Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Wondershare Rapid E-Learning Suite Std 5.2.0

Autor: Wondershare Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 21.51 MB
Cena: 279.95 $
Počet stiahnutí: 1376
Dátum pridania: 2009-1-19
Aktualizácia: 2011-10-04

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Wondershare Rapid E-Learning Suite Std:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Wondershare Rapid E-Learning Suite Std vo verzií 5.2.0 od autora Wondershare Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Wondershare Rapid E-Learning Suite Std je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Wondershare Rapid E-Learning Suite Std ..

Popis od autora programu - Wondershare Software v anglickom jazyku:

Wondershare Rapid E-Learning Suite Standard consists of PPT2Flash Professional and QuizCreator that help you create high-quality e-learning content professionally and rapidly while reducing the overall development time and cost. Users can build learning courses using existing PowerPoint documents and combining them with interactive quizzes.
With this tool package, users are allowed to reate Flash-based e-learning content in PPT2Flash Professional and then add interactive quizzes to measure learning progress and track students' learning.

With PPT2Flash Professional, the conversion tool in this rapid elearning suite, users can build Flash-based learning courses from PowerPoint presentations which are used for classroom training. In addition, this rapid elearing suite provides comprehensive multi-media ability to insert flash, incorporate with video and record narration for the courses.
QuizCreator in Rapid E-Learning Suite to create quizzes. To enhance learning and track learning progress, you can create an interactive quiz and include it in the course. Its full feature set enables you to make a quiz specifically for users' own needs. It also gives users the full control to collect the quiz results. You can either send the quiz results to a contact via email or to a web database.

This ultimate E-Learning content authoring suite is a true single-sourcing tool set that offers true and tight product to product integration. PPT2Flash Professional and QuizCreator can be launched from within a single interface. In addition, it is easy to integrate content created by QuizCreator into PPT2Flash Professional, thereby making the content building process, seamless for your learning and training needs.

Content package developed by Rapid E-Learning Suite is AICC or SCORM compliant.Content package developed by Rapid E-Learning Suite is AICC or SCORM compliant. It means that users can take it as an external authoring tool to create content.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Wondershare rýchle eLearning Suite štandardné pozostáva z PPT2Flash Professional a QuizCreator, ktoré vám pomôžu vytvárať vysokej kvality obsahu e-learningu profesionálne a rýchlo pri znižovaní celkového rozvoja čas a náklady. Používatelia vytvárať learningové kurzy pomocou existujúcich dokumentov programu PowerPoint a kombináciou s interaktívnymi kvízmi.


S týmto balíkom nástroj užívateľom umožnil slúžiacich na vytváranie obsahu e-learningu Flash-založené PPT2Flash Professional a potom pridať interaktívne kvízy na meranie učenia pokroku a sledovať študentov učenia.

S PPT2Flash Professional, prepočet nástroj v tejto rýchle elearning suite, používatelia vytvárať Flash-založené learningové kurzy z prezentácie programu PowerPoint, ktoré sa používajú na výcviku v triede. Okrem toho táto sada rýchleho elearing poskytuje komplexné multimédiové schopnosť vložiť flash, začleniť s video a záznam hovoreného komentára pre kurzy.


QuizCreator v rýchlej eLearning Suite vytvoriť kvízy. Na posilnenie vzdelávania a track učenia pokrok, môžete vytvoriť interaktívne kvíz a zahrnúť v priebehu. Jeho úplnú sadu umožňuje urobiť kvíz špeciálne pre potreby užívateľov vlastné. To tiež dáva používateľom úplný prístup pri zbere výsledkov kvíz. Môžete odoslať kvíz výsledky kontakt prostredníctvom e-mailu alebo webového databázy.

Tento konečný obsahu E-learningu authoring suite je pravda sourcing jeden nástroj množina, ktorá ponúka pravda a tesný na výrobok integrácie. PPT2Flash profesionálne a QuizCreator môže byť spustená z v rámci jediného rozhrania. Okrem toho je ľahko integrovať obsah vytvorený QuizCreator do PPT2Flash Professional, čím obsah budovanie procesu, bezšvíkových pre vaše vzdelávania a odbornej prípravy potrebám.

Obsah balík vyvinutá rýchleho eLearning Suite je AICC alebo ŠTANDARDMI kompatibilný.Obsah balík vyvinutá rýchleho eLearning Suite je AICC alebo ŠTANDARDMI kompatibilný. To znamená, že užívatelia môžu mať ako nástroj vonkajšej zdrojovej vytvoriť obsah.

Sťahujte tu: Wondershare Rapid E-Learning Suite Std 5.2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

performing the dumbbell lunge 1.0Novinka

The dumbbell lunge has always been a critical exercise in professional bodybuild

Orientačný preklad: Činka lopte vždy bolo kritické výkon v profesionálnych bodybuild

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

APSW Instant Converter 1.0Novinka

A simple, user friendly unit conversion program complete with breeding chart.

Orientačný preklad: Jednoduchý, používateľ priateľské jednotky konverzie program kompletné s chovnými grafu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.75 MB

SunRav TestOfficePro.WEB 2.3Novinka

Comprehensive solution for on-line testing, scoring and assessment. Great value!

Orientačný preklad: Komplexné riešenie pre on-line testovanie, posudzovania a hodnotenia. Veľkú hodnotu!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.85 MB

Schoolhouse Bingo 1.3Novinka

Easily create educational bingo games to support lessons.

Orientačný preklad: Jednoduché vytváranie vzdelávacích bingo hry na podporu výučby.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.07 MB

WebQuiz XP 2.0.84Novinka

WebQuiz XP allows you to create interactive HTML tests and quizzes in a snap.

Orientačný preklad: WebQuiz XP vám umožní vytvárať interaktívne HTML testov a kvízov v okamihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.12 MB

Abilities Builder Fill-In Tests 6.6Novinka

Improve retention of subject materials, reading, and test-taking skills.

Orientačný preklad: Zlepšiť uchovávanie predmetu materiálov, čítanie a test-brať zručnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.06 MB

NetSupport School 10.5Novinka

NetSupport School - Complete Classroom Management solution.

Orientačný preklad: NetSupport School - Kompletné učebňa Management riešení.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 24.62 MB

MB Learn Yoga 1.80Novinka

This is an advanced educational tool for learning the basics of yoga.

Orientačný preklad: Jedná sa o moderný vzdelávací nástroj pre výučbu základov jogy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.51 MB

FlashPioneer Video Chat for E-learning 1.0Novinka

Fast installation, centralized management and professional e-learning solution.

Orientačný preklad: Rýchlu inštaláciu, centralizovanú správu a profesionálny e-learningové riešenie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.48 MB

Najsťahovanejšie programy