Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Small Arrow Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.76 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1572
Dátum pridania: 2011-03-15
Aktualizácia: 2012-03-26

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Small Arrow Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Small Arrow Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Small Arrow Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Small Arrow Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

If your application has more than one window - and that is most probably the case - and relies on multiple input forms and report pages, smooth and fast navigation becomes one of the key factors determining the value of your application for clients. Few things irritate people more than complete inability to quickly switch between program elements or the necessity to look for specific application controls to do that.

Text menus don`t work as efficiently as bright and clear visuals that instantly and unambiguously point at specific navigation commands. If you still haven`t decided on the icons to use in your product or have just realized that you will not be able to create them in-house before the deadline in the necessary quality, take a closer look at Small Arrow Icons - a comprehensive set of handcrafted png icons coming in a variety of formats, resolutions and color depths!

The set covers a range of actions and notions commonly associated with navigation and typical user behavior patterns: navigation in lists and wizards, playback controls, browsing, undo/redo actions, update and synchronization, authentication, scheduling and planning and much more. The icons are provided in a number of formats and can be used anywhere - from interface resource files to websites and multimedia apps. Users have a choice of size (16x16, 20x20, 24x24, 32x32 and 48x48 pixels), color (256 and True Color) and icon status (normal, disabled and highlighted), which enables you to create dynamic interfaces with a higher degree of interactivity. Small Arrow Icons come in ICO, BMP, GIF and PNG files, so you can immediately use them for your development purposes without having to perform any conversion.

If looking for a set of clean and professionally-looking icons that will not look like typical clipart images, go for Small Arrow Icons! Unique, eye-catching and affordable, they will mix well with any type of interface, yours being no exception!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ak vaša aplikácia má viac než jedno okno - a že je s najväčšou pravdepodobnosťou prípad - a opiera o viacero vstupných formuláre a správa stránok, plynulé a rýchle navigácia sa stáva jedným z kľúčových faktorov, ktoré určujú hodnoty vašej aplikácie pre klientov. Pár vecí dráždiť ľudí viac ako úplnú neschopnosť rýchlo prepínať medzi prvkami programu alebo potrebu pozrieť sa na konkrétne uplatňovanie kontrol na to.

Text menu nefungujú tak účinne ako svetlé a jasné vizualizácií, ktoré okamžite a jednoznačne poukazujú na konkrétne navigačné príkazy. Ak ste stále nenašli rozhodne o ikony použiť váš produkt alebo len sa mať si uvedomil, že vám nebude schopný ich vytváranie vnútropodnikových pred termínom potrebnú kvalitu trvať bližšie pozrieť na malú šípku ikony - komplexný súbor ručne png ikon prichádza v rôznych formátoch, rozlíšení a hĺbok farieb!

Súbor zahŕňa široký rozsah činností a pojmy bežne spojené s navigáciou a typické používateľské vzory správanie: navigácia v zoznamoch a sprievodcov, ovládacích prvkov prehrávania, prehľadávanie, späť a znova akcie, aktualizácia a synchronizácia overovanie, plánovania a plánovania a ešte oveľa viac. Ikony sú poskytované v mnohých formátoch a možno použiť kdekoľvek - zo zdrojových súborov rozhrania pre webové stránky a multimediálne aplikácie. Užívatelia majú výber veľkosti (16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov), farbu (256 a True Color) a ikona stavu (normálne, so zdravotným postihnutím a zdôraznila), ktorá vám umožňuje vytvoriť dynamické rozhrania s vyšším stupňom interaktivity. Malé ikony so šípkou prísť ICO, BMP, GIF a PNG súborov, takže môžete okamžite použiť ich na rozvojové účely bez toho, aby museli vykonávať akýkoľvek prepočet.

Ak hľadáte súbor čistých a profesionálne hľadáte ikony, ktoré bude vyzerať ako typické clipart obrázky, choď pre malé ikony so šípkou! Jedinečný, oko-lov a cenovo dostupné, bude kombinácia aj s akýmkoľvek typom rozhrania, tvoje sú žiadnou výnimkou!

Sťahujte tu: Small Arrow Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Search Icon Library 2011.2Novinka

An excellent set of search-related icons for software and web sites

Orientačný preklad: Výborné sada vyhľadávanie súvisiacich ikon pre softvérové a webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

FolderMagic 2.0Novinka

Change Desktop and Windows Explorer Folder colors and Icons

Orientačný preklad: Zmena Desktop a Windows Explorer Zložka farby a ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.70 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

Multimedia Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Multimedia icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené vysoko kvalitný multimediálny ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Plastic Toolbar Icons 2011.1Novinka

100 original stock icons for application toolbars and menus and for websites

Orientačný preklad: 100 pôvodných zásob ikon pre uplatňovanie panely s nástrojmi a ponuky a pre webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.42 MB

Database Software Icons 2011.1Novinka

Introduce eye-catching icons into your database software and reach success

Orientačný preklad: Zaviesť oko-lov ikony do softvéru databázu a dosiahnuť úspech

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Najsťahovanejšie programy