Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Zoot 5.0

Autor: Zoot Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 8.91 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 835
Dátum pridania: 2008-04-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Zoot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Zoot vo verzií 5.0 od autora Zoot Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Zoot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Zoot ..

Popis od autora programu - Zoot Software v anglickom jazyku:

Zoot is an Information Processor used by professional writers, researchers, journalists, and other computer users who need to process large quantities of information. Zoot offers a highly efficient process for collecting, reviewing and labeling raw information so that it can be classified, prioritized and viewed in meaningful timeframes and contexts.

With Zoot you can send information from any Windows application directly to a Zoot database; no need to copy and paste information back and forth. If you're working with a web browser, Zoot even captures the URL so you can return to the site at a later date.

When you send information to a Zoot database it can be manipulated in a variety of ways. You can assign multiple folders or have Zoot assign folders automatically based on rules. You can add reference notes (annotation). You can assign a due date and set reminders. You can prioritize, color code, categorize and enhance with a host of built in database fields. You can create your own custom database fields.

Zoot also offers a faster, more flexible way to manage Microsoft Outlook data. If you're having trouble managing high volume information streams arriving from various sources (e-mail, Web, newsgroups, RSS, etc.), Zoot can help. Zoot synchronizes with any Outlook folder type (Tasks, Contacts, Notes, Mail, etc.). You decide which Outlook folders you want to manage with Zoot and synchronize only those folders.

The way to manage information overload is to process information as it comes in so that it doesn't pile up into an unmanageable heap. Zoot was built from the ground up to help you quickly process information as it arrives so you can take advantage of the information in a timely manner.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zoot je procesor informácií používajú profesionálni spisovatelia, vedci, novinári a ďalšie počítačové užívateľov, ktorí potrebujú spracovávať veľké množstvo informácií. Zoot ponúka vysoko účinný postup pre zber, posudzovanie a označovanie surové informácie, aby mohol byť zaradený, priority a prezerať vo zmysluplných súvislostiach a časových rámcoch. S Zoot môžete posielať informácie z ľubovoľnej aplikácie Windows priamo do databázy Zoot, nie je potreba skopírovať a vložiť informácie tam a späť. Ak pracujete s internetovým prehliadačom, Zoot dokonca zachytáva URL, takže sa môžete vrátiť na stránky neskôr. Ak odošlete informácie do databázy Zoot možno manipulovať rôznymi spôsobmi. Môžete priradiť viac zložiek alebo Zoot priradiť zložky automaticky na základe pravidiel. Môžete pridať odkaz poznámky (anotácie). Môžete priradiť dátum splatnosti a nastaviť pripomenutie. Môžete prioritu, farebný kód, kategorizovať a posilniť s radom vstavaných v databáze oblastiach. Môžete si vytvoriť svoje vlastné databázy polí. Zoot tiež ponúka rýchlejší, flexibilnejší spôsob, ako spravovať dáta aplikácie Microsoft Outlook. Ak máte problémy s riadiacou vysoký objem informačné toky, ktorí prídu z rôznych zdrojov (e-mail, web, diskusné skupiny, RSS, apod), môže Zoot pomôcť. Zoot synchronizuje s akýmkoľvek typom priečinky programu Outlook (Úlohy, Kontakty, Poznámky, Mail, ai). Vy rozhodnete, ktoré aplikácie Outlook zložky, ktoré chcete spravovať s Zoot a synchronizovať len tie zložky. Spôsob konania zahltenie informáciami je spracovávať informácie, ako to príde, takže to nie je nahromadiť do nezvládnuteľných haldy. Zoot bola postavená od základu, ktorý vám pomôže rýchlo spracovávať informácie, ako to príde, takže môžete využiť informácie včas.

Sťahujte tu: Zoot 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TreePad X Enterprise 12 Gb single-user 7.14.2Novinka

12 Gigabyte Organizer, Word Processor, multi-featured, powerful yet intuitive.

Orientačný preklad: 12 Gigabyte organizátor, textový procesor, multi-featured, výkonný, no veľmi intuitívne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.81 MB

Full Contact Calendar 2.0.58Novinka

Full Contact: multi-user multi-location calendar w/ foreground background colors

Orientačný preklad: Plný kontakt: multi-user multi-location kalendár w / farby popredia pozadia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.92 MB

Monkeymen Calendar 4.0Novinka

Customizable Calendar Reminder with Photos. Printable Desktop Calendars.

Orientačný preklad: Prispôsobiteľný kalendár upomienky s fotografiami. Tlačiteľnej ploche kalendáre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.02 MB

AgendaMax 4.2.0.11104Novinka

Manage your appointments, tasks, holidays, notes and journals.

Orientačný preklad: Spravovať svoje schôdzky, úlohy, sviatky, poznámky a časopisov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.9 MB

Type Pilot 2.8.0Novinka

Technical support software that types common text for you

Orientačný preklad: Technická podpora softvéru, ktorý typy spoločný text pre vás

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

Magazine Organizer PS Bombay 4.1Novinka

Organize magazines, periodicals, articles and subscriptions the easy way...

Orientačný preklad: Organizovať časopisy a periodiká, články predplatné jednoduchý spôsob, ako...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.69 MB

SZ Daily Plan Manager 1.00.0005Novinka

It’s a Daily plan software supports types of DayItem in visual view.

Orientačný preklad: Je to denný plán softvér podporuje typy DayItem v vizuálne zobrazenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.18 MB

GYZ Personal Database 1.1.1Novinka

Store your personal or business information using templates defined by yourself.

Orientačný preklad: Uložiť vaše osobné alebo obchodné informácie pomocou šablón definované sami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

E-Send 1.0.2Novinka

System for budget management

Orientačný preklad: Systém pre riadenie rozpočtu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.75 MB

Najsťahovanejšie programy