Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Easy MP3 Cutter 2.9

Autor: My Music Tools
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.11 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 1879
Dátum pridania: 2008-03-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Easy MP3 Cutter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Easy MP3 Cutter vo verzií 2.9 od autora My Music Tools. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Easy MP3 Cutter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Easy MP3 Cutter ..

Popis od autora programu - My Music Tools v anglickom jazyku:

Have you been recording your college lectures all day long and would like to have history apart from sociology, but do not know how? Or do you have one of those long and weighty live recordings of your favorite band’s show, and you want to email just a part of it to your friend? Have you been capturing some streaming audio and now have no idea how to break it down into separate files? This is not a problem anymore, for Easy MP3 Cutter is here to help and it truly knows how to do the job! Small and perfectly functional, Easy MP3 Cutter allows you to split WAV, MP3, WMA and APE files in a few mouse clicks. You will not need to delve in the help file to understand the intricate inner works of this piece of software - the interface is friendly and intuitive, and you will know what to do next. You can choose from splitting a file into equal parts by time, number of resulting parts or size of each output file. Additionally, you can set the splitting options manually in the visual mode. Zoom in and out on the audio waveform using your mouse and set the splitting boundaries. Needless to say, you can listen to each segment using the built-in audio player for better splitting accuracy. Easy MP3 Cutter supports Drag&Drop, so you can just drop a file or a bunch of files from the Windows Explorer into the program window and specify the splitting options either for each of the files, or use the batch processing function to split many files at once! All of your MP3 and WAV files are split without recompression, which means that no quality will be lost when splitting your audio, as the output MP3 or WAV files are created with the same quality as your original file. This program also supports ID3v1 and ID3v2 tags that you can specify for each output file. Not only does Easy MP3 Cutter do its job well, it probably speaks you language due to the multilingual interface it has! All that comes at a surprisingly low price for a product so feature-packed!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bol ste nahrávanie svojej škole prednášky po celý deň a radi by sa história na rozdiel od sociológie, ale neviete ako na to? Alebo máte jeden z tých dlhých a ťažké živé nahrávky svoje obľúbené kapely na show, a chcete, aby e-mailovú len časť toho, aby váš priateľ? Bol ste zachytil nejaké streamované audio a teraz nemám potuchy, ako sa vyraziť do samostatných súborov? To nie je problém už pre ľahké MP3 Cutter je tu, aby pomohla, a to naozaj vie, ako robiť svoju prácu! Malé a dokonale funkčné, Easy MP3 Cutter umožňuje rozdeliť WAV, MP3, WMA a APE súbory na niekoľko kliknutí myšou. Nebudete musieť ponoriť do súboru pomocníka k pochopeniu zložitej vnútornej diela tohto kusu softvér - rozhranie je prívetivé a intuitívne, a budete vedieť, čo robiť ďalej. Môžete si vybrať z rozdelenia súboru na rovnaké časti, podľa času, počet výsledných častí alebo veľkosti každého výstupného súboru. Ďalej môžete nastaviť možnosti rozdelenia ručne v celoobrazovkovom režime. Zväčšovať a zmenšovať na audio krivky pomocou myši a nastaviť rozdelenie hraníc. Netreba dodávať, že môžete počúvať každý segment pomocou zabudovaného-in audio prehrávač pre lepšiu rozdelenie presnosť. Jednoduché MP3 Cutter podporuje Drag & Drop, takže môžete len kvapka súbor alebo hromadu súborov z Prieskumníka Windows do okna programu a určiť rozdelenie voľby buď pre jednotlivé súbory, alebo pomocou dávkového spracovania funkcie rozdeliť mnohých súborov naraz ! Všetky vaše MP3 a WAV súbory sú rozdelené bez rekompresi, čo znamená, že žiadna kvalita sa stratia pri rozdelení audio, ako výstupné MP3 alebo WAV súbory sú vytvorené so rovnakú kvalitu ako pôvodný súbor. Tento program taktiež podporuje ID3v1 a ID3v2 tagy, ktoré môžete zadať pre každý výstupný súbor. Nielenže Jednoduché MP3 Cutter robiť svoju prácu dobre, to asi hovorí jazykom vám vďaka viacjazyčné rozhranie to má! Všetko, čo príde za prekvapivo nízku cenu za výrobok, takže funkcie-zabalené!

Sťahujte tu: Easy MP3 Cutter 2.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Media Pop Up Ad Maker 8.0Novinka

Add pop up advertisement into your media files: wmv,wma,asf.

Orientačný preklad: Pridať pop-up reklamy do multimediálnych súborov: WMV, WMA, ASF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.88 MB

DVD to Archos Converter 2.51Novinka

Powerful DVD to Archos Converter for Convert DVD movies to Archos Players.

Orientačný preklad: Výkonný DVD Archos Converter pre prevod DVD filmov do prehrávača Archos.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.83 MB

Icesun Flash Screensaver 2.50Novinka

You can make your own screensavers from your favorite Flash movies.

Orientačný preklad: Môžete vytvoriť vlastné šetriče z vašich obľúbených Flash filmov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.94 MB

SuperEZ Wave Editor Pro 11.3.1Novinka

It helps you edit audio file and provides more professional tools.

Orientačný preklad: To vám pomôže upraviť zvukový súbor a poskytuje viac profesionálneho náradia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.42 MB

DeepDVD Movie 1.0.1.73Novinka

Make professional-looking DVDs with menu from any video file!

Orientačný preklad: Make profesionálny hľadáte-DVD s menu z ľubovoľného video súborov!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.07 MB

Magic Music Factory 7.0.7.1Novinka

Audio record, convert, edit, burn, grab are all supported in it.

Orientačný preklad: Audio záznam, konvertovať, upravovať, vypaľovať, uchopiť sú podporované v tom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.32 MB

Multimedia Displayer 2.9.3Novinka

an easy-to-use professional multimedia authoring tool.

Orientačný preklad: ľahký-k-používať profesionálne multimediálne autorské nástroje.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.85 MB

ShellRun 1.1Novinka

ShellRun will AutoPlay a web page or document on your Windows CD/DVD/USB-stick

Orientačný preklad: ShellRun bude Automatické prehrávanie, webovú stránku alebo dokument na vaše Windows CD/DVD/USB-stick

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.54 MB

Ashkon MP3 Tag Editor 1.3Novinka

MP3 tags editor with player

Orientačný preklad: MP3 Tagy editor s prehrávačom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.57 MB

Najsťahovanejšie programy