Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

My Notes Center 1.5.3

Autor: BC software development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.82 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 815
Dátum pridania: 2009-01-09
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu My Notes Center:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér My Notes Center vo verzií 1.5.3 od autora BC software development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu My Notes Center je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér My Notes Center ..

Popis od autora programu - BC software development v anglickom jazyku:

Have you ever worked on a research project that required days even months to complete? Then you probably know the frustration of using the regular software solutions for systemizing gathered information and adding new notes. After a while you simply don't know which file contains necessary information and how to manage the data stored.
My Notes Center is an e-organizer and personal information manager jam-packed with features like an overstuffed sandwich. It stores personal notes, e-mails, web links, phone numbers, addresses, even credit card numbers safely and securely. Use it as text editor and word processor for working on various projects or as a personal digital notebook with convenient tree-like structure of your records. The program comes with printing options, encryption support and file compression. Importantly, the notes (files) are loaded and saved dynamically, which optimizes the use of memory. And there are several export options (RTF, TXT or HTML). Beside presenting notes in a convenient, easy-to-use tree-like form, the program allows the notes to be arranged, moved or copied inside or between notebooks in a file tree using handy drag'n'drop feature or with keyboard shortcuts.
Whether you are a student, avid collector or office manager, money spent on My Notes Center will give you a ten-fold return on your investment over time. Best of all, you can download tree trial copy to test and get familiar with this great software now!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Už ste niekedy pracovali na výskumnom projekte, ktorý vyžadoval dní aj mesiacov na dokončenie? Potom asi viete frustráciu pomocou pravidelných softvérových riešení pre systematizácia získaných informácií a pridanie novej poznámky. Po chvíli proste neviem, ktorý súbor obsahuje potrebné informácie a ako spravovať uložené dáta. Moje poznámky Center je e-organizátor a správca osobných informácií jam-packed s funkciami, ako je preplnený sendvič. To ukladá osobné poznámky, e-maily, webové odkazy, telefónne čísla, adresy, dokonca aj čísla kreditných kariet a bezpečne. Používajte ju ako textový editor a textový procesor pre prácu na rôznych projektoch, alebo ako osobný digitálny zápisník s pohodlným strom-ako štruktúra vašich záznamov. Program je dodávaný s možnosti tlače, podpora šifrovania a kompresiu súboru. Dôležité je, že poznámky (súbory) sú načítané a uložené dynamicky, ktorý optimalizuje využitie pamäte. A tam je niekoľko možností exportu (RTF, TXT alebo HTML). Okrem prezentácie poznámky v pohodlnej, ľahko-to-použitie stromu-ako forma, program umožňuje poznámky byť usporiadané, presunúť alebo skopírovať vnútri alebo medzi notebooky v súbore stromu pomocou drag'n'drop šikovná funkcie, alebo pomocou klávesových skratiek. Či už ste študent, vášnivý zberateľ, alebo vedúci kancelárie, že peniaze vynaložené na Moje poznámky centrum vám desať-záhyb návratnosť investície v priebehu času. Najlepšie zo všetkých, môžete si stiahnuť skúšobnú kópiu strom na testovanie a zoznámiť sa s týmto veľkým softvér teraz!

Sťahujte tu: My Notes Center 1.5.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Sciral Consistency for Windows 1.1.6Novinka

Tracks and provides feedback on daily tasks that are repeating yet flexible.

Orientačný preklad: Skladby a poskytuje spätnú väzbu o každodenné úlohy, ktoré sú opakujúce sa pritom pružný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.372 MB

iMagic Tour Reservation 1.15Novinka

iMagic Tour Reservation - tour reservation software.

Orientačný preklad: iMagic Tour Rezervácia - prehliadka rezerváciu softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.96 MB

Lark Reminder 8.0Novinka

Lark Reminder

Orientačný preklad: Lark upomienky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.22 MB

Express Notes Information Organiser 1.02Novinka

Card file, address book and phone book program for Windows

Orientačný preklad: Karty súbor, adresár a telefónneho program pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.10 MB

Info Angel 4.2Novinka

Personal information manager with an extremely user-friendly interface.

Orientačný preklad: Osobný informačný manažér s mimoriadne užívateľsky príjemný interface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.53 MB

powerDOCUMENTS 2.2Novinka

Build knowledge bases to document, manage, and retrieve valuable information.

Orientačný preklad: Vybudovanie znalostnej základne na dokument, spravovať a získať cenné informácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2,2 MB

HS Task Planner 2.5Novinka

HS Task Planner - Task list and project planning software

Orientačný preklad: HS Úloha Planner - Zoznam úloh a plánovanie projektu softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.26 MB

Enhilex Address Book Software Pro 3.23Novinka

A great address book software and cardfile with Dymo label printing

Orientačný preklad: Veľký adresár a softvér Cardfile s potlačou etikety Dymo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.50 MB

ReadyToPrint Organizer 4.82Novinka

Manage your calendar and address book

Orientačný preklad: Spravovať svoj kalendár a adresár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.55 MB

Najsťahovanejšie programy