Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

WatchOverEnergy 1.1

Autor: AKS-Labs
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.75 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 846
Dátum pridania: 2006-05-08
Aktualizácia: 2011-08-24

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu WatchOverEnergy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WatchOverEnergy vo verzií 1.1 od autora AKS-Labs. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WatchOverEnergy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WatchOverEnergy ..

Popis od autora programu - AKS-Labs v anglickom jazyku:

WatchOverEnergy, an energy tracking and management software for Windows 9x, 2000, XP, NT. This is a freeware product that will manage stand-by mode, and track your energy savings when your computer monitor is in stand-by mode.

WatchOverEnergy program can activate stand-by mode for your monitor when you are not using the PC and when no important programs are running. Track energy saving in both watt-hours and dollars.

Many users want to reduce their energy use and costs, but standard stand-by functions are often too annoying. For instance, a computer monitor can go to stand-by mode when the user is watching a movie or reading a long article. It is easy to fine-tune WatchOverEnergy program, telling it not to activate monitor stand-by mode when you are running specific programs or some particular files are opened. Moreover, before turning the monitor off, WatchOverEnergy will run a 60 seconds screensaver that will warn you about stand-by mode.

Another important feature is that WatchOverEnergy software shows your energy saving details. It will track energy saving in watt-hours and will calculate your energy saving in dollars.

With WatchOverEnergy, you can reduce your monitor's energy costs by at least 20%. Make energy savings a daily part of your life and don't let energy savings meddle with your work.

WatchOverEnergy is a user-friendly energy saving program that runs only when you are not using your PC.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WatchOverEnergy, energie, sledovanie a riadenie softvér pre Windows 9 x, 2000, XP, NT. Toto je freeware produkt, ktorý bude riadiť úsporný režim a sledovať vaše úspory energie, ak váš počítač je v pohotovostnom režime.

WatchOverEnergy program môžete aktivovať úsporný režim pre monitor, keď nepoužívate počítač a keď sú spustené žiadne dôležité programy. Sledovať úspor energie vo watt-hours a dolárov.

Mnohí používatelia chcieť znížilo ich využívanie energie a nákladov, ale štandardná úsporný funkcie sú často príliš obťažujúce. Napríklad počítačový monitor môžete prejsť na úsporný režim, keď používateľ Sleduji film alebo čítanie dlhý článok. Je to jednoduché doladiť WatchOverEnergy programu, říkal, že neaktivovať monitor úsporný režim, ak používate špecifické programy alebo niektoré jednotlivé súbory sú otvorené. Navyše pred vypnutím monitora, WatchOverEnergy sa spustí šetrič obrazovky 60 sekúnd, ktorý vás varovať o pohotovostnom režime.

Ďalším dôležitým znakom je, že WatchOverEnergy softvér zobrazuje vaše úspory podrobnosti energie. Bude sledovať úspor energie vo watt-hours a vypočíta váš úsporám energie v dolároch.

S WatchOverEnergy, môžete znížiť náklady na energiu vášho monitora najmenej 20%. Aby úspory energie denný súčasťou vášho života a nenechajte úspory energie meddle s vašou prácou.

WatchOverEnergy je užívateľsky úsporných program spustený iba vtedy, keď nepoužívate vašu PC.

Sťahujte tu: WatchOverEnergy 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Fast Folder Access 1.8.3Novinka

Quick jump to your favorite folders and preview image in the context menu.

Orientačný preklad: Rýchly skok na vaše obľúbené zložky a náhľadu obrázka v kontextovom menu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

Jitbit Virtual Keyboard 2.22Novinka

Multilingual on-screen virtual keyboard. Type text with your mouse.

Orientačný preklad: Viacjazyčný on-screen virtuálnej klávesnice. Zadajte text s myšou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

MouseImp Pro Live! 0.0.0.0Novinka

Forget scroll bars! Scroll by moving the mouse up or down anywhere in the window

Orientačný preklad: Zabudnúť posúvače! Prejdite v pohybe myši nahor alebo nadol kdekoľvek v okne

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.29 MB

Align 1.6Novinka

Aligns data in ASCII text files into neat columns.

Orientačný preklad: Zarovnáva dáta v textových súboroch ASCII do úhľadných stĺpcov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

PropertyEditor 4.21Novinka

Configure a great number of properties for the selected file, folder or drive

Orientačný preklad: Konfigurácia veľké množstvo vlastností pre vybratý súbor, priečinok alebo jednotku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

File Splitter PRO 2.1Novinka

Split large files into smaller pieces ...

Orientačný preklad: Rozdeliť veľké súbory na menšie kúsky ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.54 MB

PocketPC Battery Monitor 1.0Novinka

Comprehensive battery info on your PocketPC Today screen.

Orientačný preklad: Komplexné batérie informácie na obrazovke Dnes PocketPC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Quick Blank Screen 1.1Novinka

Blank Screen Displays Black and Black Screen (can be closed by any key press)

Orientačný preklad: Prázdne obrazovky zobrazí čierna a čierna obrazovka (môžu byť uzavreté všetky kľúčové Press)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.61 MB

BlOut 2.6Novinka

Blout removes extra or all blank lines from a file.

Orientačný preklad: Blout odstráni nadbytočné alebo všetky prázdne riadky zo súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Najsťahovanejšie programy