Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

WatchOverEnergy 1.1

Autor: AKS-Labs
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.75 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 936
Dátum pridania: 2006-05-08
Aktualizácia: 2011-08-24

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu WatchOverEnergy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WatchOverEnergy vo verzií 1.1 od autora AKS-Labs. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WatchOverEnergy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WatchOverEnergy ..

Popis od autora programu - AKS-Labs v anglickom jazyku:

WatchOverEnergy, an energy tracking and management software for Windows 9x, 2000, XP, NT. This is a freeware product that will manage stand-by mode, and track your energy savings when your computer monitor is in stand-by mode.

WatchOverEnergy program can activate stand-by mode for your monitor when you are not using the PC and when no important programs are running. Track energy saving in both watt-hours and dollars.

Many users want to reduce their energy use and costs, but standard stand-by functions are often too annoying. For instance, a computer monitor can go to stand-by mode when the user is watching a movie or reading a long article. It is easy to fine-tune WatchOverEnergy program, telling it not to activate monitor stand-by mode when you are running specific programs or some particular files are opened. Moreover, before turning the monitor off, WatchOverEnergy will run a 60 seconds screensaver that will warn you about stand-by mode.

Another important feature is that WatchOverEnergy software shows your energy saving details. It will track energy saving in watt-hours and will calculate your energy saving in dollars.

With WatchOverEnergy, you can reduce your monitor's energy costs by at least 20%. Make energy savings a daily part of your life and don't let energy savings meddle with your work.

WatchOverEnergy is a user-friendly energy saving program that runs only when you are not using your PC.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WatchOverEnergy, energie, sledovanie a riadenie softvér pre Windows 9 x, 2000, XP, NT. Toto je freeware produkt, ktorý bude riadiť úsporný režim a sledovať vaše úspory energie, ak váš počítač je v pohotovostnom režime.

WatchOverEnergy program môžete aktivovať úsporný režim pre monitor, keď nepoužívate počítač a keď sú spustené žiadne dôležité programy. Sledovať úspor energie vo watt-hours a dolárov.

Mnohí používatelia chcieť znížilo ich využívanie energie a nákladov, ale štandardná úsporný funkcie sú často príliš obťažujúce. Napríklad počítačový monitor môžete prejsť na úsporný režim, keď používateľ Sleduji film alebo čítanie dlhý článok. Je to jednoduché doladiť WatchOverEnergy programu, říkal, že neaktivovať monitor úsporný režim, ak používate špecifické programy alebo niektoré jednotlivé súbory sú otvorené. Navyše pred vypnutím monitora, WatchOverEnergy sa spustí šetrič obrazovky 60 sekúnd, ktorý vás varovať o pohotovostnom režime.

Ďalším dôležitým znakom je, že WatchOverEnergy softvér zobrazuje vaše úspory podrobnosti energie. Bude sledovať úspor energie vo watt-hours a vypočíta váš úsporám energie v dolároch.

S WatchOverEnergy, môžete znížiť náklady na energiu vášho monitora najmenej 20%. Aby úspory energie denný súčasťou vášho života a nenechajte úspory energie meddle s vašou prácou.

WatchOverEnergy je užívateľsky úsporných program spustený iba vtedy, keď nepoužívate vašu PC.

Sťahujte tu: WatchOverEnergy 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EscapeClose Pro 2.1Novinka

The utility, allowing you to close the active window by pressing the Esc button.

Orientačný preklad: Utility, ktorá vám umožní zavrieť aktívne okno stlačením tlačidla Esc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

Tabin 5.3Novinka

Converts spaces to tabs in an ASCII text file.

Orientačný preklad: Prevedie medzery na tabulátory v ASCII súbore.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Flash Desktop 4.0Novinka

Convert Flash movies to wallpapers or screensavers.

Orientačný preklad: Prevod Flash videa na tapety alebo šetriče obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.63 MB

ID Window 1.11Novinka

Hover mouse on any title bar and tooltip shows executable

Orientačný preklad: Pri ukázaní myšou na všetky záhlavia a tooltip ukazuje spustiteľný

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

SOCKShell 1.3Novinka

Adds pre-defined and your own options to the Windows Explorer context menu.

Orientačný preklad: Pridáva pre-definoval a svoje vlastné možnosti rámci Windows Explorer kliknite v ponuke.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.83 MB

nLite 1.4.1Novinka

nLite is a GUI for permanent Windows component removal by your choice

Orientačný preklad: nLite je GUI pre trvalé odstránenie súčastí systému Windows podľa vášho výberu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.42 MB

What's This File Type 1.4Novinka

Right-click on file to check what it is, and what application created it

Orientačný preklad: Pravým tlačidlom myši na súbor zistiť, čo to je a čo žiadosť ho vytvoril

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

BlOut 2.6Novinka

Blout removes extra or all blank lines from a file.

Orientačný preklad: Blout odstráni nadbytočné alebo všetky prázdne riadky zo súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

PocketPC Battery Monitor 1.0Novinka

Comprehensive battery info on your PocketPC Today screen.

Orientačný preklad: Komplexné batérie informácie na obrazovke Dnes PocketPC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Najsťahovanejšie programy