Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Workshare Protect Premium 6.0

Autor: Workshare, Inc.
Licencia: Commercial
Veľkosť: 125.95 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1015
Dátum pridania: 2008-03-14
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, RIM, Handheld/Mobile Other

Krátky popis k programu Workshare Protect Premium:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Workshare Protect Premium vo verzií 6.0 od autora Workshare, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Workshare Protect Premium je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Workshare Protect Premium ..

Popis od autora programu - Workshare, Inc. v anglickom jazyku:

Workshare Protect Premium ensures no document sent beyond your walls exposes sensitive data, no matter what file type or application you use. Working both online and offline, Protect Premium is a rules-driven program that installs on your PC (a network gateway appliance is also available for added monitoring and protection), and examines your content no matter what state it is in or where it is going. Through a host of proprietary and specialized technologies, Protect Premium looks inside your files at rest and ranks your content's risk level through fully administered settings. Concerns such as a string of digits similar to a social security number (xxx-xx-xxxx) will be recognized along with other regular expressions, or you may establish unique settings, specific to your account numbers, intellectual property or anything you consider confidential. You can also set up "safe recipients" or email routing to complement your workflow. Stop employees from sharing the wrong data with outsiders; Stop children from sharing personal information with unsafe recipients. No matter where your data is found, in a hidden column in an Excel spreadsheet, a nested table in Word, or metadata on an image file, Protect Premium will find it and apply rules as to whether or not the data may be shared, and with whom. When your content is in motion, Protect Premium flags high-risk data at the email, USB, printer and removable device access points. Upon alert, it gives you the option of on-the-fly removal of the sensitive content, conversion of any file into PDF, and encryption for added security. You can fully administer your settings to be transparent or run in the background. The features of Protect Premium include full disk encryption, removable media security, Blackberry data protection, email encryption, scheduled e-discovery, incident workflow, automated rights management, content fingerprints, and alert/audit/report across all protocols and channels.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Workshare Chráňte Premium zaisťuje žiadny dokument poslaný za vaše múry odhaľuje citlivé dáta bez ohľadu na typ súboru alebo aplikácie, ktoré používate. Pracovné online aj offline, chráňte Premium je pravidiel-riadený program, ktorý nainštaluje do vášho PC (ako brána do siete zariadení je k dispozícii aj pre väčšiu kontrolu a ochranu) a skúma obsah bez ohľadu na to, čo hovoria, že to je alebo kde to bude . Cez celú radu vlastníckych a špecializovaných technológií, chrániť Premium vyzerá vnútri súborov v pokoji a radí sa váš obsah je úroveň rizika prostredníctvom plne spravuje nastavenia. Problémy, ako je reťazec znakov podobné číslo sociálneho zabezpečenia (xxx-xx-xxxx), bude uznaná spolu s ďalšími regulárne výrazy, alebo môžete vytvoriť jedinečné nastavenia špecifické pre váš účet čísel, duševného vlastníctva alebo niečo, čo považujú za dôverné. Môžete tiež nastaviť "bezpečných príjemcov", alebo e-mailovej smerovanie ako doplnok vášho workflow. Zastaviť zdieľanie zamestnancov z chybných údajov s nečlenmi, Stop a deti od zdieľanie vašich osobných údajov s nebezpečnými príjemcami. Bez ohľadu na to, kde sa vaše dáta nachádza, v skrytom stĺpci v Exceli, vnorené tabuľky v programe Word, alebo metadáta na súbor s obrázkom, bude chrániť Premium nájsť a uplatňovať pravidlá o tom, či môže alebo nemôže byť dáta zdieľané, a s kým. Keď váš obsah je v pohybe, ochrana Premium vlajky high-rizikové údajov na e-mailu, USB, tlačiareň a vyberateľné body prístup pre zariadenia. Po upozornení, že vám dáva možnosť on-the-lietať odstránenie citlivý obsah, konverziu ľubovoľného súboru do formátu PDF, a šifrovanie pre vyššie zabezpečenie. Môžete plne spravovať nastavenie tak, aby boli transparentné, alebo bežať na pozadí. Rysy Chráňte Premium zahŕňajú úplné šifrovanie disku, vymeniteľného média zabezpečenia, Blackberry ochranu dát, šifrovanie e-mailov, ktoré je naplánované e-discovery, incident workflow, automatické správy práv, obsah odtlačky prstov, a oznámenie / audit / správu cez všetky protokoly a kanály.

Sťahujte tu: Workshare Protect Premium 6.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Web Password 6.0.922Novinka

Protect your web pages,html code with a password. Strong protection.

Orientačný preklad: Chráňte svoje webové stránky, html kód s heslom. Silná ochrana.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

Easy SMTP Server 2.9Novinka

Get secure and easy way to send the confidential e-mail from your portable PC!

Orientačný preklad: Získajte bezpečný a jednoduchý spôsob, ako poslať dôvernú e-mail z vášho prenosného PC!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

Crypto Anywhere - OpenPGP Edition 2.0Novinka

Free Secure email encryption. Supports PGP and SecExMail ciphers. Free.

Orientačný preklad: Free Secure šifrovanie e-mailov. Podporuje PGP a SecExMail šifry. Zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.9 MB

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0Novinka

Increase profits with time sensitive discounts and keep your payments secure.

Orientačný preklad: Zvýšenie zisku s časovo citlivé zliav a aby sa vaše platby bezpečné.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

DRMsoft Video to exe encryptor 10.3Novinka

Encrypt and convert video to exe with password protect, Video to EXE Converter

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať video to exe heslom chrániť, Video konvertor EXE

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

All-In-One Spy 2.0Novinka

All-In-One SPY - stealthy monitoring software

Orientačný preklad: All-In-One SPY - kradmé sledovanie softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

File Encryption 2.1Novinka

File Encryption is free software to encrypt confidential data on your computer.

Orientačný preklad: Šifrovanie súborov je slobodný softvér na zašifrovanie dôverných údajov v počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

Window Security Toolkit 5.0Novinka

Get Advanced Security and 160 bit Encryption for your PC.

Orientačný preklad: Získajte rozšíreným zabezpečením a 160 bit šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.67 MB

Transporter 1.4Novinka

Lightweight Java classes to let you encrypt/sign/armour for secure transmission.

Orientačný preklad: Ľahká Java triedy, ktoré vám umožnia šifrovať / prihlásiť / brnenia pre bezpečný prenos.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Najsťahovanejšie programy