Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

UniTest System 4.11.0

Autor: Sight2k
Stránka: sight2k.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.98 MB
Cena: 34 $
Počet stiahnutí: 1352
Dátum pridania: 2005-06-1
Aktualizácia: 2011-10-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu UniTest System:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér UniTest System vo verzií 4.11.0 od autora Sight2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu UniTest System je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér UniTest System ..

Popis od autora programu - Sight2k v anglickom jazyku:

UniTest System is a comprehensive testing solution that allows you to design, manage and process your own tests. This application can be used on a local computer for testing one person, or perform simultaneous testing of thousands of people over the network. UniTest System is a complete solution...it does everything from designing tests to analyzing and reporting test results.

UniTest System's test editor module allows you to create any type of test questions - multiple choice, multiple answer, matching, and so on. Besides checking simple "fill in the blank" questions, it can check for the presence of certain keywords in student's answers (as in "What is bacteria?" - microorganism +1, prokaryote +2, single-celled +1). The program supports multimedia files (audio, video, images) which can be integrated by simply dragging and dropping, and allows external applications to be used (for example, AutoCAD or Lotus Notes). UniTest System editor module can even create tests on its own by randomly selecting questions from a database, based on the administrator's settings.

Importantly, UniTest System offers strong encryption options rather then simple password protection, which can be easily bypassed. There is a compression option for tests and their results.

UniTest System's reporting module comes with default templates but can also produce custom test reports according to parameters selected. The results can be filtered and sorted, merged, divided or arranged in any other manner. The program can also be used to track student's improvement and to analyze the test questions difficulty level, among other things. All data can be easily transferred from one location to another via a CD or by other means, so that testing or results processing can be set up virtually anywhere in a matter of minutes.

UniTest System is the perfect solution for testing, remote learning, pre-employment screening, assessment, certification and more.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

UniTest systém je komplexný testovanie roztoku, ktorý umožňuje navrhnúť, spravovať a spracovávať vlastné testy. Táto žiadosť možno použiť na lokálnom počítači pre testovanie jedna osoba alebo vykonávať simultánne testovanie tisíce ľudí v sieti. UniTest systém je kompletné riešenie... to všetko počnúc tvorbou testy na analýzu a vykazovanie testu výsledky.

UniTest systémový test editora modul vám umožní vytvoriť akýkoľvek typ testu otázky - viacnásobný výber, viacnásobné odpoveď, zodpovedajúce a tak ďalej. Okrem kontroly jednoduché "naplní v prázdne" otázky, môžete skontrolovať na prítomnosť určitých kľúčových slov v študenta odpovede (ako v "Čo je baktérie?" - mikroorganizmus + 1, Prokaryoty + 2, jediné-No + 1). Program podporuje multimediálne súbory (audio, video, obrázky), ktoré môže byť integrovaná jednoducho presunutím myšou a umožňuje externé aplikácie použije (napríklad AutoCAD alebo Lotus Notes). UniTest systém editora modul môžete dokonca vytvoriť testy na svoje vlastné náhodne vyberiete otázky z databázy, založené na správcu nastavenia.

Dôležitejšie je, UniTest systém ponúka silné šifrovanie možnosti skôr potom jednoduché heslo ochrany, ktoré možno ľahko možné obísť. Existuje možnosť kompresie pre testy a ich výsledky.

UniTest systém pri podávaní správ modul prichádza s predvolené šablóny, ale môžete tiež plodiny vlastný test správy podľa zvolenými parametrami. Výsledky môžete filtrovať a zoradené, zlúčené, rozdelené alebo usporiadané iným spôsobom. Program môže byť tiež sledovať študenta zlepšenie a analyzovať testu otázky úroveň náročnosti, okrem iného. Všetky údaje môžete ľahko prenášať z jedného miesta do druhého cez disk CD alebo inými prostriedkami, tak, že testovanie alebo výsledky spracovania možno nastaviť prakticky kdekoľvek v otázkou minút.

UniTest systém je ideálnym riešením pre testovanie, vzdialenej učenia, pre-employment skríningu, hodnotenia, certifikácie a viac.

Sťahujte tu: UniTest System 4.11.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

APSW Instant Converter 1.0Novinka

A simple, user friendly unit conversion program complete with breeding chart.

Orientačný preklad: Jednoduchý, používateľ priateľské jednotky konverzie program kompletné s chovnými grafu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.75 MB

Absolute Fretboard Trainer 3.xNovinka

Play-along course for mastering the fretboard of guitar, bass, mandolin, etc.

Orientačný preklad: Play-pozdĺž kurz pre zvládnutie hmatník gitary, basa, mandolína, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1 MB

Quick-Type 1Novinka

Turn into a speed typist INSTANTLY, with Quick-Type!

Orientačný preklad: Obráťte sa na IHNEĎ rýchlosť pisár, s Quick-typ!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.47 MB

MB Learn Yoga 1.80Novinka

This is an advanced educational tool for learning the basics of yoga.

Orientačný preklad: Jedná sa o moderný vzdelávací nástroj pre výučbu základov jogy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.51 MB

Quiz Script Creator 1.02Novinka

Creates Javascript quizzes quickly and professionally.

Orientačný preklad: Vytvorí Javascript kvízy, rýchlo a profesionálne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Classroom Word Games 1.0.4Novinka

Classroom Word Games - Crosswords, Word searches, Bingo cards and more

Orientačný preklad: Triede slovo hry - Crosswords, slovo, vyhľadávanie, Bingo kariet a ďalšie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

creditor-debt-settlement-teaching-tool 1.15Novinka

Great for teachers, students and parents.

Orientačný preklad: Skvelé pre učiteľov, študentov a rodičmi.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.96 MB

WISCO Word Power 2.01Novinka

Create crossword puzzles and 14 more word games from your vocabulary words.

Orientačný preklad: Vytvoriť krížovky a ďalších 14 hier slovo zo svojho slovníka slová.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.45 MB

Morse Pilot 1.00Novinka

Learn Morse code with no effort while typing.

Orientačný preklad: Naučte sa morzeovku bez námahy pri písaní.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.12 MB

Najsťahovanejšie programy