Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0

Autor: IG Logix Softech Pvt Ltd
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.98 MB
Cena: 252 $
Počet stiahnutí: 785
Dátum pridania: 2006-02-25
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu mCore .NET SMS Library - PRO:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér mCore .NET SMS Library - PRO vo verzií 1.0 od autora IG Logix Softech Pvt Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu mCore .NET SMS Library - PRO je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér mCore .NET SMS Library - PRO ..

Popis od autora programu - IG Logix Softech Pvt Ltd v anglickom jazyku:

mCore .NET SMS Library - PRO is a powerful and easy to use .NET Class Library, written in 100% managed code, for for 2-Way SMS, WAP Push, vCard/vCalendar. It can be used with any ETSI 07.05 compliant GSM modem or phone handset connected to the PC serial port using a data cable, Infrared device, Bluetooth etc. It can send/receive SMS in English as well as applications that require to send receive SMS in local languages (e.g. Arabic, Chinese, Thai, Greek, Hebrew, Hindi etc.).

Key Features:

- Send and receive SMS
- Send WAP Push, vCard and vCalendar
- Send Flash SMS (i.e. alert messages; immediate display)
- Supports 7-bit GSM default Alphabet as well as 8-bit ANSI and 16-bit Unicode characters (international languages like Arabic, Chinese, Hebrew, Thai, Hindi etc) for sending as well as receiving SMS
- Events for New Incoming SMS,Delivery Status Report and Incoming Call
- Set SMSC or use the default SMSC stored in Phone/SIM
- Read messages from Phone memory or SIM memory
- Option to send long messages with simple splitting OR formatted splitting (with pagination) OR as Concatenated message
- Option to read incoming concatenated messages as one single message or multiple parts.
- Delete messages from modem (phone memory or SIM memory)
- Send custom AT Commands and read response (terminal mode)
- Works with GSM modem or phone handset connected to serial port using data cable, Infrared device or USB to Serial converter or Bluetooth
- Read various modem and network parameters e.g. Manufacturer, Model, IMEI, Signal Strength (in dB as well as percent) etc
- Set PIN for modem/phone with protected SIM
- Distribution License gives you the rights to install and use mCore Pro on multiple computers within a enterprise as well as distribution of mCore Pro with your applications

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

mCore NET SMS knižnica -. PRO je výkonný a ľahko ovládateľný NET knižnice tried, napísaný v 100% spravovaného kódu, pre u 2-pásmové SMS, WAP Push, vCard / vCalendar .. Možno ho použiť s akýmkoľvek ETSI 07,05 kompatibilný GSM modem alebo telefón slúchadlo pripojené k počítaču pomocou sériového portu dátového kábla, infračerveného zariadenia, Bluetooth atď To môže posielať a prijímať SMS v angličtine, rovnako ako aplikácie, ktoré vyžadujú poslať prijímať SMS vo miestnych jazykoch (napr. arabčina, čínština, thajčina, gréčtina, hebrejčina, hindčina, atď). Kľúčové vlastnosti: - Posielanie a príjem SMS - Pošlite WAP Push, vCard a vCalendar - Poslať Flash SMS (tj výstražné správy, okamžité zobrazenie) - podporuje 7-bit GSM predvolené abecedne, ako aj 8-bit ANSI a 16-bitových znakov Unicode ( svetovými jazykmi, ako je arabčina, čínština, hebrejčina, thajčina, Hindčina apod) pre odosielanie i prijímanie SMS - Akcia pre nové prichádzajúce SMS, Dodávka Správa o stave a prichádzajúceho hovoru - Set SMSC alebo použite predvolený SMSC uložené v telefóne / SIM - Čítať správy z pamäte telefónu alebo SIM karty - Možnosť posielať dlhé správy s jednoduchým rozdelením alebo formátovaný rozdelenie (s stránkovanie) alebo ako Dlhé správa - Možnosť čítať prichádzajúce dlhých správ ako jedinej správy alebo viac častí. - Odstrániť správy z modemu (pamäť telefónu alebo SIM karty) - Poslať vlastné AT príkazy a čítať reakcie (režim terminálu) - Pracuje s GSM modem alebo telefónne slúchadlo pripojené k sériovému portu pomocou dátového kábla, infračerveného zariadenia alebo USB na sériový prevodník alebo Bluetooth - čítať rôzne modemu a sieťových parametrov, napr výrobcu, model, IMEI, silu signálu (v dB, rovnako ako percenta) apod - nastavte PIN na modem / telefón s chráneným SIM - licencie na distribúciu vám dáva právo inštalovať a používať mCore Pre na viacerých počítačoch v rámci podniku, rovnako ako distribúcia mCore Pro s aplikáciami

Sťahujte tu: mCore .NET SMS Library - PRO 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SQL VB ASP Code Generator 4.1.001Novinka

SQL VB ASP Code Generator makes SQL, VB and ASP Coding just one click away.

Orientačný preklad: SQL VB ASP kód generátor robí SQL, VB a ASP kódovanie len jedno kliknutie ďaleko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.48 MB

Outlook Security Manager 1.5Novinka

One-line tool to disable Outlook security alerts. .NET, VCL, ActiveX.

Orientačný preklad: One-line nástroj pre vypnutie zabezpečenia programu Outlook upozornenia. . NET, VCL, ActiveX.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.22 MB

Project Analyzer 10Novinka

Source code analyzer and documenter for Visual Basic, VB.NET and VBA

Orientačný preklad: Zdrojový kód analyzátor a dokumentácie pre Visual Basic, VB.NET a VBA

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.2 MB

Add-in Express Toys for Excel and .NET 2.0Novinka

Is a free sample COM add-in that extends Microsoft Excel.

Orientačný preklad: Je vzorku zadarmo KOM add-in, ktorá rozširuje aplikáciu Microsoft Excel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MSDE Manager 5.13Novinka

MSDE Manager allows you to do all of the common operations of MSDE admin.

Orientačný preklad: MSDE Manager umožňuje robiť všetky bežné operácie MSDE admin.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

JRSpell Checker 5.0Novinka

...ActiveX control to add spell checking capabilities to your applications

Orientačný preklad: ... Ovládacieho prvku ActiveX pridať kontrolu pravopisu, aby vaše aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.37 MB

Barcode .NET Windows Forms Control DLL 10.10Novinka

IDAutomation Barcode .NET Forms Control & DLL for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: IDAutomation čiarových kódov. NET Formuláre kontrolu a DLL pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.96 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0Novinka

.NET class library for 2-Way SMS, WAP Push, vCard and vCalendar using GSM Modem

Orientačný preklad: . NET knižnice pre 2-pásmový SMS, WAP Push, vCard a vCalendar pomocou GSM modemu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Najsťahovanejšie programy