Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ViewPoint 5.01

Autor: Janusware Ltd.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.02 MB
Cena: 29.00 $
Počet stiahnutí: 797
Dátum pridania: 2007-01-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ViewPoint:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ViewPoint vo verzií 5.01 od autora Janusware Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ViewPoint je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ViewPoint ..

Popis od autora programu - Janusware Ltd. v anglickom jazyku:

Everybody has a right to privacy and business secrets. You have a little secret. It is saved as a graphics file (illustration, photo, scanned document, etc.). You do not want anyone to know your secret and anyone to suspect you have a secret. ViewPoint allows the user to conceal details (of their private life or business) from unauthorized viewers. If the user needs to conceal confidential pictures, he can use various programs for protection. Meanwhile these programs do not allow use of the concealed data as easily and safely, as you can with normally unprotected files. Our program is not available obviously. It is hidden inside another, absolutely usual and neutral program (Another ViewPoint inside ViewPoint). Confidential files are not kept as hidden files. They are kept inside carriers - usually pictures. The pictures (carriers) themselves are not distorted. Any program that can be used to view pictures will show the carrier's content only. The above mentioned features are very important psychologically. When the secrets or their traces are absent, the computer's owner is above of suspicion. As a result nobody will try to reveal their secrets. When you review confidential information, the program does not leave any traces on your computer (almost all similar programs create, for example, temporary files). Windows only knows about the history of neutral files (carriers) being viewed. To encrypt data before hiding it uses the latest strong cryptography methods known, e.g. AES. The size of hidden pictures is not limited. If you know the right password, the hidden pictures are viewed with the same speed and comfort as usual ones. The program allows restoring hidden files and clearing the carriers along with their original file names. If this program had deleted the files they could not be restored. Any special software or hardware is powerless to restore them. This program may be used for safe information exchange via Internet or mobile communications providers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Každý má právo na súkromie a obchodné tajomstvo. Máte malé tajomstvo. Je uložená ako grafický súbor (ilustrácie, fotografie, naskenovaný dokument, atď). Nechcete, aby niekto vedel, vaše tajomstvá a každý, kto sa domnievate, že máte tajomstvá. Viewpoint užívateľovi umožňuje skryť detaily (o svojom súkromnom živote alebo podnikanie) pred neoprávneným divákov. Ak užívateľ potrebuje utajiť dôverné obrázky, môže použiť rôzne programy pre ochranu. Zatiaľ tieto programy neumožňujú použitie skryté údajov, ako ľahko a bezpečne, ako môžete s normálne nechránené súbory. Náš program nie je k dispozícii samozrejme. Je to skrytý vnútri iného, ​​úplne bežné a neutrálne program (ďalší pohľad dovnútra hľadiska). Dôverné súbory nie sú vedené ako skryté súbory. Oni sú držaní vo vnútri nosiča - zvyčajne obrázky. Fotografie (nosiče), samy o sebe nie sú deformované. Akýkoľvek program, ktorý možno použiť na zobrazenie obrázkov ukáže dopravcu obsahu len. Vyššie uvedené vlastnosti sú veľmi dôležité psychologicky. Keď tajomstvo alebo ich stopy sú chýbajúce, počítače vlastníkom je nad podozrenie. V dôsledku toho nikto sa bude snažiť odhaliť ich tajomstvo. Pri kontrole dôverných informácií, program nezanecháva žiadne stopy na vašom počítači (takmer všetky podobné programy vytvárať, napríklad dočasné súbory). Len v systéme Windows vie o histórii neutrálne súborov (dopravcovi) je zobrazené. Ak chcete šifrovať dáta pred ich úkrytu využíva najnovšiu silného šifrovania známych metód, napríklad AES. Veľkosť skrytých obrázkov nie je obmedzený. Ak poznáte správne heslo, sú skryté obrázky prezerať pomocou rovnakú rýchlosť a komfort ako obvykle ty. Program umožňuje obnovenie skryté súbory a zúčtovanie dopravcovia spolu s ich pôvodné názvy súborov. Pokiaľ tento program mal odstránené súbory, ktoré nemožno obnoviť. Žiadny špeciálny softvér alebo hardvér, je neschopný obnoviť. Tento program je možné použiť na bezpečnú výmenu informácií prostredníctvom poskytovateľa internetu alebo mobilnej komunikácie.

Sťahujte tu: ViewPoint 5.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CryptoLab 1.02.2Novinka

CryptoLab is a text-based encryption application for Microsoft Windows.

Orientačný preklad: CryptoLab je text-založené šifrovanie aplikácia pre Microsoft Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.79 MB

PDF Encryptor 4.0Novinka

Encrypt and protect pdf, One Computer One Password.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť pdf, jeden počítač jedno heslo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

AF Gold Cryptor 1.1Novinka

"AF Gold Cryptor" is a very quick and easy to use encryption tool.

Orientačný preklad: "AF Gold Cryptor" je veľmi rýchly a ľahko použiteľný nástroj pre šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

AIM Password Recovery 1.06.09.07Novinka

AIM Password Recovery Tool

Orientačný preklad: AIM heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.27 MB

DriveCrypt Plus Pack 3.9Novinka

Strong AES 256 bit encryption for full disk, hidden Operatin System, and more..

Orientačný preklad: Silné AES 256 bit šifrovanie pre celý disk, skryté prevádzkovými systém, a ďalšie ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.5 MB

Encrypt Easy 3.5Novinka

A highly secure file encryption program featuring shredder and wipeout utilities

Orientačný preklad: Vysoko bezpečné šifrovanie súborov, program s drvenie a Wipeout utility

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.22 MB

Max File Encryption 1.8Novinka

The program can encrypt files, hide files and create self-decrypting packages

Orientačný preklad: Program vie šifrovať súbory, skryť súbory a vytvoriť self-dešifrovanie balíky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

DRMsoft EXE Special Encryption Tool 9.0Novinka

Encrypt exe with password protected, You can specify the icon of encrypted file.

Orientačný preklad: Šifrovať exe s heslom, môžete zadať ikonu šifrovaný súbor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

CryptDecrypt 1.16Novinka

Encrypt and password protect your files and folders.

Orientačný preklad: Šifrovať a chrániť heslom súbory a priečinky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Najsťahovanejšie programy