Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PlainSight Desktop Calendar 2.3.9

Autor: Desksware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1694
Dátum pridania: 2006-06-04
Aktualizácia: 2011-07-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu PlainSight Desktop Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PlainSight Desktop Calendar vo verzií 2.3.9 od autora Desksware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PlainSight Desktop Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PlainSight Desktop Calendar ..

Popis od autora programu - Desksware v anglickom jazyku:

Do you often look for wallpaper calendar here and there? Or make it yourself by some professional image tools with hard work? Now PlainSight Desktop Calendar makes things easy.
It offers great looking calendar which can be full integrated with your favorite wallpaper. You can define its position, font, color, size, transparency just by a few clicks. For getting best user experience, it uses anti-aliased font.

PlainSight Desktop Calendar is not only a great looking calendar but also a useful tool. It can get data from Outlook and display them on the desktop. It supports recurrence pattern for appointments and can display different status of tasks. Double click the appointment window or task window will auto open the data with Outlook. You can create, edit, delete and change data status easily.

Weather forecast is another useful feature. It can get 7-day weather forecasts from National Weather Service. More than 8000 cities in US are covered. When you move mouse to calendar, all the information of a day (weather, appointment, holiday, etc) shows in plain sight.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Často hľadať tapety kalendár tu a tam? Alebo urobiť sami niektoré nástroje profesionálny obraz s tvrdú prácu? Teraz PlainSight Desktop Calendar robí veci jednoduché.


Ponúka veľký hľadáte kalendára, ktoré môžu byť plne integrovaný s vaše obľúbené pozadie. Jeho pozícia, písmo, farba, veľkosť, transparentnosti môžu definovať len pomocou niekoľkých kliknutí. Pre získanie najlepších užívateľské skúsenosti, používa anti-aliasované písma.

PlainSight Desktop Calendar je nielen veľká hľadáte kalendár, ale aj užitočný nástroj. Môže získať údaje z programu Outlook a zobraziť na pracovnej ploche. Podporuje spôsob opakovania pre plánované činnosti a zobraziť rôzne stav úlohy. Dvojité kliknutie vymenovanie okno alebo okno úlohy bude auto otvoriť údajov s programom Outlook. Môžete vytvoriť, upraviť, odstrániť a ľahko zmeniť stav údajov.

Predpoveď počasia je ďalšie užitočnou vlastnosťou. Je možné získať predpoveď počasia 7-dňový z National Weather Service. Viac ako 8000 mestá v USA sú zahrnuté. Pri pohybe myšou do kalendára, všetky informácie denne (počasia, plánovaná činnosť, dovolenky atď.) sa zobrazuje v jednoduchých očami.

Sťahujte tu: PlainSight Desktop Calendar 2.3.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Potolook plugin for Microsoft Outlook 5.0Novinka

An extensive package of Outlook plug-ins. Dynamic templates and more...

Orientačný preklad: Rozsiahly balík Outlook plug-inov. Dynamické šablóny a ďalšie ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.88 MB

LeaderTask 5.5.9Novinka

Business organizer: PIM, Calendar, Scheduler, Address Book, Managing tasks

Orientačný preklad: Obchodné Usporiadateľ: PIM, Kalendár, Plánovač, Address Book, Správa úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

InfoManager 1.0Novinka

InfoManager includes sticky notes, calendars, contact manager, tasks and to-do.

Orientačný preklad: InfoManager zahŕňa poznámok, kalendára, správcu kontaktov, úloh a to-do.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

Quicknote 5.5Novinka

Quicknote is a useful desktop-notepad that can also remind you.

Orientačný preklad: QuickNote je užitočné ploche notepad môžete tiež pripomenutie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.09 MB

Lark Reminder 8.0Novinka

Lark Reminder

Orientačný preklad: Lark upomienky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.22 MB

Priorganizer 1.6Novinka

Finally a To-Do List Mgr that Doesn't Get In The Way. Subtasks, Knowledge Base.

Orientačný preklad: Nakoniec To-Do List Mgr ktorý nemá v ceste. Čiastkových úloh, Knowledge Base.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

PIM XP 1.21Novinka

All-in-one personal information manager.

Orientačný preklad: All-in-one správca osobných informácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

Type Pilot 2.8.0Novinka

Technical support software that types common text for you

Orientačný preklad: Technická podpora softvéru, ktorý typy spoločný text pre vás

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

Najsťahovanejšie programy