Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PC Gradebook 4.1.2

Autor: Schoolhouse Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.34 MB
Cena: 79.00 $
Počet stiahnutí: 1348
Dátum pridania: 2005-06-15
Aktualizácia: 2011-11-12

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu PC Gradebook:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PC Gradebook vo verzií 4.1.2 od autora Schoolhouse Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PC Gradebook je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PC Gradebook ..

Popis od autora programu - Schoolhouse Software v anglickom jazyku:

Make grading easy. PC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon. Grading has never been easier than it is now. With PC Gradebook you can print five different style progress reports for parent communication, maintain conduct grades, print over 40 different administrative reports, print student report cards that combine averages from different classes, and more. There are just to many features to list. Download the demo today. PC Gradebook represents the culmination of 23 years of grade book research and development. PC Gradebook has been created by a teacher for teachers with input from hundreds of other teachers. Teacher talk is used, not computer speak. The menus are straightforward and easy to follow. Our programs contain many features that teachers will appreciate including the generation of over 30 different on-screen and printer reports. We encourage you to download a demo. The demo is fully functional except it limits input to 10 students and 10 assignments.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Aby triedenie jednoduché. PC Gradebook - učiteľ tajná zbraň. Triedenie nebolo nikdy jednoduchšie ako teraz. S PC Gradebook môžete vytlačiť piatich rôznych správy štýl pokroku na materskej komunikáciu, zachovať správania tried, vytlačiť viac ako 40 rôznych administratívne správy, vytlačiť študent správu kariet, ktoré kombinujú priemerov z rôznych tried a viac. Existuje len na mnoho funkcií do zoznamu. Stiahnite si demo dnes. PC Gradebook predstavuje vyvrcholením 23 rokov triedy knihy výskumu a vývoja. PC Gradebook vytvoril učiteľ pre učiteľov so vstupnými údajmi od stovky ďalších učiteľov. Používa učiteľ hovoriť, hovoriť nie počítača. Ponuky sú priamočiare a jednoduché sledovať. Naše programy obsahujú mnoho funkcií, že učitelia ocenia, vrátane generácie viac ako 30 rôznych na obrazovke a tlačiarne správy. Odporúčame vám stiahnuť demo. Demo je plne funkčné, okrem toho obmedzuje vstup 10 študentov a 10 priradenia.

Sťahujte tu: PC Gradebook 4.1.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Abilities Builder Measure It 4.0Novinka

Build linear measurement skills with English and metric rulers.

Orientačný preklad: Zostavte lineárne meranie zručností s angličtinou a metrických pravítka.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.05 MB

MAC Gradebook 4.0.2Novinka

Make grading easy. MAC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon

Orientačný preklad: Vykonajte triedenie ľahké. MAC zadávanie známok - učiteľa tajná zbraň

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.35 MB

freeplr.exe 1Novinka

Ebook explanation on the importance of plr , and what can achieved with them

Orientačný preklad: Ebook vysvetlenie o význame plr, a čo možno dosiahnuť s nimi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

WebQuiz XP 2.0.84Novinka

WebQuiz XP allows you to create interactive HTML tests and quizzes in a snap.

Orientačný preklad: WebQuiz XP vám umožní vytvárať interaktívne HTML testov a kvízov v okamihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.12 MB

Test Maestro II 2.00Novinka

An advanced Windows based Test Bank and Test Generator for teachers.

Orientačný preklad: Pokročilých s operačným systémom Windows Test banky a skúšobný generátor pre učiteľov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.66 MB

VeralTest 1.8Novinka

Software-based complex for testing students and staff.

Orientačný preklad: Softvérové komplex pre skúšanie študentov a zamestnancov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.45 MB

Six Pack Abs 1.0Novinka

Build six pack abs that are sculpted and perfect

Orientačný preklad: Vybudovať šesť balenia abs, ktoré sú tvarované a dokonalé

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Kabbalah Chakra 1.15Novinka

MB Kabbalah Chakra links the Kabbalah Tree of Life to the corresponding Chakras.

Orientačný preklad: MB Kabbalah čakra prepojenie Kabbalah Strom života na zodpovedajúcej čakry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.40 MB

Brilliant Tattoo Ideas 1.0Novinka

Brilliant Tattoo Ideas: A free guide on Tattoo Ideas

Orientačný preklad: Brilantná Tetovanie Myšlienky: bez sprievodcu na Tattoo Myšlienky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy