Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Neat Notes 2005 2.61

Autor: AL-Software team
Stránka: www.al-soft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.3 MB
Cena: 24.90 $
Počet stiahnutí: 685
Dátum pridania: 2006-01-21
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Neat Notes 2005:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Neat Notes 2005 vo verzií 2.61 od autora AL-Software team. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Neat Notes 2005 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Neat Notes 2005 ..

Popis od autora programu - AL-Software team v anglickom jazyku:

This program works as a notebook with hierarchical tree-like structure of organization. Now all your notes will be under your fingertips! Neat Notes 2005 can store information containing URL, text, tables, or graphs. The tree-like structure helps to quickly locate the information you need. Built-in notes editor will help you format your text in the editor style of MS Word with full support of tables, paragraphs, lists, fonts, fills, and alignment. All information is encrypted and can be secured with a password and protected from accidental deleting. This will allow you to save private information like passwords, credit card numbers, addresses, and telephone numbers. Main Features: Unlimited quantity of input notes, Each note can contain up to 10 additional pages, Full support of language encoding and Unicode, Capability to write from right to left, Multi-featured, MS Word-like editor, The size of notes is not limited, All information is saved in encrypted form, Stored information is compressed, Any note or a group of notes can be protected by a password, You can work on several different notebooks at the same time, Printing with preview, Capability to minimize the application to the system tray, Marking important notes with two colors of flags (red and green), Marking notes as "parked" to prevent accidental deleting. For more information please visit to http://www.al-soft.com/nn2005/

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento program funguje ako notebook s hierarchickou strom-ako štruktúry organizácie. Teraz všetky vaše poznámky budú pod vašej ruky! Čistá konštatuje 2005 možno ukladať informácie obsahujúce URL, text, tabuľky, grafy alebo. Strom-ako štruktúra pomáha rýchlo vyhľadať informácie, ktoré potrebujete. Vstavaný editor poznámok vám pomôže formátovanie textu v editore MS Word štýle s plnou podporou tabuľky, odseky, zoznamy, písma, výplne a zarovnanie. Všetky informácie sú šifrované a môže byť zabezpečená pomocou hesla a chránené pred náhodným odstránením. To vám umožní uložiť súkromné ​​informácie ako sú heslá, čísla kreditných kariet, adresy a telefónne čísla. Hlavné funkcie: Neobmedzené množstvo vstupných poznámok, môže Každá poznámka obsahovať až 10 ďalších stránok, Plná podpora Unicode kódovanie jazyka a, schopnosť písať sprava doľava, Multi-predstavoval, MS Word-ako editor, veľkosť poznámok nie je obmedzená, je všetky informácie uložené v zašifrovanej podobe, sú uložené informácie komprimované, nejakú poznámku alebo skupina poznámky môžu byť chránený heslom, môžete pracovať na niekoľkých rôznych notebookov v rovnakej dobe, tlač s náhľadom, schopností, aby sa minimalizovalo aplikácii do systémovej lišty, značenie dôležité poznámky s dvoma farbami vlajky (červená a zelená), Označenie poznámky ako "zaparkované", aby sa zabránilo náhodnému zmazaniu. Pre viac informácií prosím navštívte na http://www.al-soft.com/nn2005/

Sťahujte tu: Neat Notes 2005 2.61

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Jot+ Notes 3.6.0Novinka

A powerful tool for storing information - also a replacement for MS Cardfile

Orientačný preklad: Mocný nástroj pre ukladanie informácií - aj náhrada za MS Cardfile

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.54 MB

Info Angel 4.2Novinka

Personal information manager with an extremely user-friendly interface.

Orientačný preklad: Osobný informačný manažér s mimoriadne užívateľsky príjemný interface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.53 MB

Outlook Meetings Addin 1.1Novinka

Simplify the process of meeting invitation in Outlook and resource selection.

Orientačný preklad: Zjednodušiť proces Schôdzka pozvánka Outlook a zdrojov výberu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.03 MB

Full Contact Calendar 2.0.58Novinka

Full Contact: multi-user multi-location calendar w/ foreground background colors

Orientačný preklad: Plný kontakt: multi-user multi-location kalendár w / farby popredia pozadia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.92 MB

LeaderTask 5.5.9Novinka

Business organizer: PIM, Calendar, Scheduler, Address Book, Managing tasks

Orientačný preklad: Obchodné Usporiadateľ: PIM, Kalendár, Plánovač, Address Book, Správa úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

dtNotes 3.2Novinka

Put scraps of virtual paper on your desktop with the simplicity of pen and paper

Orientačný preklad: Dajte kúsky virtuálnej papier na vašej pracovnej ploche s jednoduchosťou ceruzku a papier

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

T-Minus Election Day Countdown 6.0Novinka

Are you involved with an election campaign?

Orientačný preklad: Ste spojené s volebnú kampaň?

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.96 MB

Priorganizer 1.6Novinka

Finally a To-Do List Mgr that Doesn't Get In The Way. Subtasks, Knowledge Base.

Orientačný preklad: Nakoniec To-Do List Mgr ktorý nemá v ceste. Čiastkových úloh, Knowledge Base.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

OrgCalendar (WEB) 2.0Novinka

A fully-functional scheduling WEB-application.

Orientačný preklad: Plne funkčné plánovacích webovej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.96 MB

Najsťahovanejšie programy