Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Spy Voice Recorder 3.24

Autor: Keylogger Spy Monitor ,Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.23 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 1975
Dátum pridania: 2011-03-18
Aktualizácia: 2012-03-26

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Spy Voice Recorder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Spy Voice Recorder vo verzií 3.24 od autora Keylogger Spy Monitor ,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Spy Voice Recorder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Spy Voice Recorder ..

Popis od autora programu - Keylogger Spy Monitor ,Inc. v anglickom jazyku:

Spy Voice Recorder - Computer spy voice software, an easy sound monitor and best voice recorder on your computer. With it you can monitor and spy all sound /voice of messenger chat voice, streaming audio from Internet, music played by Windows Media Player, microphone, line-in, etc.

How to record the yahoo/Skype voice chat stealth?
This voice recorder is designated mainly to record and spy Voice Chat of instant messengers, such as Yahoo messenger Voice Chat, Skype Voice Chat, ICQ Voice Chat, QQ Voice Chat, etc. With your sound card, this voice recorder records the chat voice? the input sounds of microphone or the output sound of earphone. If you sound card support, both of them can be recorded clearly. Recorded chat voice with high quality will save automatically in wav-file format and can be replayed in Windows Media Player. Spy Voice Record even can record the sound from peripheral equipment, such as the sound from TV, radio, telephone, take a call, etc.

Main functions of Spy Voice Recorder:
1. Aim to spy and monitor voice chat of instant messengers mainly. (MSN, ICQ, Skype, QQ, etc.)
2. Record and replay a wider range of sound from microphone, line-in, line-out, streaming audio from Internet, even the sound of peripheral equipment.
3. Support auto recording task trigger options. You can select to auto record when QQ/Skype/Yahoo voice chat activate.
4. Support recording and volume control. Spy Voice Recorder introduces complete set of record volume control for your convenience.
5. Spy mode for recording. With the help of background work, auto hides, auto startup, hotkey setup and access password protection, Spy Voice Recorder is very stealthy and invisible.
Spy Voice Recorder is directed to voice spy of home computer. Compared with usual audio recorder, this sound monitor software has highlighted feature as a spy tool; it is just like a sound snooper. Spy Voice Recorder plays a great role in spying online voice chat of child or cheating spouse.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Špionážne hlasový záznamník - špión hlasu softvéru, ľahko zvuku monitorovať a najlepšie hlasový záznamník na váš počítač. S ním budete pravidelne sledovať a špión všetky zvukové /voice programu messenger konverzácie hlas, streamovanie audiá z internetu, hudba hrá Windows Media Player, mikrofón, riadok v atď.

Ako nahrávať yahoo a Skype hlasovej konverzácie stealth?


Nahrávaè hlasu je určený hlavne na zaznamenanie a špión Voice Chat s instant posly, ako Yahoo messenger Voice Chat, Skype hlasový Chat, ICQ hlasový Chat, QQ hlasový Chat, atď. So zvukovou kartou, Nahrávaè hlasu nahráva hlasové konverzácie? vstupné zvuky mikrofón alebo výstup zvuku slúchadlá. Ak zvukové karty podporu oboch z nich možno jasne zaznamenané. Zaznamenané konverzácie hlas s vysokou kvalitou budú automaticky ukladať vo formáte wav súboru a môžu byť prehrávané v prehrávači Windows Media Player. Špión hlasový záznam dokonca môžete nahrať zvuk z periférnych zariadení, ako napríklad zvuk z TV, rádio, telefón, prijať hovor, atď.

Hlavné funkcie Nahrávaè hlasu Spy: 1. cieľom špión a monitorovať hlasový rozhovor instant posly hlavne. (MSN, ICQ, Skype, QQ, atď.)


2. Nahrajte a replay širší rozsah zvuk z mikrofónu, line-in, línia-out, streamovanie audiá z internetu, ani zvuk periférnych zariadení.


3. Podporovať automatické zaznamenávanie spúšť možnosti úloh. Môžete vybrať možnosť automatický záznam keď QQ, Skype a Yahoo hlasový rozhovor aktivovať.


4. Podpora nahrávanie a ovládanie hlasitosti. Nahrávaè hlasu špión zavádza úplný súbor záznamov hlasitosti pre vaše pohodlie.


5. Spy režim nahrávania. Pomocou pozadia práce, auto kože, automatické spustenie hotkey Inštalátor a prístup ochrana heslom, Spy hlasový záznamník je veľmi kradmý a neviditeľné.


Nahrávaè hlasu špión smeruje hlas Spy domáci počítač. V porovnaní s bežnými audio rekordér, tento zvuk monitora softvér zdôraznila funkciu ako nástroj špión; je to rovnako ako zvuk slídil. Nahrávaè hlasu špión zohráva veľkú úlohu pri špionáže on-line hlasový rozhovor dieťa alebo podvádíš manžela/manželky.

Sťahujte tu: Spy Voice Recorder 3.24

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5Novinka

Advance keylogger utility records multiple user keystroke action in your absence

Orientačný preklad: Vopred záznamy keylogger utility viac užívateľských klávesov akcie vo vašej neprítomnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

System Keylogger 3.2.3Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.22 MB

ICQ Spy Monitor 2011 9.2Novinka

Spy employees, children and spouse chatting on ICQ.

Orientačný preklad: Spy zamestnancov, detí a manžela chatovanie na ICQ.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.3 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

MAS 5.3Novinka

Productivity, Audit and Activity Monitor for Business

Orientačný preklad: Produktivita, Audit a činnosť Monitor pre podnikanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

MG-Shadow: Computer monitoring software 2.0.1617Novinka

The most stable and easy to use software to secretly monitor anyone's computer

Orientačný preklad: Najstabilnejší a ľahko použiteľný softvér pre niekoho tajne sledovať v počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Najsťahovanejšie programy