Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Reminder 1.24b

Autor: Smart Reminder
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.90 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 677
Dátum pridania: 2006-09-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Smart Reminder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Reminder vo verzií 1.24b od autora Smart Reminder. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Reminder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Reminder ..

Popis od autora programu - Smart Reminder v anglickom jazyku:

Smart Reminder is an advanced personal information manager that helps you organize your life. Some of Smart Reminder's key features are:
* Organize your personal or business contacts in multiple contact groups.
* Assign a specific view style to each contact group.
* Export your contacts to Symbian based mobile phones.
* Store all your contact data in the address book (including birthdays, addresses, home, mobile and work phones, e-mail, most popular instant messengers and pictures.)
* Keep your information private by using password protection;
* Smart Reminder has multi-user support so that all the users of a computer can have individual databases and settings.
* Quickly search any item using just a few letters from its name.
* Quickly find and print all available information of any contact.
* Create web pages containing the profile of any contact.
* Set reoccurring reminders for birthdays and anniversaries, appointments and meetings.
* Your personal calendar is only one click away, showing reminders for today or months ahead.
* Quickly move all your data between two computers.
* There are many keyboard shortcuts allowing you to easily grab all information you need or execute a task.
* Add notes with only one mouse click without having Smart Reminder active.
* Send e-mails and notes to any contact with only one click.
* Import all the contacts from your windows address book.
* Easily attach files to any contact in your database by dragging the files into that contact's profile.
* Export all contacts to your Outlook or Yahoo address book.
* Built-in image editor to create small pictures for the profiles.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pripomenutie Smart je pokročilý správca osobných informácií, ktorý vám pomôže usporiadať svoj život. Niektoré z kľúčových funkcií Smart Pripomenutie sú: * Usporiadajte svoje osobné alebo obchodné kontakty vo viacerých skupín kontaktov. * Priradenie osobitným zreteľom štýl pre každú skupinu kontaktov. * Export kontaktov na Symbian pre mobilné telefóny. (. Vrátane narodeniny, adresy, domáce, mobilné telefóny a práce, e-mail, instant messaging najpopulárnejší a obrázky) * Uložte všetky vaše kontaktné údaje v adresári * Udržujte svoje súkromné ​​údaje pomocou ochrany heslom; * Smart Pripomenutie má viac -užívateľská podpora tak, aby všetci používatelia počítača môžu mať jednotlivé databázy a nastavenie. * Rýchle vyhľadávanie na ľubovoľnú položku pomocou len pár písmen z názvu. * Rýchlo nájsť a vytlačiť všetky dostupné informácie o kontakte. * Vytvorenie internetovej stránky, ktoré obsahujú profil kontaktu. * Set opakované upomienky na narodeniny a výročia, udalosti a stretnutia. * Vaše osobné kalendár je len jedno kliknutie ďaleko, ukazuje pripomenutie pre dnešok či mesiacov dopredu. * Rýchle presunutie všetkých vašich dát medzi dvoma počítačmi. * Existuje mnoho klávesových skratiek čo vám umožní ľahko chytiť všetky informácie, ktoré potrebujete alebo úlohu. * Pridanie poznámok s iba jedným kliknutím myši, bez Smart Pripomenutie aktívny. * Odoslať e-mailov a poznámok k akémukoľvek kontaktu s iba jedným kliknutím. * Import všetky kontakty z vášho adresára systému Windows. * Ľahko pripojovať súbory na všetkých kontaktov v databáze pretiahnutím súborov do tohto kontaktu profil. * Export všetky kontakty programu Outlook alebo Yahoo adresára. * Built-in editor obrázkov vytvoriť malé obrázky pre profily.

Sťahujte tu: Smart Reminder 1.24b

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

OxyCube 1.4.1Novinka

OxyCube phone manager is a convenient and feature-rich alternative to PC Suite.

Orientačný preklad: OxyCube Phone Manager je pohodlný a rys-bohatý alternatívu k PC Suite.

Licencia: Demo | Veľkosť: 28.70 MB

Belkasoft BookaMark 2.04Novinka

Organize, search, manage your bookmarks easily with Belkasoft BookaMark

Orientačný preklad: Organizovať, vyhľadávať, spravovať svoje záložky ľahko Belkasoft BookaMark

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

GG Duplicates Cleaner 1.3.1Novinka

Delete Duplicate Info in Google Contacts and Google Calendar

Orientačný preklad: Odstrániť duplicitné Info v Google Contacts a Google Kalendár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

TaskPrompt 2.4.2.1Novinka

Complete all your daily and scheduled tasks on time.

Orientačný preklad: Vyplňte všetky vaše denné a naplánované úlohy načas.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

Zoot 5.0Novinka

Zoot is an Information Processor for professional writers and researchers.

Orientačný preklad: Zoot je procesor Informácie pre profesionálne spisovatelia a vedci.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.91 MB

CalendarPro 2.43Novinka

Easy-to-use calendar that allows you to quickly look up dates and set reminders.

Orientačný preklad: Easy-to-používať kalendár, ktorý vám umožní rýchlo vyhľadať dáta a nastaviť pripomenutie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.91 MB

AnyNotes 5.02Novinka

Collect notes, images, web pages, links and reminders in a tree-like database.

Orientačný preklad: Zhromažďovať poznámky, obrázky, webové stránky, odkazy a upomienok v databáze strom-podobne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.10 MB

Scheduleview 3.0.76Novinka

Easy-to-use appointment scheduling software, easy as view and click. Sync To Web

Orientačný preklad: Easy-to-používať plánovanie schôdzok, software, jednoduché, ako zobraziť a kliknite na tlačidlo. Synchronizácia na webovej

Licencia: Demo | Veľkosť: 200.27 MB

AMP Calendar 2.42Novinka

Calendar with the twelve months of any year and the current day in taskbar icon

Orientačný preklad: Kalendár s dvanásť mesiacov každý rok a aktuálny deň v paneli úloh ikonu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Najsťahovanejšie programy