Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Easy Sunday School Administrator 3.4

Autor: RCL Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 15.46 MB
Cena: 20.63 $
Počet stiahnutí: 1362
Dátum pridania: 2009-10-28
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

WinXP, Win7 x32, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

Krátky popis k programu Easy Sunday School Administrator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Easy Sunday School Administrator vo verzií 3.4 od autora RCL Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Easy Sunday School Administrator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Easy Sunday School Administrator ..

Popis od autora programu - RCL Software v anglickom jazyku:

All churches need a way to maintain attendance for their small group Bible studies, or Sunday School classes. Some are content to get the total attendance count from the individual teachers. But that bring up the question: Which members attended? And then there is the more important question: Who did not attend? How many Sunday School sessions has he/she missed. Easy Sunday School Administrator will help answer these questions using this Sunday School member attendance tracking program. To accomplish this the individual members are entered into the database. Only the members name and class need be entered to make the program useful. To make the program even more productive other information about the member may be entered. Using Easy Sunday School Administrator makes it easy to organize, administer and maintain your churches Sunday School ministry. Maintain members name, address, birthday, class name and more. Unlimited member records. The only limitation is the size of the hard drive. Keep your members email address confidential by not using a group list. Each message is individually addressed and sent with only one written message. Maintain class names, and meeting schedule in one place. Easy attendance maintenance. Unlimited number of classes and attendance history. An option to purge history for a selected year. Export member screen data to MS Excel or one of three other file formats Spell check your entries, including email, if you have MS Word 2003 or newer installed. Backup and restore your data to a ZIP file from within the program. Multi-user when installed on your churches computer network

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Všetky cirkvi potrebujú spôsob, ako udržať návštevnosť na ich malej skupiny štúdia Biblie, alebo nedeľnej školy triedy. Niektorí sa uspokoja získať celkovej návštevnosti počíta od jednotlivých učiteľov. Ale to vychovať na otázku: Ktoré členovia sa zúčastnili? A potom je tu ešte dôležitejšia otázka: Kto sa nezúčastnila? Koľko nedeľnej školy sedenie má on / ona minul. Jednoduché nedeľnej školy správcu pomôže odpovedať na tieto otázky pomocou tohto nedeľnej školy členom dochádzka sledovaní programu. Na dosiahnutie tohto jednotliví členovia sa zapisujú do databázy. Iba členovia názvu a triedy musí byť zapísaný, aby sa program užitočný. Ak chcete program ešte viac produktívne ďalšie informácie o člena môžu byť zapísané. Jednoduché použitie nedeľnej školy správcu uľahčuje usporiadanie, spravovať a udržiavať svoje kostoly nedeľnej školy ministerstvo. Udržiavať členovia meno, adresu, dátum narodenia, meno triedy a ďalšie. Neobmedzené člen záznamy. Jediným obmedzením je veľkosť pevného disku. Majte svoje členov e-mailovej adresy dôvernú nepoužívate zoznamu skupín. Každá správa je individuálne riešiť a poslal iba s jedným písomným správu. Zachovať názvy tried, a plán stretnutí na jednom mieste. Jednoduchá obsluha údržbu. Neobmedzený počet tried a účasť históriu. Možnosť očistiť histórie pre vybraný rok. Export dát člen obrazovky do MS Excelu alebo jeden z troch iných formátov súborov Kontrola pravopisu vaše údaje, vrátane e-mailu, ak máte MS Word 2003 alebo novšia. Zálohovanie a obnova dát do súboru ZIP v rámci programu. Multi-užívateľ pri inštalácii na váš kostoly počítačovej sieti

Sťahujte tu: Easy Sunday School Administrator 3.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Easy Sunday School Administrator 3.4Novinka

The program to maintain Sunday School members, and member attendance history.

Orientačný preklad: Program zachovať nedeľnej školy členmi, a člen účasť históriu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.46 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

MB Goddess Oracle 1.15Novinka

MB Goddess Oracle generates a God / Goddess reading for your everyday.

Orientačný preklad: MB Goddess Oracle generuje Boha / Bohyne čítanie pre každodenné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.18 MB

MB Kabbalah Tarot 1.45Novinka

An accurate program that associates the tarot cards to Kabbalah Astrology.

Orientačný preklad: Presný program, ktorý združuje tarotové karty k Kabbalah astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.65 MB

Bible Collection Plus 1.0Novinka

Note cards with quotes from the Bible plus planner, formatted and ready to use.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi z biblie a plánovač, naformátovaný a pripravený na použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Bible Seeker 2.03Novinka

Bible Seeker is Freeware Bible Reader

Orientačný preklad: Biblia azyl je Freeware Biblie Reader

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.95 MB

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

Najsťahovanejšie programy