NET, VCL, ActiveX.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.22 MB

Barcode .NET Windows Forms Control DLL 10.10Novinka

IDAutomation Barcode .NET Forms Control & DLL for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: IDAutomation čiarových kódov. NET Formuláre kontrolu a DLL pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.96 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Najsťahovanejšie programy