Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Math Calculator Mac 2.2

Autor: Runiter Calculators
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.37 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1064
Dátum pridania: 2009-11-25
Aktualizácia: 2011-10-26

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Mac OS X, Mac Other, Other

Krátky popis k programu Smart Math Calculator Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Math Calculator Mac vo verzií 2.2 od autora Runiter Calculators. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Math Calculator Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Math Calculator Mac ..

Popis od autora programu - Runiter Calculators v anglickom jazyku:

Advanced yet easy-to-use math calculator that immediately and precisely computes the result as you type a math expression. It allows multiples math expressions simultaneously. Solve equations, do fractions, define your own variables and functions. It has a beautiful user-interface that conveniently allows you to directly edit the expressions or if you prefer use a visual keypad to enter new expressions. There is support for over 20 math functions.

Smart Math Calculator is the easiest and most convenient calculator in the world with amazing features:

-Type down any math expression and immediately observe the result.
-Use over 20 math functions and over 30 scientific constants in your expression.
-Define variables and assign values or math expressions to them.
-Enjoy the most advanced yet easy-to-use user interface.
-Compute results as precise as up to 1000 digits
-Compute results as fractions

Easy To Use...

Yes, this is the easiest to use calculator in the world. When you are calculating a mathematical expression, every second counts. Don't waste your time clicking on numbers and functions. Simply type it down and observe how the expression is recalculated immediately after each stroke.

Define Your Own Variables...

Isn't it frustrating to keep track of previously calculated expression? In our Smart Math Calculator not only you can have multiple expressions at same time, but you can also assign the result of these expressions to variables and then use the variables in other expressions.

Most Convenient User Interface...

The beautiful user-interface of our Smart Math Calculator is designed carefully to make life easy for you. If there is a problem in your expression it is highlighted in red as you type it. If your expression contains new variables, new text boxes will be added automatically as soon as you press the Enter key. The advanced keyboard panel contains not only the built-in functions and constants but also your defined variables.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, že okamžite a presne vypočíta výsledok písania matematický výraz. Umožňuje násobkov math prejavov súčasne. Riešenie rovníc, do frakcií, definovať svoj vlastný premenných a funkcie. Má krásne používateľského rozhrania pohodlne umožňuje priamo upravovať výrazy alebo ak uprednostňujete používať vizuálne klávesnicu na zadávanie výrazov, nové. Existuje podpora pre viac ako 20 matematické funkcie.

Inteligentné Math Kalkulačka je najjednoduchšie a najviac pohodlné Kalkulačka na svete s úžasnou vlastností:-typ nadol akékoľvek matematické vyjadrenie a okamžite pozorovať výsledok.


-Používať viac ako 20 matematické funkcie a viac ako 30 vedeckých konštanty v váš výraz.


-Definovať premenných a priradenie hodnoty alebo math prejavov na ne.


-Užite si najviac pokročilých ešte ľahké-to-use používateľského rozhrania.


-Výpočet výsledkov ako presné ako až do 1000 číslic-Compute výsledky ako zlomky Easy To Use...

Áno, to je najjednoduchšie použiť Kalkulačka na svete. Keď sú výpočtu matematické vyjadrenie, započíta každý druhý. Nestrácajte čas kliknutím na čísla a funkcie. Jednoducho zadajte ho nadol a pozorujte, ako sa výraz prepočítaní okamžite po každom ťahu.

Definovať vlastné premenné...

Nie je to frustrujúce na sledovanie predtým počítaný výraz? V našej Smart Math Kalkulačka nielen môžete mať viacero výrazov v rovnakom čase, ale môžete priradiť aj výsledok týchto výrazov premenných a potom použiť premenné v iné výrazy.

Najpohodlnejší používateľské rozhranie...

Krásne používateľského rozhrania naše Smart Math Kalkulačka je starostlivo určený na zjednodušenie života pre vás. Ak problém v váš výraz zvýrazní červenou v počas písania to. Ak výraz obsahuje nové premenné, nové bloky textu automaticky pridá ako stlačíte kláves Enter. Panel rozšírené klávesnice obsahuje nielen vstavaných funkcií a konštánt, ale aj vaše definované premennými.

Sťahujte tu: Smart Math Calculator Mac 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Abacus Math Writer 4.0Novinka

For publishing Mathematical and Scientific equations.

Orientačný preklad: Na publikovanie matematická a vedecké rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

MobileMath 0.9bNovinka

MobileMath - Turning your mobile into expert

Orientačný preklad: MobileMath - premeniť váš mobil odborník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

King Of Mathermatics 2.0Novinka

Elementary school mathematics is practised software .

Orientačný preklad: Základná škola matematiky sa praktizuje softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.64 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Runes Numerology 1.15Novinka

MB Runes Numerology relates numerology with the runic form of divination.

Orientačný preklad: MB Runy Numerológia týka numerológie s Runic forma prorokovanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Najsťahovanejšie programy