Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

NTP Time Server Monitor 0.9l

Autor: Meinberg Radio Clocks
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.42 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 2095
Dátum pridania: 2006-10-19
Aktualizácia: 2012-03-19

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu NTP Time Server Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NTP Time Server Monitor vo verzií 0.9l od autora Meinberg Radio Clocks. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NTP Time Server Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NTP Time Server Monitor ..

Popis od autora programu - Meinberg Radio Clocks v anglickom jazyku:

The NTP Time Server Monitor software allows the user to control and configure the NTP service for Windows with a userfriendly graphical user interface. Additionally it eases the handling with the NTP service. Here is a small list of the abilities and features this tool offers: - Switch easily between different configuration (ntp.conf files). This is perfectly usable if different configuration must be tested, or to switch between testing and operating mode.- Change the service settings without the need to open the device manager each time. - Extract the NTP related application log entries and display them separately in a table. The user can filter the entries by categories. - Display the current status of the running NTP service. In fact it is a graphical output of the command "ntpq -p". Additionally the current offset, stratum value and the selected synchronization source is displayed in a status string. The status is automatically refreshed. The user can select the refresh interval. - The user can configure external NTP servers, which are also queried by the NTP Time Server Monitor and the status is also displayed. The configuration file of the ntp service (ntp.conf) can be edited within this program. So it is no longer necessary to search for the right file in the possible locations within the Windows or NTP directory. If changes are made the program is asking if the service shall be restarted. - The NTP Time Server Monitor is able to read the system variables and association vars of the service and displays them in a textbox for analyzing. - Statistic: The generated loopstats files can be shown in a graphical component. The period of logging, the number of entries, the start and stop time and the minimum and maximum values of the offset and frequency are extracted and displayed.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Monitorovanie servera NTP čas softvér umožňuje používateľovi ovládať nakonfigurovať službu NTP pre systém Windows s grafickým užívateľským rozhraním userfriendly. Okrem toho uľahčuje manipuláciu so službou NTP. Tu je malý zoznam schopností a funkcie ponúka tento nástroj:-ľahko prepínať rôzne konfigurácie (ntp.conf súbory). Je to dokonale použiteľné, ak inú konfiguráciu, musia byť testované, alebo na prepínanie medzi testovanie a prevádzkový režim. - zmeniť nastavenia služby bez nutnosti otvoriť Správcu zariadení zakaždým. -Extract NTP súvisiace aplikácia automaticky vyfiltrované iba záznamy a zobrazovať ich oddelene v tabuľke. Používateľa môžete filtrovať údaje podľa kategórií. -Zobrazí aktuálny stav spustené služby NTP. V skutočnosti je grafický výstup príkazu "ntpq -p". Navyše súčasný posun, vrstve hodnoty a vybraných synchronizácia zdroj je zobrazený v Stavový reťazec. Stav sa automaticky obnoví. Používateľ môže zvoliť intervalu obnovovania. Používateľa môžete nakonfigurovať vonkajších NTP servermi, ktoré sú tiež vyhľadávať podľa Monitor Server NTP čas a zobrazí sa aj stav. Konfiguračný súbor ntp služby (ntp.conf) môže byť upravovaný v rámci tohto programu. Takže už nie je potrebné vyhľadať správny súbor možných miest v adresári systému Windows alebo NTP. Ak sú vykonané zmeny program žiada ak služby musí reštartovať. -Monitor časový Server NTP je schopný čítať systémové premenné a združenie vars služby a zobrazuje v bloku textu pre analýzu. -Štatistika: Súbory vytvorené loopstats možno zobraziť grafické zložky. Obdobie zapisovania do denníka, počet položiek, začiatok a doba prestoja a minimálne a maximálne hodnoty offset a frekvencia sú extrahované a zobrazené.

Sťahujte tu: NTP Time Server Monitor 0.9l

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

TWWeltzeit 1.7Novinka

Worldtimer and counter

Orientačný preklad: Worldtimer a počítadlo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

1Click Time Synchronizer 1.1.2Novinka

Synchronize system time on your PC with highest precision atomic clock servers.

Orientačný preklad: Synchronizovať systémový čas v Počítači s najvyššia presnosť atómové hodiny serverov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

#1 Atomic Clock 1.1Novinka

Skinned atomic clock synchronizing application

Orientačný preklad: Sťahované z kože atómové hodiny synchronizácia aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.48 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Najsťahovanejšie programy