Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

StockChartX 5.8

Autor: Modulus Financial Engineering
Licencia: Commercial
Veľkosť: 10 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 969
Dátum pridania: 2006-04-24
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Unix, Linux, MS-DOS, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Mac PPC, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Windows CE, OpenVMS

Krátky popis k programu StockChartX:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér StockChartX vo verzií 5.8 od autora Modulus Financial Engineering. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu StockChartX je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér StockChartX ..

Popis od autora programu - Modulus Financial Engineering v anglickom jazyku:

For .NET, VB6, C++ and other languages: StockChartX features new charting types: 3D Candlesticks, Renko, Kagi, Three Line Break, Point & Figure, Candlevolume, Equivolume, Shaded Equivolume, Darvas Boxes,Technical Analysis and more! Now developers can leverage their knowledge and existing code to easily integrate our lightweight COM-based ActiveX stock chart control. Developing with StockChartX using VB, VB.Net, C#, Excel, VC++, and Delphi, is quick and easy. StockChartX supports both Desktop applications and web charting applications. No other charting component comes close to the flexibility and completeness of StockChartX V.5 Pro. Modulus Financial Engineering does one thing and does it right... we do financial software engineering only! What this means is that you will find features built right into StockChartX that you will not find in any other charting component, guaranteed. Features that are specific to financial applications. Finally, a charting component designed BY traders, FOR traders! With StockChartX, you can chart real-time stock data, embed objects like buy, sell, exit or custom bitmap symbols, insert text, trend lines, custom drawings, multiple indicators, overlay indicators (share scales), display charts with semi-log or linear scaling, print charts, save charts as images, save/load charts as binary files, and much more! Use StockChartX as your essential front-end data analysis tool for developing interactive financial applications. StockChartX is the perfect addition to your financial engineering toolbox. StockChartX V.5 comes with very comprehensive VB6, VC++, VB.net, C#, Delphi 7, Borland C++ Builder, and Excel example projects, each containing 1,000 to 2,000 lines of highly commented source code.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NET, VB6, C + + a ďalších jazykoch:. StockChartX ponúka nové typy grafov: 3D svietniky, Renka, kagi, Tri Line Break, Point & obrázku, Candlevolume, Equivolume, Tieňované Equivolume, Darvas Krabica, technická analýza a ďalšie! Teraz môžu vývojári využiť svoje vedomosti a existujúci kód ľahko integrovať naše ľahké COM-založené ActiveX burzové graf kontrolu. Rozvoj s využitím StockChartX VB, VB.Net, C #, Excel, VC + +, Delphi a je rýchle a jednoduché. StockChartX podporuje Desktop aplikácií a webových aplikácií mapovať. Žiadny iný grafov komponenty sa blíži k flexibilite a úplnosť V.5 StockChartX Pro. Modul Finančné inžinierstvo robí jednu vec a to pravé ... nemáme finančné softvérového inžinierstva iba! Čo to znamená, že nájdete funkcie zabudované priamo do StockChartX ktoré nenájdete v žiadnej inej komponenty grafov, so zárukou. Funkcie, ktoré sú špecifické pre finančné aplikácie. Napokon, grafov súčasť určená obchodníkmi, pre obchodníkov! S StockChartX, môžete grafu v reálnom čase-stavové údaje, vložiť objekty ako kúpiť, predať, výjazd alebo vlastné bitmapovej symboly, vloženie textu, trendové čiary, vlastné kresby, niekoľko ukazovateľov, overlay ukazovateľov (podiel váhy), zobrazenie mapy s semi-log alebo lineárne mierky, tlač máp, grafov uložiť ako obrázky, save / load grafy ako binárne súbory, a oveľa viac! Použite StockChartX ako front-end základný nástroj pre analýzu dát pre vývoj interaktívnych finančné aplikácie. StockChartX je perfektným doplnkom k vášmu finančného inžinierstva nástrojov. StockChartX V.5 prichádza s veľmi komplexnou VB6, VC + +, VB.net, C #, Delphi 7, Borland C + + Builder a Excel napríklad projekty, z ktorých každá obsahuje 1000 až 2000 riadkov zdrojového kódu veľmi poznamenal.

Sťahujte tu: StockChartX 5.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

VB User Control (HVXPD) 2.0.0.0Novinka

VB User Control (HVXPD) free download at www.control-vb.info

Orientačný preklad: VB ovládanie používateľom (HVXPD) voľne k stiahnutiu na www.control-vb.info

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

.NET Barcode Recognition Decoder SDK 1.0Novinka

Barcode Recognition and Decoder SDK for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: Rozpoznávanie čiarových kódov a Decoder SDK pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.24 MB

Aspose.Pdf.Kit for .NET 5.7.0.0Novinka

Aspose.Pdf.Kit is a .NET component to edit existing Pdf documents.

Orientačný preklad: Aspose.PDF.Kit je.ČISTÉ zložky upraviť existujúce dokumenty Pdf.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24.40 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

Aspose.Report for .NET 2.7.0.0Novinka

Aspose.Report is a query building and charting control for .NET applications.

Orientačný preklad: Aspose.Report je dotaz, stavebné a mapovať ovládanie. NET aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.10 MB

Barcode .NET Windows Forms Control DLL 10.10Novinka

IDAutomation Barcode .NET Forms Control & DLL for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: IDAutomation čiarových kódov. NET Formuláre kontrolu a DLL pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.96 MB

NetWebDownload .Net Component 1.0.0.0Novinka

NetWebDownload .Net Component gives Visual Studio applications internet access.

Orientačný preklad: NetWebDownload.Čisté zložky dáva aplikácie Visual Studio prístup na internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

SQL VB ASP Code Generator 4.1.001Novinka

SQL VB ASP Code Generator makes SQL, VB and ASP Coding just one click away.

Orientačný preklad: SQL VB ASP kód generátor robí SQL, VB a ASP kódovanie len jedno kliknutie ďaleko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.48 MB

DeKlarit 4.3Novinka

DeKlarit is the Model Driven tool fully integrated with Microsoft Visual Studio

Orientačný preklad: DeKlarit je Model Driven nástroj plne integrovaný s Microsoft Visual Studio

Licencia: Commercial | Veľkosť: 49.70 MB

Najsťahovanejšie programy