Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

VBScriptMania 1.0

Autor: Laic Aurelian
Stránka: web.clicknet.ro
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.78 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1482
Dátum pridania: 2007-10-20
Aktualizácia: 2011-10-31

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu VBScriptMania:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér VBScriptMania vo verzií 1.0 od autora Laic Aurelian. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu VBScriptMania je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér VBScriptMania ..

Popis od autora programu - Laic Aurelian v anglickom jazyku:

VBScript-Mania is a Microsoft Access database that includes over 2000 predefined scripts many of them founded in the Script Repository from Microsoft site along with a brief description, supported platforms, a categorization scheme and much, much more.
Multilanguage support: at this moment program is available in two languages French and English and all the scripts from database are available in both languages (including titles, descriptions, and categories).
VBScript-Mania includes a syntax colouring control. This is a special rich textbox that colour your code. Colorized code looks like in Visual Basic interface. You could run code direct from this control, import scripts from templates, and edit script with Notepad, direct save the script and many other options. In order to save or to run a script you don’t need to copy the script, paste it into Notepad, and then to save it as a .vbs file. Instead, you could save or run scripts direct from VBScript-Mania interface.
Filter and find facilities: you can do a full-text search in all scripts templates or saved scripts or you could filter the scripts by category and sub-category.
VBScript-Mania allows you to create stand-alone .vbs files for all templates scripts or saved scripts from database. Select a folder and all your scripts or templates will be saved in a hierarchical directory structure.
Favourite’s scripts allow you to save all your scripts in database. You could very easy find your scripts and if you delete accidentally a script you could restore it very easy. You could organize your favourite’s scripts as you want, you could add or delete scripts many other options are also available.
Forgot where you saved a script? Want to find all scripts from your computer? “Scripts organizer” will do this job for you. It could scan your computer or just a folder to find all scripts. More, it will save all those addresses in database with name and full path.
Many predefined statements direct implemented.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jazyk VBScript-Mania je databáza programu Microsoft Access, ktorá obsahuje viac ako 2000 preddefinované skripty, mnohé z nich založili v odkladací priestor skriptov lokality Microsoft spolu so stručným popisom, podporované platformy, systém kategorizácie a oveľa, oveľa viac.


Viacjazyčná podpora: v tejto chvíli program je k dispozícii v dvoch jazykoch francúzštine a angličtine a všetky skripty z databázy sú k dispozícii v oboch jazykoch (vrátane tituly a popisy kategórií).


Jazyk VBScript-Mania obsahuje ovládací prvok syntaxe sfarbenie. To je špeciálne bohatá textbox, že farba vášho kódu. Colorized kód vyzerá v jazyku Visual Basic rozhranie. Môžete spustiť kód priamo z tejto kontroly, dovozu skripty zo šablón a upraviť skript s Poznámkový blok, priame uložiť skript a mnoho ďalších možností. S cieľom ušetriť alebo spustenie skriptu nemusíte skopírovať skript, vložte ho do programu Poznámkový blok, a potom ho uložte ako súbor .vbs. Namiesto toho by ste mohli uložiť alebo spúšťať skripty priamo z rozhrania VBScript-mánia.


Filter a nájsť zariadenia: môžete urobiť full-textové vyhľadávanie vo všetkých šablónach skripty, alebo skripty uložené alebo ste mohli filter skripty podľa kategórie a podkategórie.


Jazyk VBScript-Mania umožňuje vytvárať samostatné .vbs súbory pre všetky skripty, šablóny alebo uložené skripty z databázy. Vyberte priečinok a všetky vaše skripty alebo šablóny budú uložené v hierarchickú adresárovú štruktúru.


Obľúbené skripty vám umožní ušetriť všetky vaše skripty v databáze. Veľmi ľahko by ste mohli nájsť vaše skripty a ak omylom odstránite skript môžete obnoviť je veľmi jednoduché. Ste mohli usporiadať svoje obľúbené skripty, ako chcete, môžete pridať alebo odstrániť skripty mnohé ďalšie možnosti sú tiež k dispozícii.


Zabudli ste, kde ste uložili skript? Chcete sa dozvedieť všetky skripty zo svojho počítača? "Skripty organizátor" bude robiť túto prácu za vás. To môže skenovať počítača alebo len zložku nájsť všetky skripty. Viac, to ušetrí všetky tieto adresy v databáze názov a úplnú cestu.


Mnoho preddefinovaných vyhlásenia priamo implementované.

Sťahujte tu: VBScriptMania 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

DeKlarit 4.3Novinka

DeKlarit is the Model Driven tool fully integrated with Microsoft Visual Studio

Orientačný preklad: DeKlarit je Model Driven nástroj plne integrovaný s Microsoft Visual Studio

Licencia: Commercial | Veľkosť: 49.70 MB

Aspose.Grid for .NET 2.0.1.0Novinka

Aspose.Grid is a .NET component that provides you a total grid solution.

Orientačný preklad: Aspose.Grid je.ČISTÝ súčasť, ktorá vám poskytuje celkový mriežky riešenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.60 MB

MSDE Manager 5.13Novinka

MSDE Manager allows you to do all of the common operations of MSDE admin.

Orientačný preklad: MSDE Manager umožňuje robiť všetky bežné operácie MSDE admin.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

StockChartX 5.8Novinka

Stock Chart Component with .NET, VB, VC++ example projects

Orientačný preklad: Burzový graf komponenty s. NET, VB, VC + + napríklad projekty

Licencia: Commercial | Veľkosť: 10 MB

VBA Code Compare 0.4Novinka

Allows you to compare and merge a Visual Basic code embedded into a VBA project.

Orientačný preklad: Umožňuje porovnať a zlúčiť kódu jazyka Visual Basic, vložené do projektu VBA.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

.NET Barcode Recognition Decoder SDK 1.0Novinka

Barcode Recognition and Decoder SDK for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: Rozpoznávanie čiarových kódov a Decoder SDK pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.24 MB

DF_Language 1.0.264Novinka

DF_Language gives you multiple languages to your Visual Basic projects

Orientačný preklad: DF_Language vám dáva viac jazykov do projektov programu Visual Basic

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.04 MB

VB Barcode Integration Kit 2007Novinka

Visual Basic Barcode Integration Kit & Tutorial.

Orientačný preklad: Visual Basic čiarového kódu integrácie Kit & Tutorial.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Najsťahovanejšie programy