Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FlatGraph 1.10b2

Autor: Vitaliy Subbotin
Stránka: willy.nm.ru
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.55 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1247
Dátum pridania: 2005-01-19
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu FlatGraph:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FlatGraph vo verzií 1.10b2 od autora Vitaliy Subbotin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FlatGraph je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FlatGraph ..

Popis od autora programu - Vitaliy Subbotin v anglickom jazyku:

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities.
Differentiation of any order (with simplification). Construction of tangents to the graph. The simple and clear interface with the detailed documentation and examples of work.

The program is designed both for inexperienced and the professional user as in it are combined the intuitive interface and professional functions.

FlatGraph allows:

- To enter one or several functional expressions of any complexity for display and (or) their differentiation;
- To carry out symbolical differentiation for the specified order of a derivative, and also to carry out simplification of the received derivative;
- To investigate "alive" changing of various parameters of functions with simultaneous display of new graphs that allows to define influence of parameters of functions on their form;
- To use automatic or manual scaling schedules of functions for linear scales;
- To display parametric functions, for example, ellisoid, cardioid, Bernoulli lemniscate and other similar graphs (where abscissa and ordinate depend on one parameter 't');
- To solve the equations, system of the equations and inequalities by graphic way;
- To define and display a tangent to the graph of function in a point x0 (it is set by the user).

FlatGraph has the simple and clear interface, detailed user guide and examples of work.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vykresľovanie funkcií (obvyklé a parametrické) s väčším rozsahom možností.


Diferenciácia akúkoľvek objednávku (zjednodušenie). Konštrukcia dotyčnice grafu. Jednoduché a prehľadné rozhranie s podrobnú dokumentáciu a príklady práce.

Program je určený pre neskúsených a profesionálnych užívateľov ako to kombinujú intuitívne rozhranie a profesionálne funkcie.

FlatGraph umožňuje: - Zadajte jedno alebo niekoľko funkčných prejavov akejkoľvek zložitosti pre zobrazenie a (alebo) ich diferenciácie;


-Vykonávať symbolické odstupňovanie na určenom poradí derivát a tiež vykonávať zjednodušenie prijatých derivátu;


-Zistiť "alive" zmenu rôznych parametrov funkcie s súčasné zobrazenie nové grafy, ktorá umožňuje definovať vplyv parametrov funkcie do formulára;


-Ak chcete použiť Automatický alebo manuálny škálovanie plány funkcií pre lineárne stupnice;


-Pre zobrazenie parametrických funkcií, napríklad ellisoid, kardioidná, Bernoulliho lemniscate a iné podobné grafy (kde kalibračná a koordinovať závisia jeden parameter 't ");


-Riešiť rovnice, systém rovnice a nerovnosť grafickým spôsobom;


-Na definovanie a zobrazenie dotyčnice grafu funkcie v bode x0 (je nastavená užívateľom).

FlatGraph má jednoduché a prehľadné rozhranie, podrobný návod na použitie a príklady práce.

Sťahujte tu: FlatGraph 1.10b2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Smart Math Calculator Mac 2.2Novinka

Advanced yet easy-to-use math calculator that computes the result as you type.

Orientačný preklad: Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, ktorá vypočíta výsledok počas písania.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1Novinka

MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numerac

Orientačný preklad: Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s jednotlivými numerac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Calculation Made Easy 4.1Novinka

to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, etc.

Orientačný preklad: naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.69 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Najsťahovanejšie programy