Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

RascalPro 3.0

Autor: Basta Computing, Inc.
Stránka: www.basta.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.42 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 78229
Dátum pridania: 2010-11-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Modem a pripojenie

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu RascalPro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér RascalPro vo verzií 3.0 od autora Basta Computing, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu RascalPro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér RascalPro ..

Popis od autora programu - Basta Computing, Inc. v anglickom jazyku:

Rascal is a broadband and dial-up connection manager that enhances your online experience with useful features not found in the standard Windows network tool. Rascal is fast, reliable and easy to use, making it a tool of choice for your DSL, Cable, VPN, ISDN and other dial-up connectivity needs.

Rascal helps you stay connected to the Internet by simulating network activity to fool idling detectors and by automatically restoring the connection if it is lost. A command line interface is available to run Rascal and control network connections remotely or from command prompts, scripts and batch processes. You can also set up audio alerts to be notified when a connection is opened or closed. Rascal provides you with information about your Internet sessions including network parameters, a calculation of your monthly fees, and a time log of how long you've been online for the current and previous session, day, week, month, and year.

For more demanding users, RascalPro supplements Rascal with the ability to schedule connection events, execute custom tasks when a connection is opened or closed, and log operations to a file for later reference. For instance, you can leave your computer and have RascalPro close the connection in your absence after a specified amount of time, perform late-night data transfers or run login and logout scripts.

Rascal works in the background while its tiny icon in the taskbar notification area changes its appearance to inform you about the current state of the program and its connection. You can quickly get online and offline by simply clicking on the icon.

If you need to keep a computer connected to the Internet without any human interaction, use our AppToService software to run Rascal or RascalPro as a Windows service that automatically reconnects the computer and monitors the connection following unattended reboots, without the need to log on.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rascal je širokopásmové pripojenie a dial-up pripojenie manažér, ktorý zvyšuje vaše online skúsenosti s užitočnými funkciami, ktoré sa nevyskytujú v sieti štandardný nástroj Windows. Rascal je rýchly, spoľahlivý a ľahko ovládateľný, čo je nástrojom, ktorý si DSL, kábel, VPN, ISDN a ďalšie dial-up pripojenie potrieb. Rascal vám pomôže zostať pripojený k internetu tým, že simuluje sieťové aktivity oklamať detektory voľnobehu a tým, že automaticky obnoviť spojenie, ak je stratená. Rozhranie príkazového riadku je možné spúšťať Rascal a kontrolu vzdialeného pripojenia k sieti alebo z príkazového výzvy, skripty a dávkové procesy. Môžete tiež nastaviť zvukové záznamy majú byť oznámené, ak je spojenie otvorené alebo zatvorené. Rascal vám poskytne informácie o Vašej internetovej relácie vrátane sieťových parametrov, výpočet mesačné poplatky, a čas sa prihlásiť, ako dlho ste online za súčasný a predchádzajúci relácii, deň, týždeň, mesiac a rok. Pre náročnejších užívateľov, RascalPro doplnky Rascal s možnosťou pripojenia plán akcií, vykonať vlastné úlohy, pri pripojení sa otvoril alebo uzavrel, a prihláste sa operácie do súboru pre neskoršie referencie. Napríklad si môžete nechať počítač a mať RascalPro ukončiť pripojenie vo vašej neprítomnosti po určitú dobu, vykoná neskoro v noci-dátové prenosy alebo spúšťať skripty prihlásenie a odhlásenie. Rascal pracuje na pozadí, zatiaľ čo jeho malé ikony v oznamovacej oblasti, mení svoj vzhľad, aby vás informovali o aktuálnom stave programu a jeho pripojenie. Môžete rýchlo získať online a offline jednoduchým kliknutím na ikonu. Ak potrebujete, aby počítač pripojený k internetu bez akéhokoľvek zásahu človeka, použite náš softvér AppToService spustiť Rascal alebo RascalPro ako služba Windows, ktorý automaticky odpojí počítač a monitoruje spojenie po bezobslužné reštartuje, bez toho aby bolo nutné sa prihlásiť.

Sťahujte tu: RascalPro 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

GPRS Script Generator 1.9.7Novinka

A software utility to help Macintosh users create custom GPRS modem scripts.

Orientačný preklad: Softvérový nástroj na pomoc Používatelia počítačov Macintosh vytvárať vlastné skripty GPRS modemu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.223 MB

PhoneBook 2.3Novinka

PhoneBook - It is the electronic address book.

Orientačný preklad: Telefónny zoznam - Je to elektronický adresár.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Virtual Modem 2.1.1Novinka

Allow your old modem communication programs to exchange data via the Internet.

Orientačný preklad: Povoliť staré modem oznámenia programy na výmenu dát cez Internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.63 MB

Allacs 1.1Novinka

Puts access to all dialup Internet accounts into one easily accessible place.

Orientačný preklad: Stavia prístup k všetky telefonické internetové kontá do jedného ľahko dostupnom mieste.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Blue Stay int 3.1Novinka

Keeps your Internet connection alive. Freeware!

Orientačný preklad: Udržiava pripojenie na Internet nažive. Freeware!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

Pocket Connection Manager 3.01Novinka

Pocket PC communications software for 3G & GRPS Internet connectivity

Orientačný preklad: Pocket PC komunikačného softvéru pre 3 G & GRP internetovým pripojením

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.91 MB

PhoneTray Dialup 2.39Novinka

Online Caller ID, Internet Call Waiting and Modem-on-Hold with no monthly fees!

Orientačný preklad: Online ID volajúceho, Internet Call Waiting a Modem-on-Hold sa žiadne mesačné poplatky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

ID AntiDialer 1.2Novinka

ID AntiDialer is a security program, preventing unauthorized dialing numbers.

Orientačný preklad: ID antidialer je bezpečnostný program, zamedzenie neoprávnenému čísel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

RascalPro 3.0Novinka

RascalPro: Advanced Internet connection manager and keeper.

Orientačný preklad: RascalPro: Pokročilé pripojenie k Internetu správcu a prevádzkovateľa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.42 MB

Najsťahovanejšie programy