Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

ViewPoint 5.01

Autor: Janusware Ltd.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.02 MB
Cena: 29.00 $
Počet stiahnutí: 839
Dátum pridania: 2007-01-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ViewPoint:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ViewPoint vo verzií 5.01 od autora Janusware Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ViewPoint je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ViewPoint ..

Popis od autora programu - Janusware Ltd. v anglickom jazyku:

Everybody has a right to privacy and business secrets. You have a little secret. It is saved as a graphics file (illustration, photo, scanned document, etc.). You do not want anyone to know your secret and anyone to suspect you have a secret. ViewPoint allows the user to conceal details (of their private life or business) from unauthorized viewers. If the user needs to conceal confidential pictures, he can use various programs for protection. Meanwhile these programs do not allow use of the concealed data as easily and safely, as you can with normally unprotected files. Our program is not available obviously. It is hidden inside another, absolutely usual and neutral program (Another ViewPoint inside ViewPoint). Confidential files are not kept as hidden files. They are kept inside carriers - usually pictures. The pictures (carriers) themselves are not distorted. Any program that can be used to view pictures will show the carrier's content only. The above mentioned features are very important psychologically. When the secrets or their traces are absent, the computer's owner is above of suspicion. As a result nobody will try to reveal their secrets. When you review confidential information, the program does not leave any traces on your computer (almost all similar programs create, for example, temporary files). Windows only knows about the history of neutral files (carriers) being viewed. To encrypt data before hiding it uses the latest strong cryptography methods known, e.g. AES. The size of hidden pictures is not limited. If you know the right password, the hidden pictures are viewed with the same speed and comfort as usual ones. The program allows restoring hidden files and clearing the carriers along with their original file names. If this program had deleted the files they could not be restored. Any special software or hardware is powerless to restore them. This program may be used for safe information exchange via Internet or mobile communications providers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Každý má právo na súkromie a obchodné tajomstvo. Máte malé tajomstvo. Je uložená ako grafický súbor (ilustrácie, fotografie, naskenovaný dokument, atď). Nechcete, aby niekto vedel, vaše tajomstvá a každý, kto sa domnievate, že máte tajomstvá. Viewpoint užívateľovi umožňuje skryť detaily (o svojom súkromnom živote alebo podnikanie) pred neoprávneným divákov. Ak užívateľ potrebuje utajiť dôverné obrázky, môže použiť rôzne programy pre ochranu. Zatiaľ tieto programy neumožňujú použitie skryté údajov, ako ľahko a bezpečne, ako môžete s normálne nechránené súbory. Náš program nie je k dispozícii samozrejme. Je to skrytý vnútri iného, ​​úplne bežné a neutrálne program (ďalší pohľad dovnútra hľadiska). Dôverné súbory nie sú vedené ako skryté súbory. Oni sú držaní vo vnútri nosiča - zvyčajne obrázky. Fotografie (nosiče), samy o sebe nie sú deformované. Akýkoľvek program, ktorý možno použiť na zobrazenie obrázkov ukáže dopravcu obsahu len. Vyššie uvedené vlastnosti sú veľmi dôležité psychologicky. Keď tajomstvo alebo ich stopy sú chýbajúce, počítače vlastníkom je nad podozrenie. V dôsledku toho nikto sa bude snažiť odhaliť ich tajomstvo. Pri kontrole dôverných informácií, program nezanecháva žiadne stopy na vašom počítači (takmer všetky podobné programy vytvárať, napríklad dočasné súbory). Len v systéme Windows vie o histórii neutrálne súborov (dopravcovi) je zobrazené. Ak chcete šifrovať dáta pred ich úkrytu využíva najnovšiu silného šifrovania známych metód, napríklad AES. Veľkosť skrytých obrázkov nie je obmedzený. Ak poznáte správne heslo, sú skryté obrázky prezerať pomocou rovnakú rýchlosť a komfort ako obvykle ty. Program umožňuje obnovenie skryté súbory a zúčtovanie dopravcovia spolu s ich pôvodné názvy súborov. Pokiaľ tento program mal odstránené súbory, ktoré nemožno obnoviť. Žiadny špeciálny softvér alebo hardvér, je neschopný obnoviť. Tento program je možné použiť na bezpečnú výmenu informácií prostredníctvom poskytovateľa internetu alebo mobilnej komunikácie.

Sťahujte tu: ViewPoint 5.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

Abacre File Encryptor 1.0Novinka

Reliably protect your files and folders from prying eyes!

Orientačný preklad: Spoľahlivo chrániť vaše súbory a priečinky pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Flexcrypt folder 2.1Novinka

Flexcrypt folder encrypts your files and folders with a password

Orientačný preklad: Flexcrypt priečinok šifruje súbory a priečinky s heslom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.60 MB

DRMsoft Video Packer 10.0Novinka

Pack video & codec & player into exe with password protect, Video to EXE Convert

Orientačný preklad: Balík videa & kodek & prehrávač do exe heslom chrániť, Video EXE previesť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

Atomic Mailbox Password Recovery 2.90Novinka

Recover forgotten mailbox passwords instantly for any e-mail client program

Orientačný preklad: Zabudnutých hesiel schránky okamžite pre všetky e-mailový klient program

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Steganography: Encrypt Password in Image 2.8Novinka

Steganography, digital watermarking, encryption, image files, hide, photographs

Orientačný preklad: Steganografie, digitálne vodoznaky, šifrovanie, obrazových súborov, skryť, fotografie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.36 MB

CryptoDisk 1.3Novinka

Creates virtual encrypted disk on your system to secure your private files.

Orientačný preklad: Vytvorí virtuálny šifrovaný disk na vašom systéme na zabezpečenie svoje súkromné ​​súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

Vinasoft Desktop Lock 2.0Novinka

Vinasoft desktop lock is best rated security PC desktop lock available

Orientačný preklad: Vinasoft desktop zámok je najlepšie hodnotené zabezpečenie PC desktop zámku k dispozícii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Neo Cryptor 1.1Novinka

Easy to use utility, used to protect and secure all your important files.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie nástroja, ktorý sa používa na ochranu a zabezpečiť všetky vaše dôležité súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

Najsťahovanejšie programy