Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SmartAssistant 2.3.25

Autor: Online TV
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 19.99 $
Počet stiahnutí: 694
Dátum pridania: 2009-12-28
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu SmartAssistant:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SmartAssistant vo verzií 2.3.25 od autora Online TV. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SmartAssistant je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SmartAssistant ..

Popis od autora programu - Online TV v anglickom jazyku:

Are you tired of the classic but old interface of the PIM software you are using? SmartAssistant is an easy-to-use PIM (Personal Information Management) software with a nice and stylish looking for storing and managing your private information securely.
SmartAssistant enables you to maintain a secure personal information, using a stylish interface and full support for plan, agent, tasks/todo list, contacts list, private passwords, memos, holidays. The information can be password protected and customized in design.
SmartAssistant also comes additional features include search, built-in calendar, backup, import/export and more. Bringing great convenience to your work and life, SmartAssistant is indeed an indispensable assistant to you..

KEY FEATURES
Easy to use - SmartAssistant is an easy-to-use personal information keeper. All operations are simple and human.
Stylish and real-notebook-like interface - SmartAssistant simulate the real stylish notebook.
Additional tool - SmartAssistant provides the Notes tool that it can create the stylish notes on your screen for keeping something important. SmartAssistant also provides an Interval Reminder tool to help you.
Quickly and easily search - SmartAssistant can find what you want quickly and easily. You only need enter a phrase for searching, then SmartAssistant will list the results to you.
Ensure the latest version - SmartAssistant comes with a built-in smart update system, you can get the latest version any time and very easily.
Multiple information - SmartAssistant can manage various of your personal information. As a full PIM software, it includes plan/appointment reminder, actions, contacts, passwords, memos, interval reminder and a holidays reminder.
Secret information - SmartAssistant stores any information based on account. Before using it, you must create an account for yourself. The account is protected by the password you specified. All your privacy will never be accessed by others.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ste unavení z klasických, ale staré rozhranie softvéru PIM, ktorý používate? SmartAssistant je ľahký-k-použitie PIM (Personal Information Management) softvéru s pekné a štýlové hľadá pre ukladanie a správu vašich súkromných informácií bezpečne. SmartAssistant umožňuje udržiavať bezpečnú osobné údaje, pomocou štýlové rozhrania a plnú podporu pre plán, agenta, úlohy a zoznam úloh, zoznam kontaktov, súkromné ​​hesla, poznámky, sviatky. Informácie môžu byť chránené heslom a mieru v dizajne. SmartAssistant tiež prichádza ďalšie funkcie patrí vyhľadávanie, vstavaný kalendár, zálohovanie, import / export a ďalšie. Prináša veľké pohodlie pre svoju prácu a život, SmartAssistant je naozaj nepostrádateľným pomocníkom pre vás .. KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI Jednoduché použitie - SmartAssistant je ľahký-k-používať osobné údaje držiteľa. Všetky operácie sú jednoduché a ľudské. Štýlový a real-notebook-ako rozhranie - SmartAssistant simulovať reálne štýlový notebook. Doplnkový nástroj - SmartAssistant poskytuje nástroj, ktorý berie na vedomie, že môže vytvoriť štýlové poznámky na obrazovke pre udržanie niečo dôležitého. SmartAssistant tiež poskytuje pripomenutie intervalu nástroj, ktorý vám pomôže. Rýchlo a ľahko vyhľadávať - ​​SmartAssistant môžete nájsť to, čo chcete rýchlo a ľahko. Budete potrebovať len zadať frázu pre vyhľadávanie, potom SmartAssistant bude zoznam výsledkov na vás. Uistite sa, že najnovšia verzia - SmartAssistant prichádza s vstavanou-in inteligentné aktualizáciu systému, môžete získať najnovšiu verziu kedykoľvek a veľmi ľahko. Viac informácií - SmartAssistant môže spravovať rôzne vašich osobných údajov. Ako plný softvér PIM, plán zahŕňa / pripomenutie udalosti, akcie, kontakty, heslá, poznámky, pripomenutie intervalu a sviatky pripomienkou. Tajné informácie - SmartAssistant ukladá všetky informácie na účte. Pred použitím je potrebné vytvoriť účet pre seba. Účet je chránený heslom ste zadali. Všetky vaše súkromie nebude nikdy pristupovať iní.

Sťahujte tu: SmartAssistant 2.3.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Compact Notes 1.1Novinka

Tiny, mobile and safe information and project manager with rich edit support

Orientačný preklad: Drobček, mobilné a bezpečné informácie a projektového manažéra s bohatými upraviť pomoci

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

AnyNotes 5.02Novinka

Collect notes, images, web pages, links and reminders in a tree-like database.

Orientačný preklad: Zhromažďovať poznámky, obrázky, webové stránky, odkazy a upomienok v databáze strom-podobne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.10 MB

Sciral Consistency for Mac OS X 1.1.5Novinka

Tracks and provides feedback on daily tasks that are repeating yet flexible.

Orientačný preklad: Skladby a poskytuje spätnú väzbu o každodenné úlohy, ktoré sú opakujúce sa pritom pružný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.662 MB

Barca 2.1Novinka

Email, Calendar, Planner, Notes, RSS, Contacts in a small yet powerful package

Orientačný preklad: E-mail, kalendár, Planner, poznámky, RSS, kontakty v malých ešte výkonnejšie balík

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.06 MB

AZZ Cardfile 3.3Novinka

Microsoft Cardfile replacement, modern customizable user interface.

Orientačný preklad: Microsoft Cardfile nahradenie, moderné prispôsobiteľné grafické užívateľské rozhranie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.43 MB

Monkeymen Calendar 4.0Novinka

Customizable Calendar Reminder with Photos. Printable Desktop Calendars.

Orientačný preklad: Prispôsobiteľný kalendár upomienky s fotografiami. Tlačiteľnej ploche kalendáre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

Advanced Phonebook 2.03Novinka

Professional phone number database.

Orientačný preklad: Profesionálny telefónne číslo databázy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.34 MB

Actual Planner 2.0.1Novinka

Actual Planner: keep your Schedule, Blogs and Contacts in one place

Orientačný preklad: Skutočné Planner: vaše Rozvrh, Blogy a kontakty na jednom mieste

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.70 MB

Najsťahovanejšie programy