Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Math Calculator Mac 2.2

Autor: Runiter Calculators
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.37 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1118
Dátum pridania: 2009-11-25
Aktualizácia: 2011-10-26

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Mac OS X, Mac Other, Other

Krátky popis k programu Smart Math Calculator Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Math Calculator Mac vo verzií 2.2 od autora Runiter Calculators. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Math Calculator Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Math Calculator Mac ..

Popis od autora programu - Runiter Calculators v anglickom jazyku:

Advanced yet easy-to-use math calculator that immediately and precisely computes the result as you type a math expression. It allows multiples math expressions simultaneously. Solve equations, do fractions, define your own variables and functions. It has a beautiful user-interface that conveniently allows you to directly edit the expressions or if you prefer use a visual keypad to enter new expressions. There is support for over 20 math functions.

Smart Math Calculator is the easiest and most convenient calculator in the world with amazing features:

-Type down any math expression and immediately observe the result.
-Use over 20 math functions and over 30 scientific constants in your expression.
-Define variables and assign values or math expressions to them.
-Enjoy the most advanced yet easy-to-use user interface.
-Compute results as precise as up to 1000 digits
-Compute results as fractions

Easy To Use...

Yes, this is the easiest to use calculator in the world. When you are calculating a mathematical expression, every second counts. Don't waste your time clicking on numbers and functions. Simply type it down and observe how the expression is recalculated immediately after each stroke.

Define Your Own Variables...

Isn't it frustrating to keep track of previously calculated expression? In our Smart Math Calculator not only you can have multiple expressions at same time, but you can also assign the result of these expressions to variables and then use the variables in other expressions.

Most Convenient User Interface...

The beautiful user-interface of our Smart Math Calculator is designed carefully to make life easy for you. If there is a problem in your expression it is highlighted in red as you type it. If your expression contains new variables, new text boxes will be added automatically as soon as you press the Enter key. The advanced keyboard panel contains not only the built-in functions and constants but also your defined variables.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, že okamžite a presne vypočíta výsledok písania matematický výraz. Umožňuje násobkov math prejavov súčasne. Riešenie rovníc, do frakcií, definovať svoj vlastný premenných a funkcie. Má krásne používateľského rozhrania pohodlne umožňuje priamo upravovať výrazy alebo ak uprednostňujete používať vizuálne klávesnicu na zadávanie výrazov, nové. Existuje podpora pre viac ako 20 matematické funkcie.

Inteligentné Math Kalkulačka je najjednoduchšie a najviac pohodlné Kalkulačka na svete s úžasnou vlastností:-typ nadol akékoľvek matematické vyjadrenie a okamžite pozorovať výsledok.


-Používať viac ako 20 matematické funkcie a viac ako 30 vedeckých konštanty v váš výraz.


-Definovať premenných a priradenie hodnoty alebo math prejavov na ne.


-Užite si najviac pokročilých ešte ľahké-to-use používateľského rozhrania.


-Výpočet výsledkov ako presné ako až do 1000 číslic-Compute výsledky ako zlomky Easy To Use...

Áno, to je najjednoduchšie použiť Kalkulačka na svete. Keď sú výpočtu matematické vyjadrenie, započíta každý druhý. Nestrácajte čas kliknutím na čísla a funkcie. Jednoducho zadajte ho nadol a pozorujte, ako sa výraz prepočítaní okamžite po každom ťahu.

Definovať vlastné premenné...

Nie je to frustrujúce na sledovanie predtým počítaný výraz? V našej Smart Math Kalkulačka nielen môžete mať viacero výrazov v rovnakom čase, ale môžete priradiť aj výsledok týchto výrazov premenných a potom použiť premenné v iné výrazy.

Najpohodlnejší používateľské rozhranie...

Krásne používateľského rozhrania naše Smart Math Kalkulačka je starostlivo určený na zjednodušenie života pre vás. Ak problém v váš výraz zvýrazní červenou v počas písania to. Ak výraz obsahuje nové premenné, nové bloky textu automaticky pridá ako stlačíte kláves Enter. Panel rozšírené klávesnice obsahuje nielen vstavaných funkcií a konštánt, ale aj vaše definované premennými.

Sťahujte tu: Smart Math Calculator Mac 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Das Unit Converter 6.25Novinka

A free unit converter with 2000+ units, 80+ categories, and many great features.

Orientačný preklad: Bezplatne prevodník jednotiek s 2000 + jednotiek, kategórie 80 +, a veľa skvelých funkcií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.17 MB

Math Homework Help 1.0Novinka

We provide a complete array of math problems

Orientačný preklad: Poskytujeme kompletnú škálu matematické problémy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Phyllotaxis 1.0Novinka

Visualization of phyllotaxic arrangement of circles

Orientačný preklad: Táto aplikácia generuje jednoduché vizuálne usporiadanie kruhov, do špirály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

MobileMath 0.9bNovinka

MobileMath - Turning your mobile into expert

Orientačný preklad: MobileMath - premeniť váš mobil odborník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Maxima and Minima 1.00Novinka

Finds the relative maxima and minima of functions of several variables.

Orientačný preklad: Nájde relatívne maximá a minimá funkcií viac premenných.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Animated Arithmetic 1.0Novinka

Teaches addition, subtraction, multiplication and division for 1st - 4th grades.

Orientačný preklad: Učí, pridanie, odčítanie, Násobenie a delenie pre 1st 4th triedy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.17 MB

Najsťahovanejšie programy