Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

WISE-FTP 7.0.0

Autor: AceBIT
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.49 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1079
Dátum pridania: 2011-02-21
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu WISE-FTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WISE-FTP vo verzií 7.0.0 od autora AceBIT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WISE-FTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WISE-FTP ..

Popis od autora programu - AceBIT v anglickom jazyku:

WISE-FTP is a powerful FTP client - a software you can use to connect to any FTP server you like in order to upload or download files and folders.

WISE-FTP highlights:
- Connect to any FTP site!
- Intuitive user interface: Work on remote sites as if they were local files and directories, in an interface similar to Windows Explorer!
- Every feature you need to easily manage your FTP servers is available here: delete, rename, copy, change or set properties of remote files and directories, and much more!
- Drag & drop files and directories between the local and remote system.
- Secure authentication and file transfer: Use SFTP or SSL/TLS protocol for maximum security.
- A configuration wizard helps you with configuration.
- Simultaneous transfer of multiple files to one or more FTP servers in the background!
- Macro recorder for the recording of frequently used sequences of commands.
- User-defined shortcuts for program functions: Assign your own shortcuts to different program functions.
- Integrated HTML editor allows for direct editing of files on the remote system: modify HTML or text files directly on the FTP server.
- Import FTP accounts directly from your provider with the click of your mouse, without manually entering a URL, password or user name (note: this feature is presently only supported by 1&1 and Schlund & Partner).
- Optional encryption (RijnDael 128, 192, and 256 bits, BlowFish, TripleDES, as well as PGP) and compression of files prior to or after transfer for improved security and faster transfer.
- Manage and arrange any number of remote sites in well-structured directories.
- File quick view using the integrated file viewer or the associated Windows application!
- WISE-FTP Task Planner! Schedule your transfers using this new easy-to-use tool!
- And lots of other useful features.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WISE-FTP je výkonný FTP klient - software možno použiť na pripojenie k akejkoľvek FTP serveru chcete, aby nahrávanie alebo sťahovanie súborov a priečinkov. WISE-FTP zdôrazňuje: - Pripojte sa k akémukoľvek serveru FTP! - Intuitívne užívateľské rozhranie: Práca na odľahlých miestach, ako keby boli lokálne súbory a adresáre, v rozhranie podobné Prieskumníkovi Windows! - Každá funkcie, ktoré potrebujete pre jednoduchú správu vášho FTP serverov je k dispozícii tu: odstrániť, premenovať, kopírovať, meniť či nastaviť vlastnosti vzdialených súborov a adresárov, a oveľa viac! - Drag & drop súborov a adresárov medzi lokálnym a vzdialeným systémom. - Bezpečná autentizácia a prenos súborov: SFTP alebo použite protokolu SSL / TLS pre maximálnu bezpečnosť. - Konfiguračný sprievodca vám pomôže s konfiguráciou. - Simultánne prenos viacerých súborov do jedného alebo viacerých FTP serverov v pozadí! - Makro rekordér pre záznam často používané sekvencie príkazov. - User-definované klávesové skratky pre funkcie programu: Priradiť vlastné klávesové skratky k rôznym funkciám programu. - Integrované HTML editor umožňuje priamu editáciu súborov na vzdialenom systéme: modifikovať HTML či textových súborov priamo na FTP server. - Import FTP účtov priamo od vášho poskytovateľa s kliknutím myši, bez toho by sa ručne zadaním adresy URL, heslo alebo užívateľské meno (pozn.: táto funkcia je v súčasnosti podporovaný iba 1 & 1 a Schlund & Partner). - Voliteľné šifrovanie (Rijndael 128, 192 a 256 bitov, Blowfish, TripleDES, rovnako ako PGP) a kompresiu súborov pred alebo po prevode na lepšie zabezpečenie a rýchlejší prevod. - Správa a dohodnúť ľubovoľný počet vzdialených miest v dobre-usporiadaný adresára. - Súbor rýchle zobrazenie pomocou integrovaného prehliadač súborov alebo pridruženej aplikácie pre Windows! - WISE-FTP úlohu Planner! Plán prenosov pomocou tejto novej bezstarostný-až k-používať nástroje! - A veľa ďalších užitočných funkcií.

Sťahujte tu: WISE-FTP 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

The Master Key System Audio Podcast 5.3.4.2Novinka

The Master Key System - Charles F Haanel is a personal self development course

Orientačný preklad: Master Key System - Charles F Haanel je osobný rozvoj vlastný kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

WorldWide FTP 2.432Novinka

Free ftp software used to ftp files to and from a server.

Orientačný preklad: Softvér zadarmo ftp ftp súborov na a zo servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

CoffeeCup Direct FTP 6.7Novinka

This drag-and-drop FTP program is the easiest way to maintain your Website.

Orientačný preklad: Tento drag-and-drop FTP program je najľahší spôsob, ako udržať svoje webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

AbleFTP 9.05Novinka

AbleFtp - FTP client designed to automate and run 1000+ FTP tasks a day.

Orientačný preklad: AbleFtp - navrhnuté na automatizáciu a spustiť 1000 + FTP FTP klient úlohy denne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 38.62 MB

HandyFTP 1.0.25Novinka

FTP upload tool which saves your time - just point to the file and click

Orientačný preklad: FTP upload nástroj, ktorý šetrí váš čas - len prejdite na súbor a kliknite na tlačidlo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Coding FTP 2008Novinka

Using script to automate FTP operation

Orientačný preklad: Pomocou skriptu pre automatizáciu FTP prevádzku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.24 MB

Site Publisher 2.6.125Novinka

Intelligent FTP client for synchronization local/remote files with ease

Orientačný preklad: Inteligentné FTP klient pre synchronizáciu lokálne / vzdialené súbory s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.68 MB

FireBallFtp 2.0.0.1Novinka

Ftp Client to Easily Transfer Files Quickly and Reliably

Orientačný preklad: FTP klient pre jednoduchý prenos súborov rýchlo a spoľahlivo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.91 MB

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

Najsťahovanejšie programy