Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

FastPaste 2.63

Autor: Dextronet
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.78 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1253
Dátum pridania: 2008-12-01
Aktualizácia: 2011-10-21

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu FastPaste:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FastPaste vo verzií 2.63 od autora Dextronet. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FastPaste je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FastPaste ..

Popis od autora programu - Dextronet v anglickom jazyku:

FastPaste saves you time. FastPaste is new utility for pasting commonly used text phrases, formatted text or even images into the applications. You just press a hotkey or click an icon, and the text clip you have set for that hotkey will be automatically pasted.

You can, for example, create a clip with your email address and associate a Control + E hotkey with it, and every time you press Control + E, FastPaste will automatically type your email address. FastPaste is useful for anything that you type often. However, FastPaste can also paste rich text clips, which can contain colors and various fonts (eg. document header) and images (eg. logos).

The pasted text clips can be multi-line, so it's also useful for various snippets, and other special uses. It is also great for email. You can prepare clips, like "Greetings sir", "Best Regards", and rapidly build messages from these clips.

FastPaste can do way more than that though! FastPaste also supports various clipboard formatting functions. You may convert text in clipboard to lower case, upper case, proper case, sentence case or reverse case. You can also use funny ZiG zAg case, reverse text and remove diacritics. Another function is total clean-up of clipboard. You also can copy current time or date quickly from system tray.

FastPaste can run minimized in systemtray every time you start-up your computer. FastPaste also have rich configuration and global hotkeys, with which you can bring-up global menu containing all your clips!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FastPaste šetrí váš čas. FastPaste je nová utilita pre vkladanie bežne používané textové frázy, Formátovaný text alebo dokonca aj obrázky do aplikácie. Jednoducho stlačte pozadi alebo kliknite na ikonu, a textu klip ste nastavili pre túto hotkey bude automaticky vložili.

Môžete, napríklad, vytvoriť klip s vašu emailovú adresu a priradiť Control + E hotkey s ním, a zakaždým, keď stlačíte kombináciu klávesov Control + E, FastPaste bude automaticky Zadajte vašu emailovú adresu. FastPaste je užitočné pre všetko, čo napíšete často. FastPaste však môžete prilepiť aj RTF klipy, ktoré môže obsahovať rôzne písma a farby (napr. hlavičky dokumentu) a obrázky (napr. logá).

Klipy prilepený text môže byť viacero riadkov, takže je tiež užitočné pre rôzne úryvky a iné špeciálne používa. Je to skvelé pre e-mail. Môžete pripraviť videoklipy, rovnako ako "Pozdravy pane", "Najlepšie týka", a rýchle vytváranie správ od tieto klipy.

FastPaste môžete robiť spôsobom, ako že keď! FastPaste tiež podporuje rôzne schránky Formátovacie funkcie. Môže konvertovať text do schránky nižšie prípad, hornej prípad, správne veci, veta prípad alebo zvrátiť prípadu. Môžete použiť vtipné Cik cak prípad, zvrátiť textu a odstrániť diakritiku. Inú funkciu je celkové čisté-až o schránky. Takisto môžete kopírovať aktuálny čas alebo dátum, rýchlo od systémovej lište.

FastPaste môžete spustiť minimalizované v oblasť zakaždým ste start-up počítača. FastPaste tiež majú bohaté konfiguráciu a globálny klávesové skratky, ktoré vám môže priniesť-až globálnej ponuku obsahujúcu všetky vaše klipy!

Sťahujte tu: FastPaste 2.63

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Clipboard Recorder 4.0.3Novinka

Clipboard Recorder records your clipboard. It provides multiple clipboards.

Orientačný preklad: Clipboard Recorder zaznamenáva vašu schránky. To poskytuje viac schránok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Advanced Clipboard Utility (ACU) 1.3.2Novinka

Save your time with ACU. Keep up to 16 clipboards. Hot-keys navigation.

Orientačný preklad: Šetrí váš čas s ACU. Udržať až 16 podložiek. Klávesové skratky navigáciu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1,19 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

ViVi MouseAid 1.0.1Novinka

ViVi MouseAid is an advanced mouse gesture and Windows clipboard enhanced tool.

Orientačný preklad: Vivi MouseAid je moderný gesto myši a Windows schránky Vylepšený nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

ClipChap 7.70816Novinka

Clipboard keeper that stores a clipboard history

Orientačný preklad: Schránky držiteľ, ktorý ukladá História clipboard

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.87 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

Paste Your Responses 3.0Novinka

Paste Your Responses Honor System Shareware. Fill out forms, reponse to emails w

Orientačný preklad: Vložiť Vaše odpovede Honor systému Shareware. Vypĺňať formuláre, odpoveď na e-maily w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Scratchboard 15.0Novinka

A tool for organizing personal information in a 'tree' strucutre.

Orientačný preklad: Nástroj na organizovanie osobných informácií v "strom" strucutre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.29 MB

Najsťahovanejšie programy