Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Workshare Protect Premium 6.0

Autor: Workshare, Inc.
Licencia: Commercial
Veľkosť: 125.95 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 943
Dátum pridania: 2008-03-14
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, RIM, Handheld/Mobile Other

Krátky popis k programu Workshare Protect Premium:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Workshare Protect Premium vo verzií 6.0 od autora Workshare, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Workshare Protect Premium je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Workshare Protect Premium ..

Popis od autora programu - Workshare, Inc. v anglickom jazyku:

Workshare Protect Premium ensures no document sent beyond your walls exposes sensitive data, no matter what file type or application you use. Working both online and offline, Protect Premium is a rules-driven program that installs on your PC (a network gateway appliance is also available for added monitoring and protection), and examines your content no matter what state it is in or where it is going. Through a host of proprietary and specialized technologies, Protect Premium looks inside your files at rest and ranks your content's risk level through fully administered settings. Concerns such as a string of digits similar to a social security number (xxx-xx-xxxx) will be recognized along with other regular expressions, or you may establish unique settings, specific to your account numbers, intellectual property or anything you consider confidential. You can also set up "safe recipients" or email routing to complement your workflow. Stop employees from sharing the wrong data with outsiders; Stop children from sharing personal information with unsafe recipients. No matter where your data is found, in a hidden column in an Excel spreadsheet, a nested table in Word, or metadata on an image file, Protect Premium will find it and apply rules as to whether or not the data may be shared, and with whom. When your content is in motion, Protect Premium flags high-risk data at the email, USB, printer and removable device access points. Upon alert, it gives you the option of on-the-fly removal of the sensitive content, conversion of any file into PDF, and encryption for added security. You can fully administer your settings to be transparent or run in the background. The features of Protect Premium include full disk encryption, removable media security, Blackberry data protection, email encryption, scheduled e-discovery, incident workflow, automated rights management, content fingerprints, and alert/audit/report across all protocols and channels.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Workshare Chráňte Premium zaisťuje žiadny dokument poslaný za vaše múry odhaľuje citlivé dáta bez ohľadu na typ súboru alebo aplikácie, ktoré používate. Pracovné online aj offline, chráňte Premium je pravidiel-riadený program, ktorý nainštaluje do vášho PC (ako brána do siete zariadení je k dispozícii aj pre väčšiu kontrolu a ochranu) a skúma obsah bez ohľadu na to, čo hovoria, že to je alebo kde to bude . Cez celú radu vlastníckych a špecializovaných technológií, chrániť Premium vyzerá vnútri súborov v pokoji a radí sa váš obsah je úroveň rizika prostredníctvom plne spravuje nastavenia. Problémy, ako je reťazec znakov podobné číslo sociálneho zabezpečenia (xxx-xx-xxxx), bude uznaná spolu s ďalšími regulárne výrazy, alebo môžete vytvoriť jedinečné nastavenia špecifické pre váš účet čísel, duševného vlastníctva alebo niečo, čo považujú za dôverné. Môžete tiež nastaviť "bezpečných príjemcov", alebo e-mailovej smerovanie ako doplnok vášho workflow. Zastaviť zdieľanie zamestnancov z chybných údajov s nečlenmi, Stop a deti od zdieľanie vašich osobných údajov s nebezpečnými príjemcami. Bez ohľadu na to, kde sa vaše dáta nachádza, v skrytom stĺpci v Exceli, vnorené tabuľky v programe Word, alebo metadáta na súbor s obrázkom, bude chrániť Premium nájsť a uplatňovať pravidlá o tom, či môže alebo nemôže byť dáta zdieľané, a s kým. Keď váš obsah je v pohybe, ochrana Premium vlajky high-rizikové údajov na e-mailu, USB, tlačiareň a vyberateľné body prístup pre zariadenia. Po upozornení, že vám dáva možnosť on-the-lietať odstránenie citlivý obsah, konverziu ľubovoľného súboru do formátu PDF, a šifrovanie pre vyššie zabezpečenie. Môžete plne spravovať nastavenie tak, aby boli transparentné, alebo bežať na pozadí. Rysy Chráňte Premium zahŕňajú úplné šifrovanie disku, vymeniteľného média zabezpečenia, Blackberry ochranu dát, šifrovanie e-mailov, ktoré je naplánované e-discovery, incident workflow, automatické správy práv, obsah odtlačky prstov, a oznámenie / audit / správu cez všetky protokoly a kanály.

Sťahujte tu: Workshare Protect Premium 6.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DiskEncryptor 1.6Novinka

Encrypt and decrypt a disk or cd image transparently, and protect your...

Orientačný preklad: Šifrovať a dešifrovať disku cd alebo obrazu transparentne a chrániť vaše...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.06 MB

VMPC Security 3Novinka

Encrypts files/folders/emails, wipes files, generates secure passwords

Orientačný preklad: Zašifruje súbory, priečinky/e-maily, obrúsky súbory, vytvára bezpečných hesiel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.36 MB

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

CommuniCrypt2Go 1.00Novinka

RSA encryption tool for eMail-, webmail & messenger communication

Orientačný preklad: RSA šifrovacie nástroj pre E-mail, webmail "messenger oznámenie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

SC Spy Message 1.0.0.10Novinka

encrypt and hide your text message into image without any changes.

Orientačný preklad: zašifrovať a skryť textové správy do obrazu bezo zmeny.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.55 MB

Flexcrypt folder 2.1Novinka

Flexcrypt folder encrypts your files and folders with a password

Orientačný preklad: Flexcrypt priečinok šifruje súbory a priečinky s heslom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.60 MB

CryptoLab 1.02.2Novinka

CryptoLab is a text-based encryption application for Microsoft Windows.

Orientačný preklad: CryptoLab je text-založené šifrovanie aplikácia pre Microsoft Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.79 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

AF Gold Cryptor 1.1Novinka

"AF Gold Cryptor" is a very quick and easy to use encryption tool.

Orientačný preklad: "AF Gold Cryptor" je veľmi rýchly a ľahko použiteľný nástroj pre šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

Najsťahovanejšie programy