Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FlatGraph 1.10b2

Autor: Vitaliy Subbotin
Stránka: willy.nm.ru
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.55 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1304
Dátum pridania: 2005-01-19
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu FlatGraph:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FlatGraph vo verzií 1.10b2 od autora Vitaliy Subbotin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FlatGraph je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FlatGraph ..

Popis od autora programu - Vitaliy Subbotin v anglickom jazyku:

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities.
Differentiation of any order (with simplification). Construction of tangents to the graph. The simple and clear interface with the detailed documentation and examples of work.

The program is designed both for inexperienced and the professional user as in it are combined the intuitive interface and professional functions.

FlatGraph allows:

- To enter one or several functional expressions of any complexity for display and (or) their differentiation;
- To carry out symbolical differentiation for the specified order of a derivative, and also to carry out simplification of the received derivative;
- To investigate "alive" changing of various parameters of functions with simultaneous display of new graphs that allows to define influence of parameters of functions on their form;
- To use automatic or manual scaling schedules of functions for linear scales;
- To display parametric functions, for example, ellisoid, cardioid, Bernoulli lemniscate and other similar graphs (where abscissa and ordinate depend on one parameter 't');
- To solve the equations, system of the equations and inequalities by graphic way;
- To define and display a tangent to the graph of function in a point x0 (it is set by the user).

FlatGraph has the simple and clear interface, detailed user guide and examples of work.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vykresľovanie funkcií (obvyklé a parametrické) s väčším rozsahom možností.


Diferenciácia akúkoľvek objednávku (zjednodušenie). Konštrukcia dotyčnice grafu. Jednoduché a prehľadné rozhranie s podrobnú dokumentáciu a príklady práce.

Program je určený pre neskúsených a profesionálnych užívateľov ako to kombinujú intuitívne rozhranie a profesionálne funkcie.

FlatGraph umožňuje: - Zadajte jedno alebo niekoľko funkčných prejavov akejkoľvek zložitosti pre zobrazenie a (alebo) ich diferenciácie;


-Vykonávať symbolické odstupňovanie na určenom poradí derivát a tiež vykonávať zjednodušenie prijatých derivátu;


-Zistiť "alive" zmenu rôznych parametrov funkcie s súčasné zobrazenie nové grafy, ktorá umožňuje definovať vplyv parametrov funkcie do formulára;


-Ak chcete použiť Automatický alebo manuálny škálovanie plány funkcií pre lineárne stupnice;


-Pre zobrazenie parametrických funkcií, napríklad ellisoid, kardioidná, Bernoulliho lemniscate a iné podobné grafy (kde kalibračná a koordinovať závisia jeden parameter 't ");


-Riešiť rovnice, systém rovnice a nerovnosť grafickým spôsobom;


-Na definovanie a zobrazenie dotyčnice grafu funkcie v bode x0 (je nastavená užívateľom).

FlatGraph má jednoduché a prehľadné rozhranie, podrobný návod na použitie a príklady práce.

Sťahujte tu: FlatGraph 1.10b2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SLGallery 1.2Novinka

Try this unique calculation tool featuring 15 continuous and discrete functions!

Orientačný preklad: Skúste tento jedinečný výpočet nástroj s 15 nepretržité a diskrétny funkcie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Smart Math Calculator Mac 2.2Novinka

Advanced yet easy-to-use math calculator that computes the result as you type.

Orientačný preklad: Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, ktorá vypočíta výsledok počas písania.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

MB Name Compatibility 1.15Novinka

MB Name Compatibility gives you the compatibility of names of two people.

Orientačný preklad: Názov MB Kompatibilita vám zlučiteľnosť mená dvoch osôb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.67 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Animated Arithmetic 1.0Novinka

Teaches addition, subtraction, multiplication and division for 1st - 4th grades.

Orientačný preklad: Učí, pridanie, odčítanie, Násobenie a delenie pre 1st 4th triedy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.17 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Abacus Math Writer 4.0Novinka

For publishing Mathematical and Scientific equations.

Orientačný preklad: Na publikovanie matematická a vedecké rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Golden Rectangular Solid 1.0Novinka

Visualize 3D golden-rectangular-solid analagous to the 2D golden-rectangle

Orientačný preklad: Vizualizovať 3D golden-obdĺžnikové-pevné analagous 2D golden obdĺžnik

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Najsťahovanejšie programy