Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FlatGraph 1.10b2

Autor: Vitaliy Subbotin
Stránka: willy.nm.ru
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.55 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1269
Dátum pridania: 2005-01-19
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu FlatGraph:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FlatGraph vo verzií 1.10b2 od autora Vitaliy Subbotin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FlatGraph je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FlatGraph ..

Popis od autora programu - Vitaliy Subbotin v anglickom jazyku:

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities.
Differentiation of any order (with simplification). Construction of tangents to the graph. The simple and clear interface with the detailed documentation and examples of work.

The program is designed both for inexperienced and the professional user as in it are combined the intuitive interface and professional functions.

FlatGraph allows:

- To enter one or several functional expressions of any complexity for display and (or) their differentiation;
- To carry out symbolical differentiation for the specified order of a derivative, and also to carry out simplification of the received derivative;
- To investigate "alive" changing of various parameters of functions with simultaneous display of new graphs that allows to define influence of parameters of functions on their form;
- To use automatic or manual scaling schedules of functions for linear scales;
- To display parametric functions, for example, ellisoid, cardioid, Bernoulli lemniscate and other similar graphs (where abscissa and ordinate depend on one parameter 't');
- To solve the equations, system of the equations and inequalities by graphic way;
- To define and display a tangent to the graph of function in a point x0 (it is set by the user).

FlatGraph has the simple and clear interface, detailed user guide and examples of work.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vykresľovanie funkcií (obvyklé a parametrické) s väčším rozsahom možností.


Diferenciácia akúkoľvek objednávku (zjednodušenie). Konštrukcia dotyčnice grafu. Jednoduché a prehľadné rozhranie s podrobnú dokumentáciu a príklady práce.

Program je určený pre neskúsených a profesionálnych užívateľov ako to kombinujú intuitívne rozhranie a profesionálne funkcie.

FlatGraph umožňuje: - Zadajte jedno alebo niekoľko funkčných prejavov akejkoľvek zložitosti pre zobrazenie a (alebo) ich diferenciácie;


-Vykonávať symbolické odstupňovanie na určenom poradí derivát a tiež vykonávať zjednodušenie prijatých derivátu;


-Zistiť "alive" zmenu rôznych parametrov funkcie s súčasné zobrazenie nové grafy, ktorá umožňuje definovať vplyv parametrov funkcie do formulára;


-Ak chcete použiť Automatický alebo manuálny škálovanie plány funkcií pre lineárne stupnice;


-Pre zobrazenie parametrických funkcií, napríklad ellisoid, kardioidná, Bernoulliho lemniscate a iné podobné grafy (kde kalibračná a koordinovať závisia jeden parameter 't ");


-Riešiť rovnice, systém rovnice a nerovnosť grafickým spôsobom;


-Na definovanie a zobrazenie dotyčnice grafu funkcie v bode x0 (je nastavená užívateľom).

FlatGraph má jednoduché a prehľadné rozhranie, podrobný návod na použitie a príklady práce.

Sťahujte tu: FlatGraph 1.10b2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Rapid-Pi 2.1Novinka

MS Word add-on that provides a faster way of editing mathematical equations

Orientačný preklad: MS Word add-on, ktorá poskytuje rýchlejší spôsob editácia matematických rovníc

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.02 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Infinity 1.3.1Novinka

Innovative non-linear math software for high precision calculations. Try it now!

Orientačný preklad: Inovatívny non-lineárne matematický softvér pre vysoko presné výpočty. Skúste to teraz!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.96 MB

MathProf 4.0Novinka

MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Orientačný preklad: MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.82 MB

Phyllotaxis 1.0Novinka

Visualization of phyllotaxic arrangement of circles

Orientačný preklad: Táto aplikácia generuje jednoduché vizuálne usporiadanie kruhov, do špirály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

Maxima and Minima 1.00Novinka

Finds the relative maxima and minima of functions of several variables.

Orientačný preklad: Nájde relatívne maximá a minimá funkcií viac premenných.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

Polynomial Regression 1.00Novinka

Performs multivariate polynomial regression using the Least Squares method.

Orientačný preklad: Vykonáva multidimenzionálnej polynomickej regresie pomocou metódy najmenších štvorcov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

3D Calculator 1.00Novinka

Compute expressions, plot 2D 3D animated functions and run programs.

Orientačný preklad: Compute výrazy, pozemok 2D 3D animovaný funkcií a spúšťať programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.61 MB

Najsťahovanejšie programy