Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Neat Notes 2005 2.61

Autor: AL-Software team
Stránka: www.al-soft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.3 MB
Cena: 24.90 $
Počet stiahnutí: 722
Dátum pridania: 2006-01-21
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Neat Notes 2005:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Neat Notes 2005 vo verzií 2.61 od autora AL-Software team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Neat Notes 2005 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Neat Notes 2005 ..

Popis od autora programu - AL-Software team v anglickom jazyku:

This program works as a notebook with hierarchical tree-like structure of organization. Now all your notes will be under your fingertips! Neat Notes 2005 can store information containing URL, text, tables, or graphs. The tree-like structure helps to quickly locate the information you need. Built-in notes editor will help you format your text in the editor style of MS Word with full support of tables, paragraphs, lists, fonts, fills, and alignment. All information is encrypted and can be secured with a password and protected from accidental deleting. This will allow you to save private information like passwords, credit card numbers, addresses, and telephone numbers. Main Features: Unlimited quantity of input notes, Each note can contain up to 10 additional pages, Full support of language encoding and Unicode, Capability to write from right to left, Multi-featured, MS Word-like editor, The size of notes is not limited, All information is saved in encrypted form, Stored information is compressed, Any note or a group of notes can be protected by a password, You can work on several different notebooks at the same time, Printing with preview, Capability to minimize the application to the system tray, Marking important notes with two colors of flags (red and green), Marking notes as "parked" to prevent accidental deleting. For more information please visit to http://www.al-soft.com/nn2005/

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento program funguje ako notebook s hierarchickou strom-ako štruktúry organizácie. Teraz všetky vaše poznámky budú pod vašej ruky! Čistá konštatuje 2005 možno ukladať informácie obsahujúce URL, text, tabuľky, grafy alebo. Strom-ako štruktúra pomáha rýchlo vyhľadať informácie, ktoré potrebujete. Vstavaný editor poznámok vám pomôže formátovanie textu v editore MS Word štýle s plnou podporou tabuľky, odseky, zoznamy, písma, výplne a zarovnanie. Všetky informácie sú šifrované a môže byť zabezpečená pomocou hesla a chránené pred náhodným odstránením. To vám umožní uložiť súkromné ​​informácie ako sú heslá, čísla kreditných kariet, adresy a telefónne čísla. Hlavné funkcie: Neobmedzené množstvo vstupných poznámok, môže Každá poznámka obsahovať až 10 ďalších stránok, Plná podpora Unicode kódovanie jazyka a, schopnosť písať sprava doľava, Multi-predstavoval, MS Word-ako editor, veľkosť poznámok nie je obmedzená, je všetky informácie uložené v zašifrovanej podobe, sú uložené informácie komprimované, nejakú poznámku alebo skupina poznámky môžu byť chránený heslom, môžete pracovať na niekoľkých rôznych notebookov v rovnakej dobe, tlač s náhľadom, schopností, aby sa minimalizovalo aplikácii do systémovej lišty, značenie dôležité poznámky s dvoma farbami vlajky (červená a zelená), Označenie poznámky ako "zaparkované", aby sa zabránilo náhodnému zmazaniu. Pre viac informácií prosím navštívte na http://www.al-soft.com/nn2005/

Sťahujte tu: Neat Notes 2005 2.61

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aries Personal Organizer Software 2.2.5Novinka

Be productive and organized with Aries Organizer! Tasks,Contacts,Calendar,Notes!

Orientačný preklad: Byť produktívny a organizovanej Baran usporiadateľa! Úlohy, kontakty, kalendár, poznámky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

DailyPIM 4.06Novinka

DailyPIM is a wonderful software for personal information management(PIM).

Orientačný preklad: DailyPIM je krásny softvér pre osobné údaje management(PIM).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

2000+ MOOD Calendar A5 Refills 2007-2008 A5MOOD2007-2008Novinka

2000+ Calendar Refill Templates Day Planner Personal Organizer July 07 July 08

Orientačný preklad: Kalendár 2000 + náplň Šablóny deň Planner osobný organizér 7.júla 8.července

Licencia: Demo | Veľkosť: 47.28 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

Mindful Lite 2.2.0.0Novinka

Mindful Lite, Event Reminder and Password Manager

Orientačný preklad: Majúc na zreteli Lite, udalosť upomienky a hesla správcu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

TaskPrompt 2.4.2.1Novinka

Complete all your daily and scheduled tasks on time.

Orientačný preklad: Vyplňte všetky vaše denné a naplánované úlohy načas.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

AMP Calendar 2.42Novinka

Calendar with the twelve months of any year and the current day in taskbar icon

Orientačný preklad: Kalendár s dvanásť mesiacov každý rok a aktuálny deň v paneli úloh ikonu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Power Phone Book Enterprise Edition 1.6.0.11Novinka

Easy and powerfull organaizer, with powerfull search, backup/restotre and more

Orientačný preklad: Jednoduchá a výkonná organaizer, so silnými vyhľadávanie, zálohovanie / restotre a viac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.46 MB

Najsťahovanejšie programy