Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0

Autor: IG Logix Softech Pvt Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.98 MB
Cena: 252 $
Počet stiahnutí: 744
Dátum pridania: 2006-02-25
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu mCore .NET SMS Library - PRO:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér mCore .NET SMS Library - PRO vo verzií 1.0 od autora IG Logix Softech Pvt Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu mCore .NET SMS Library - PRO je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér mCore .NET SMS Library - PRO ..

Popis od autora programu - IG Logix Softech Pvt Ltd v anglickom jazyku:

mCore .NET SMS Library - PRO is a powerful and easy to use .NET Class Library, written in 100% managed code, for for 2-Way SMS, WAP Push, vCard/vCalendar. It can be used with any ETSI 07.05 compliant GSM modem or phone handset connected to the PC serial port using a data cable, Infrared device, Bluetooth etc. It can send/receive SMS in English as well as applications that require to send receive SMS in local languages (e.g. Arabic, Chinese, Thai, Greek, Hebrew, Hindi etc.).

Key Features:

- Send and receive SMS
- Send WAP Push, vCard and vCalendar
- Send Flash SMS (i.e. alert messages; immediate display)
- Supports 7-bit GSM default Alphabet as well as 8-bit ANSI and 16-bit Unicode characters (international languages like Arabic, Chinese, Hebrew, Thai, Hindi etc) for sending as well as receiving SMS
- Events for New Incoming SMS,Delivery Status Report and Incoming Call
- Set SMSC or use the default SMSC stored in Phone/SIM
- Read messages from Phone memory or SIM memory
- Option to send long messages with simple splitting OR formatted splitting (with pagination) OR as Concatenated message
- Option to read incoming concatenated messages as one single message or multiple parts.
- Delete messages from modem (phone memory or SIM memory)
- Send custom AT Commands and read response (terminal mode)
- Works with GSM modem or phone handset connected to serial port using data cable, Infrared device or USB to Serial converter or Bluetooth
- Read various modem and network parameters e.g. Manufacturer, Model, IMEI, Signal Strength (in dB as well as percent) etc
- Set PIN for modem/phone with protected SIM
- Distribution License gives you the rights to install and use mCore Pro on multiple computers within a enterprise as well as distribution of mCore Pro with your applications

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

mCore NET SMS knižnica -. PRO je výkonný a ľahko ovládateľný NET knižnice tried, napísaný v 100% spravovaného kódu, pre u 2-pásmové SMS, WAP Push, vCard / vCalendar .. Možno ho použiť s akýmkoľvek ETSI 07,05 kompatibilný GSM modem alebo telefón slúchadlo pripojené k počítaču pomocou sériového portu dátového kábla, infračerveného zariadenia, Bluetooth atď To môže posielať a prijímať SMS v angličtine, rovnako ako aplikácie, ktoré vyžadujú poslať prijímať SMS vo miestnych jazykoch (napr. arabčina, čínština, thajčina, gréčtina, hebrejčina, hindčina, atď). Kľúčové vlastnosti: - Posielanie a príjem SMS - Pošlite WAP Push, vCard a vCalendar - Poslať Flash SMS (tj výstražné správy, okamžité zobrazenie) - podporuje 7-bit GSM predvolené abecedne, ako aj 8-bit ANSI a 16-bitových znakov Unicode ( svetovými jazykmi, ako je arabčina, čínština, hebrejčina, thajčina, Hindčina apod) pre odosielanie i prijímanie SMS - Akcia pre nové prichádzajúce SMS, Dodávka Správa o stave a prichádzajúceho hovoru - Set SMSC alebo použite predvolený SMSC uložené v telefóne / SIM - Čítať správy z pamäte telefónu alebo SIM karty - Možnosť posielať dlhé správy s jednoduchým rozdelením alebo formátovaný rozdelenie (s stránkovanie) alebo ako Dlhé správa - Možnosť čítať prichádzajúce dlhých správ ako jedinej správy alebo viac častí. - Odstrániť správy z modemu (pamäť telefónu alebo SIM karty) - Poslať vlastné AT príkazy a čítať reakcie (režim terminálu) - Pracuje s GSM modem alebo telefónne slúchadlo pripojené k sériovému portu pomocou dátového kábla, infračerveného zariadenia alebo USB na sériový prevodník alebo Bluetooth - čítať rôzne modemu a sieťových parametrov, napr výrobcu, model, IMEI, silu signálu (v dB, rovnako ako percenta) apod - nastavte PIN na modem / telefón s chráneným SIM - licencie na distribúciu vám dáva právo inštalovať a používať mCore Pre na viacerých počítačoch v rámci podniku, rovnako ako distribúcia mCore Pro s aplikáciami

Sťahujte tu: mCore .NET SMS Library - PRO 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aspose.Words for .NET 10.2.0.0Novinka

Aspose.Words is a .NET component to read, write, modify & convert a Word doc.

Orientačný preklad: Aspose.words je.ČISTÉ zložky čítať, písať, upraviť "convert Word doc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.30 MB

VBScriptMania 1.0Novinka

MSAccess database with over 2000 predefined scripts, in French and English.

Orientačný preklad: MSAccess databáza s viac ako 2000 preddefinovaných skripty, vo francúzštine a angličtine.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

blueshell ADO Survey Kit 3.00.0013Novinka

bAsk is a new diagnostic toolkit for ADO programmers!

Orientačný preklad: vyhrievať je nové diagnostické toolkit pre ADO programátorov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.49 MB

MiniBASIC 1.08Novinka

Compile stand alone Windows XP,Vista, Windows 7 programs with MiniBASIC

Orientačný preklad: MiniBASIC je 32 bitový kompilátor s integrovaným vývojovým prostredím s pokročilým kompilátorom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.89 MB

VB Barcode Integration Kit 2007Novinka

Visual Basic Barcode Integration Kit & Tutorial.

Orientačný preklad: Visual Basic čiarového kódu integrácie Kit & Tutorial.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

SplineTech VBS Debugger PRO 7.36Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

MaskButton .Net Component 1.0.0.0Novinka

Create any shape button you like with the MaskButton .Net Component

Orientačný preklad: Vytvoriť tlačidlo ľubovoľného tvaru vám páči s MaskButton.Čisté zložky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Vb Hangman VbGames 1.0.0Novinka

Play the classic game of Hangman on your PC. Source code included.

Orientačný preklad: Hrajú klasickej hry oběšenec na vašom PC. Zdrojový kód zahrnuté.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

Najsťahovanejšie programy