Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PMI PMP Exam Simulator 4.0

Autor: Project Management Training
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.03 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 866
Dátum pridania: 2009-06-23
Aktualizácia: 2011-06-11

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PMI PMP Exam Simulator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PMI PMP Exam Simulator vo verzií 4.0 od autora Project Management Training. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PMI PMP Exam Simulator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PMI PMP Exam Simulator ..

Popis od autora programu - Project Management Training v anglickom jazyku:

pmp professional As you attempt your PMP preparation, your aim is to learn the skills required to train you for your project management profession exam. The PMP credential test targets two primary areas of your training; the theory and practical. The test is intended to evaluate not only your level of expertise but your ability to utilize that in given situations. Therefore, these are what the PMP preparation aspires to develop for you.

An individual that is accountable for project management needs to hold the right knowledge and fact to smoothly maneuver every process concerned. In your PMP preparation, you'll receive the chance to recap that information as a part of your PMP exam preparation. This level is integrated with every other level involved since information is your driving power.

PMP jobs are even more complex with the mixture of information is supplied in this area. It may come in reports, diagrams, graphs, among other means. So you need to be able to understand the supplied information; what is the purpose of information if you don't have the ability to understand and evaluate them?
After you have interpreted the data, your next step is to decide how that information will be used in propelling the project ahead. This is among the greater focus that you are required to know for your PMP exam.

As with all additional tests, analysis is essential in a PMP examination preparation. Thus, most PMP preparation demand proper analysis technique that enables prospective PMP exam candidates to break down the information provided to them. In association with this is the power to decide the relationship among regions of complex information.

Once it comes to evaluation, you need the knowledge capacity as well as other complex elements that are essential in project management such as social skills. How competent is one individual to evaluate and constitute judgments about ideas or decisions related to a particu

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PMP profesionálne ako pokúsite PMP prípravku, váš cieľ je naučiť schopností potrebných na vlak ti za váš projekt riadenia profesie skúšku. PMP poverenie testovanie dve základné oblasti cieľov vašej odbornej prípravy; teória a praktické. Test je určený na zhodnotenie nielen vaše úroveň odbornosti, ale vašu schopnosť využívať v uvedených situáciách. Preto sú čo PMP príprava aspiruje na rozvoj pre vás.

Jednotlivec, ktorý je zodpovedný za riadenie projektu je potrebné držať správne poznanie a skutočnosť hladko manévruje každý proces. PMP prípravu, dostanete šancu znovu tieto informácie ako súčasť vášho PMP Zkouąka prípravku. Táto úroveň je integrovaný s každé iné úrovňou pretože informácie je hnacou moc.

PMP miest sú ešte zložitejšie zmesou informácie poskytnuté v tejto oblasti. To môže prísť v správach, diagramy, grafy, medzi inými prostriedkami. Takže budete musieť byť schopní pochopiť poskytnutými informáciami; čo je účelom informácie, ak nemáte schopnosť pochopiť a hodnotiť ich?


Po výkladu údajov vaším ďalším krokom je rozhodnúť, ako sa použije tieto informácie v katapultovacím projektu dopredu. To je medzi väčšie zameranie, ktoré ste povinní poznať pre vaše PMP skúšku.

Ako s všetky dodatočné testy, analýzy je nevyhnutná pripravovaných PMP preskúmanie. Teda väčšina PMP príprava dopytu riadne analýzy techniku, ktorá umožňuje potenciálnym PMP skúąka kandidátov sa rozdeliť informácie im poskytnuté. V spojení s týmto je právomoc rozhodovať vzťah medzi regióny komplexné informácie.

Keď príde na hodnotenie, musíte poznatkov spôsobilosť, ako aj iných zložitejších prvkov, ktoré sú nevyhnutné na riadenie projektov, ako sú sociálne zručnosti. Ako príslušný je jedného jedinca na vyhodnotenie a predstavujú rozsudkov o nápady alebo rozhodnutí súvisiacich s particu

Sťahujte tu: PMI PMP Exam Simulator 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

A web-based CRM solution - CRMWeb 2.5Novinka

CRMWeb is a flexible, efficient and easy to use web-based CRM software solution.

Orientačný preklad: CRMWeb je flexibilná, efektívna a jednoduché použitie on-line CRM riešenia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.39 MB

Automatic Doctors Calls with Excel 2.12Novinka

Automatically schedule up to 25 doctors to 10 daily for a year with Excel.

Orientačný preklad: Automaticky naplánovať až 25 lekári 10 denné rok s programom Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.69 MB

HD Projette 3.0.0.1Novinka

Viewer for Microsoft Project files. The cheapest solution to view an MPP file.

Orientačný preklad: Prehliadač pre súborov Microsoft Project. Najlacnejšie riešenie pre zobrazenie súboru MPP.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

Anuko Time Tracker 1.2.12.486Novinka

Free, easy to use, open source, web-based work time tracking system for everyone

Orientačný preklad: Zdarma, ľahko ovládateľný, open source, web-založené práce čas sledovanie systému pre každého

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.14 MB

Office Timesheets 4.0Novinka

Office Timesheets: Web-based timesheet software for time and expense tracking

Orientačný preklad: Úrad rozpisy: Web-based timesheet softvér pre čas a náklady sledovania

Licencia: Commercial | Veľkosť: 19.01 MB

Task Manager 2010 Team Task Management 2010Novinka

Manage and track all tasks, jobs and projects for your team(s).

Orientačný preklad: Spravovanie a sledovanie všetkých úloh, pracovných miest a projekty pre vaše tímov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 16.53 MB

Strategy2Act 1.2Novinka

Strategy2Act is a balanced score card (BSC) support software.

Orientačný preklad: Strategy2Act je Balanced Score Card (BSC), podporu softvéru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Steelray Project Viewer 4.4.2Novinka

View Microsoft Project files without requiring MS Project. Print, Export, etc.

Orientačný preklad: Zobraziť Microsoft Project súbory bez požadovania MS Project. Tlače, Export, atď.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 22.86 MB

Estimate 1.0Novinka

A simple software to estimate

Orientačný preklad: Jednoduchý softvér na odhad

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Najsťahovanejšie programy