Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PMI PMP Exam Simulator 4.0

Autor: Project Management Training
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.03 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 927
Dátum pridania: 2009-06-23
Aktualizácia: 2011-06-11

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu PMI PMP Exam Simulator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PMI PMP Exam Simulator vo verzií 4.0 od autora Project Management Training. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PMI PMP Exam Simulator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PMI PMP Exam Simulator ..

Popis od autora programu - Project Management Training v anglickom jazyku:

pmp professional As you attempt your PMP preparation, your aim is to learn the skills required to train you for your project management profession exam. The PMP credential test targets two primary areas of your training; the theory and practical. The test is intended to evaluate not only your level of expertise but your ability to utilize that in given situations. Therefore, these are what the PMP preparation aspires to develop for you.

An individual that is accountable for project management needs to hold the right knowledge and fact to smoothly maneuver every process concerned. In your PMP preparation, you'll receive the chance to recap that information as a part of your PMP exam preparation. This level is integrated with every other level involved since information is your driving power.

PMP jobs are even more complex with the mixture of information is supplied in this area. It may come in reports, diagrams, graphs, among other means. So you need to be able to understand the supplied information; what is the purpose of information if you don't have the ability to understand and evaluate them?
After you have interpreted the data, your next step is to decide how that information will be used in propelling the project ahead. This is among the greater focus that you are required to know for your PMP exam.

As with all additional tests, analysis is essential in a PMP examination preparation. Thus, most PMP preparation demand proper analysis technique that enables prospective PMP exam candidates to break down the information provided to them. In association with this is the power to decide the relationship among regions of complex information.

Once it comes to evaluation, you need the knowledge capacity as well as other complex elements that are essential in project management such as social skills. How competent is one individual to evaluate and constitute judgments about ideas or decisions related to a particu

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PMP profesionálne ako pokúsite PMP prípravku, váš cieľ je naučiť schopností potrebných na vlak ti za váš projekt riadenia profesie skúšku. PMP poverenie testovanie dve základné oblasti cieľov vašej odbornej prípravy; teória a praktické. Test je určený na zhodnotenie nielen vaše úroveň odbornosti, ale vašu schopnosť využívať v uvedených situáciách. Preto sú čo PMP príprava aspiruje na rozvoj pre vás.

Jednotlivec, ktorý je zodpovedný za riadenie projektu je potrebné držať správne poznanie a skutočnosť hladko manévruje každý proces. PMP prípravu, dostanete šancu znovu tieto informácie ako súčasť vášho PMP Zkouąka prípravku. Táto úroveň je integrovaný s každé iné úrovňou pretože informácie je hnacou moc.

PMP miest sú ešte zložitejšie zmesou informácie poskytnuté v tejto oblasti. To môže prísť v správach, diagramy, grafy, medzi inými prostriedkami. Takže budete musieť byť schopní pochopiť poskytnutými informáciami; čo je účelom informácie, ak nemáte schopnosť pochopiť a hodnotiť ich?


Po výkladu údajov vaším ďalším krokom je rozhodnúť, ako sa použije tieto informácie v katapultovacím projektu dopredu. To je medzi väčšie zameranie, ktoré ste povinní poznať pre vaše PMP skúšku.

Ako s všetky dodatočné testy, analýzy je nevyhnutná pripravovaných PMP preskúmanie. Teda väčšina PMP príprava dopytu riadne analýzy techniku, ktorá umožňuje potenciálnym PMP skúąka kandidátov sa rozdeliť informácie im poskytnuté. V spojení s týmto je právomoc rozhodovať vzťah medzi regióny komplexné informácie.

Keď príde na hodnotenie, musíte poznatkov spôsobilosť, ako aj iných zložitejších prvkov, ktoré sú nevyhnutné na riadenie projektov, ako sú sociálne zručnosti. Ako príslušný je jedného jedinca na vyhodnotenie a predstavujú rozsudkov o nápady alebo rozhodnutí súvisiacich s particu

Sťahujte tu: PMI PMP Exam Simulator 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CountYourTime 1.8Novinka

Collect and analyze PC usage statistics during the specified time period.

Orientačný preklad: Zbierať a analyzovať PC štatistiky používania počas určeného časového obdobia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

Simple Scheduling Calendar 1.24Novinka

Schedule your employees to shifts and tasks on a simple calendar for a month.

Orientačný preklad: Rozvrh smien, aby vaši zamestnanci a úlohy na jednoduchý kalendár na mesiac.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

Essential Outsourcing Process Series 1.0Novinka

Group of excel spreadsheets organizing outsourcing tasks and prospects.

Orientačný preklad: Skupina Excel organizovanie outsourcing úlohy a perspektívy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Z Planner Agenda 1.0Novinka

This program will enable you to tackle challenging projects on a tight schedule.

Orientačný preklad: Tento program vám umožní riešiť náročné projekty na tesný rozvrh.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.79 MB

wholesale Apparel 1Novinka

Project Manager Software

Orientačný preklad: Projektový manažér softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.33 MB

QuickRef Project Assistant 3.0.09Novinka

QuickRef - the answer to all your record keeping and reporting needs

Orientačný preklad: QuickRef - odpoveď na všetky vaše vedenie záznamov a podávania správ potreby

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.56 MB

ProjectCompanion FREE 2008Novinka

FREE Enterprise Project Management Software for Business Projects

Orientačný preklad: FREE Enterprise Project Management Software pre obchodné projekty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Automatic Doctors Calls with Excel 2.12Novinka

Automatically schedule up to 25 doctors to 10 daily for a year with Excel.

Orientačný preklad: Automaticky naplánovať až 25 lekári 10 denné rok s programom Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.69 MB

The Calendar Planner 5.2Novinka

Calendar Scheduling Software. Innovative scheduling and productivity features.

Orientačný preklad: Kalendár Plánovanie Software. Inovatívne plánovanie a funkcie produktivity.

Licencia: Demo | Veľkosť: 9.1 MB

Najsťahovanejšie programy