Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Reminder 1.24b

Autor: Smart Reminder
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.90 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 620
Dátum pridania: 2006-09-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Smart Reminder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Reminder vo verzií 1.24b od autora Smart Reminder. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Reminder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Reminder ..

Popis od autora programu - Smart Reminder v anglickom jazyku:

Smart Reminder is an advanced personal information manager that helps you organize your life. Some of Smart Reminder's key features are:
* Organize your personal or business contacts in multiple contact groups.
* Assign a specific view style to each contact group.
* Export your contacts to Symbian based mobile phones.
* Store all your contact data in the address book (including birthdays, addresses, home, mobile and work phones, e-mail, most popular instant messengers and pictures.)
* Keep your information private by using password protection;
* Smart Reminder has multi-user support so that all the users of a computer can have individual databases and settings.
* Quickly search any item using just a few letters from its name.
* Quickly find and print all available information of any contact.
* Create web pages containing the profile of any contact.
* Set reoccurring reminders for birthdays and anniversaries, appointments and meetings.
* Your personal calendar is only one click away, showing reminders for today or months ahead.
* Quickly move all your data between two computers.
* There are many keyboard shortcuts allowing you to easily grab all information you need or execute a task.
* Add notes with only one mouse click without having Smart Reminder active.
* Send e-mails and notes to any contact with only one click.
* Import all the contacts from your windows address book.
* Easily attach files to any contact in your database by dragging the files into that contact's profile.
* Export all contacts to your Outlook or Yahoo address book.
* Built-in image editor to create small pictures for the profiles.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pripomenutie Smart je pokročilý správca osobných informácií, ktorý vám pomôže usporiadať svoj život. Niektoré z kľúčových funkcií Smart Pripomenutie sú: * Usporiadajte svoje osobné alebo obchodné kontakty vo viacerých skupín kontaktov. * Priradenie osobitným zreteľom štýl pre každú skupinu kontaktov. * Export kontaktov na Symbian pre mobilné telefóny. (. Vrátane narodeniny, adresy, domáce, mobilné telefóny a práce, e-mail, instant messaging najpopulárnejší a obrázky) * Uložte všetky vaše kontaktné údaje v adresári * Udržujte svoje súkromné ​​údaje pomocou ochrany heslom; * Smart Pripomenutie má viac -užívateľská podpora tak, aby všetci používatelia počítača môžu mať jednotlivé databázy a nastavenie. * Rýchle vyhľadávanie na ľubovoľnú položku pomocou len pár písmen z názvu. * Rýchlo nájsť a vytlačiť všetky dostupné informácie o kontakte. * Vytvorenie internetovej stránky, ktoré obsahujú profil kontaktu. * Set opakované upomienky na narodeniny a výročia, udalosti a stretnutia. * Vaše osobné kalendár je len jedno kliknutie ďaleko, ukazuje pripomenutie pre dnešok či mesiacov dopredu. * Rýchle presunutie všetkých vašich dát medzi dvoma počítačmi. * Existuje mnoho klávesových skratiek čo vám umožní ľahko chytiť všetky informácie, ktoré potrebujete alebo úlohu. * Pridanie poznámok s iba jedným kliknutím myši, bez Smart Pripomenutie aktívny. * Odoslať e-mailov a poznámok k akémukoľvek kontaktu s iba jedným kliknutím. * Import všetky kontakty z vášho adresára systému Windows. * Ľahko pripojovať súbory na všetkých kontaktov v databáze pretiahnutím súborov do tohto kontaktu profil. * Export všetky kontakty programu Outlook alebo Yahoo adresára. * Built-in editor obrázkov vytvoriť malé obrázky pre profily.

Sťahujte tu: Smart Reminder 1.24b

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Notezilla 7.0Novinka

Write notes on Desktop Sticky Notes, Stick them to Websites, Organize or Share.

Orientačný preklad: Písať poznámky na ploche Sticky Notes, Stick je na webové stránky, organizovať a zdieľať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.71 MB

Compact Notes 1.1Novinka

Tiny, mobile and safe information and project manager with rich edit support

Orientačný preklad: Drobček, mobilné a bezpečné informácie a projektového manažéra s bohatými upraviť pomoci

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

ReadyToPrint Organizer 4.82Novinka

Manage your calendar and address book

Orientačný preklad: Spravovať svoj kalendár a adresár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.55 MB

OrgScheduler Pro 5.7Novinka

A complete calendar/scheduling system for your events.

Orientačný preklad: Kompletné kalendár / plánovanie systém pre Vaše akcie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.74 MB

Actual Planner 2.0.1Novinka

Actual Planner: keep your Schedule, Blogs and Contacts in one place

Orientačný preklad: Skutočné Planner: vaše Rozvrh, Blogy a kontakty na jednom mieste

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.70 MB

PIMEX 1.24Novinka

Manage your contacts, addresses, appointments, notes, and diary with this PIM

Orientačný preklad: Spravovať kontakty, adresy, plánované činnosti, poznámky a denník s touto PIM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.83 MB

TreePad PLUS 7.5.3Novinka

Organizer+Editor: Tree-structured, all-in-one, intuitive yet amply featured

Orientačný preklad: Organizátor + Editor: Tree-štruktúrované, all-in-one, intuitívne zatiaľ bohato vybavený

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.82 MB

TW3Monate 1.1Novinka

3 calendar, 3 almanac

Orientačný preklad: 3 kalendárne, 3 almanach

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Enhilex Medical Transcription Software 3.26Novinka

A great Medical Transcription Software tool built specifically for MTs

Orientačný preklad: Veľký lekársky prepis softvérový nástroj postavený špeciálne pre MTS

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

Najsťahovanejšie programy