Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

UniTest System 4.11.0

Autor: Sight2k
Stránka: sight2k.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.98 MB
Cena: 34 $
Počet stiahnutí: 1451
Dátum pridania: 2005-06-1
Aktualizácia: 2011-10-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu UniTest System:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér UniTest System vo verzií 4.11.0 od autora Sight2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu UniTest System je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér UniTest System ..

Popis od autora programu - Sight2k v anglickom jazyku:

UniTest System is a comprehensive testing solution that allows you to design, manage and process your own tests. This application can be used on a local computer for testing one person, or perform simultaneous testing of thousands of people over the network. UniTest System is a complete solution...it does everything from designing tests to analyzing and reporting test results.

UniTest System's test editor module allows you to create any type of test questions - multiple choice, multiple answer, matching, and so on. Besides checking simple "fill in the blank" questions, it can check for the presence of certain keywords in student's answers (as in "What is bacteria?" - microorganism +1, prokaryote +2, single-celled +1). The program supports multimedia files (audio, video, images) which can be integrated by simply dragging and dropping, and allows external applications to be used (for example, AutoCAD or Lotus Notes). UniTest System editor module can even create tests on its own by randomly selecting questions from a database, based on the administrator's settings.

Importantly, UniTest System offers strong encryption options rather then simple password protection, which can be easily bypassed. There is a compression option for tests and their results.

UniTest System's reporting module comes with default templates but can also produce custom test reports according to parameters selected. The results can be filtered and sorted, merged, divided or arranged in any other manner. The program can also be used to track student's improvement and to analyze the test questions difficulty level, among other things. All data can be easily transferred from one location to another via a CD or by other means, so that testing or results processing can be set up virtually anywhere in a matter of minutes.

UniTest System is the perfect solution for testing, remote learning, pre-employment screening, assessment, certification and more.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

UniTest systém je komplexný testovanie roztoku, ktorý umožňuje navrhnúť, spravovať a spracovávať vlastné testy. Táto žiadosť možno použiť na lokálnom počítači pre testovanie jedna osoba alebo vykonávať simultánne testovanie tisíce ľudí v sieti. UniTest systém je kompletné riešenie... to všetko počnúc tvorbou testy na analýzu a vykazovanie testu výsledky.

UniTest systémový test editora modul vám umožní vytvoriť akýkoľvek typ testu otázky - viacnásobný výber, viacnásobné odpoveď, zodpovedajúce a tak ďalej. Okrem kontroly jednoduché "naplní v prázdne" otázky, môžete skontrolovať na prítomnosť určitých kľúčových slov v študenta odpovede (ako v "Čo je baktérie?" - mikroorganizmus + 1, Prokaryoty + 2, jediné-No + 1). Program podporuje multimediálne súbory (audio, video, obrázky), ktoré môže byť integrovaná jednoducho presunutím myšou a umožňuje externé aplikácie použije (napríklad AutoCAD alebo Lotus Notes). UniTest systém editora modul môžete dokonca vytvoriť testy na svoje vlastné náhodne vyberiete otázky z databázy, založené na správcu nastavenia.

Dôležitejšie je, UniTest systém ponúka silné šifrovanie možnosti skôr potom jednoduché heslo ochrany, ktoré možno ľahko možné obísť. Existuje možnosť kompresie pre testy a ich výsledky.

UniTest systém pri podávaní správ modul prichádza s predvolené šablóny, ale môžete tiež plodiny vlastný test správy podľa zvolenými parametrami. Výsledky môžete filtrovať a zoradené, zlúčené, rozdelené alebo usporiadané iným spôsobom. Program môže byť tiež sledovať študenta zlepšenie a analyzovať testu otázky úroveň náročnosti, okrem iného. Všetky údaje môžete ľahko prenášať z jedného miesta do druhého cez disk CD alebo inými prostriedkami, tak, že testovanie alebo výsledky spracovania možno nastaviť prakticky kdekoľvek v otázkou minút.

UniTest systém je ideálnym riešením pre testovanie, vzdialenej učenia, pre-employment skríningu, hodnotenia, certifikácie a viac.

Sťahujte tu: UniTest System 4.11.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MAC Gradebook 4.0.2Novinka

Make grading easy. MAC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon

Orientačný preklad: Vykonajte triedenie ľahké. MAC zadávanie známok - učiteľa tajná zbraň

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.35 MB

Crossword Power 9.01Novinka

Create crossword puzzles from your vocabulary words and clues

Orientačný preklad: Vytvoriť krížovky zo svojho slovníka slová a stopy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.48 MB

Day Trading Software 1.0Novinka

Day Trading Software Primer for those interested in day trading online.

Orientačný preklad: Day Trading Software základ pre záujemcov o deň obchodovania on-line.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

School Maestro III 3.056Novinka

Grading program for teachers with Internet report publishing and report emailing

Orientačný preklad: Triedenie program pre učiteľov s publikovanie na internete správa a správa e-mailom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.29 MB

LearningSquared v2.0Novinka

Create and play your own jeopardy style gameshow presentation

Orientačný preklad: Tvoriť a hrať si svoj vlastný štýl ohrozenia gameshow prezentácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.26 MB

Rationale 1.5.4Novinka

Critical thinking, argument mapping and structured mind mapping tool

Orientačný preklad: Kritické myslenie, argumentácia mapovanie a mapovanie mysle štruktúrovaný nástroj

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.78 MB

GS Typing Tutor Network 1.0.0Novinka

A network version of GS Typing Tutor for schools,learning centers,computer labs.

Orientačný preklad: Sieťovú verziu GS Typing Tútor pre školy, vzdelávacie centrá, počítačové laboratóriá.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.42 MB

Teachers Report Assistant 6.0Novinka

Process student report cards. Store comments. Free. A great time saver!

Orientačný preklad: Procesu študent správu kariet. Ukladanie komentáre. Voľný. Veľký šetrič času!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

PowerQuizPoint - Quiz Creator Software 1.5Novinka

Create Interactive Flash Quizzes from PowerPoint easily with PowerQuizPoint.

Orientačný preklad: Vytvoriť interaktívne kvízy Flash z programu PowerPoint ľahko s PowerQuizPoint.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.36 MB

Najsťahovanejšie programy