Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

WISE-FTP 7.0.0

Autor: AceBIT
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.49 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1266
Dátum pridania: 2011-02-21
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Internet a siete > FTP klienti

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu WISE-FTP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WISE-FTP vo verzií 7.0.0 od autora AceBIT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WISE-FTP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WISE-FTP ..

Popis od autora programu - AceBIT v anglickom jazyku:

WISE-FTP is a powerful FTP client - a software you can use to connect to any FTP server you like in order to upload or download files and folders.

WISE-FTP highlights:
- Connect to any FTP site!
- Intuitive user interface: Work on remote sites as if they were local files and directories, in an interface similar to Windows Explorer!
- Every feature you need to easily manage your FTP servers is available here: delete, rename, copy, change or set properties of remote files and directories, and much more!
- Drag & drop files and directories between the local and remote system.
- Secure authentication and file transfer: Use SFTP or SSL/TLS protocol for maximum security.
- A configuration wizard helps you with configuration.
- Simultaneous transfer of multiple files to one or more FTP servers in the background!
- Macro recorder for the recording of frequently used sequences of commands.
- User-defined shortcuts for program functions: Assign your own shortcuts to different program functions.
- Integrated HTML editor allows for direct editing of files on the remote system: modify HTML or text files directly on the FTP server.
- Import FTP accounts directly from your provider with the click of your mouse, without manually entering a URL, password or user name (note: this feature is presently only supported by 1&1 and Schlund & Partner).
- Optional encryption (RijnDael 128, 192, and 256 bits, BlowFish, TripleDES, as well as PGP) and compression of files prior to or after transfer for improved security and faster transfer.
- Manage and arrange any number of remote sites in well-structured directories.
- File quick view using the integrated file viewer or the associated Windows application!
- WISE-FTP Task Planner! Schedule your transfers using this new easy-to-use tool!
- And lots of other useful features.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WISE-FTP je výkonný FTP klient - software možno použiť na pripojenie k akejkoľvek FTP serveru chcete, aby nahrávanie alebo sťahovanie súborov a priečinkov. WISE-FTP zdôrazňuje: - Pripojte sa k akémukoľvek serveru FTP! - Intuitívne užívateľské rozhranie: Práca na odľahlých miestach, ako keby boli lokálne súbory a adresáre, v rozhranie podobné Prieskumníkovi Windows! - Každá funkcie, ktoré potrebujete pre jednoduchú správu vášho FTP serverov je k dispozícii tu: odstrániť, premenovať, kopírovať, meniť či nastaviť vlastnosti vzdialených súborov a adresárov, a oveľa viac! - Drag & drop súborov a adresárov medzi lokálnym a vzdialeným systémom. - Bezpečná autentizácia a prenos súborov: SFTP alebo použite protokolu SSL / TLS pre maximálnu bezpečnosť. - Konfiguračný sprievodca vám pomôže s konfiguráciou. - Simultánne prenos viacerých súborov do jedného alebo viacerých FTP serverov v pozadí! - Makro rekordér pre záznam často používané sekvencie príkazov. - User-definované klávesové skratky pre funkcie programu: Priradiť vlastné klávesové skratky k rôznym funkciám programu. - Integrované HTML editor umožňuje priamu editáciu súborov na vzdialenom systéme: modifikovať HTML či textových súborov priamo na FTP server. - Import FTP účtov priamo od vášho poskytovateľa s kliknutím myši, bez toho by sa ručne zadaním adresy URL, heslo alebo užívateľské meno (pozn.: táto funkcia je v súčasnosti podporovaný iba 1 & 1 a Schlund & Partner). - Voliteľné šifrovanie (Rijndael 128, 192 a 256 bitov, Blowfish, TripleDES, rovnako ako PGP) a kompresiu súborov pred alebo po prevode na lepšie zabezpečenie a rýchlejší prevod. - Správa a dohodnúť ľubovoľný počet vzdialených miest v dobre-usporiadaný adresára. - Súbor rýchle zobrazenie pomocou integrovaného prehliadač súborov alebo pridruženej aplikácie pre Windows! - WISE-FTP úlohu Planner! Plán prenosov pomocou tejto novej bezstarostný-až k-používať nástroje! - A veľa ďalších užitočných funkcií.

Sťahujte tu: WISE-FTP 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Beyond FTP Client 3.0.0Novinka

An easy to use explorer-like FTP program with state of the art drag and drop.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie prieskumníkovi-ako FTP program s najmodernejšou drag and drop.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.61 MB

EngInSite DataFreeway 1.0.5.154Novinka

DataFreeway - free SSH (SSH1,SSH2,SFTP), WebDAV, FTP, FTPS Client for Windows

Orientačný preklad: DataFreeway - voľný SSH (SSH1, SSH2, SFTP), WebDAV, FTP, FTPS klient pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

ProSoft FTP Scheduler Standard Edition 1.2.17Novinka

Automated file transfer for Windows with log file and date/time wildcards

Orientačný preklad: Prenos automatizovaných súborov pre Windows s log súboru a dátum a čas zástupné znaky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

Trellian FTP 3Novinka

Trellian FTP is a file transfer client

Orientačný preklad: Trellian FTP je prenos súborov klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.65 MB

Antechinus Quick FTP 1.0Novinka

Transfer files to and from the Internet quickly and easily using drag-and-drop.

Orientačný preklad: Prenos súborov do az internetu rýchlo a jednoducho pomocou drag-and-drop.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

FTP Explorer 8.7.17.1Novinka

FTP Explorer for Windows

Orientačný preklad: FTP Explorer pre systém Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.26 MB

Unzip FTP ZipDeploy 2.1.1Novinka

FTP Zip and Unzip on server.FTP replication. 2 to 10 times faster than FTP

Orientačný preklad: FTP Zip a rozbaľte na replikáciu server.FTP. 2 - 10 krát rýchlejšie ako FTP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.99 MB

ScriptFTP 3.2Novinka

The professional tool to automate FTP and secure FTP transfers

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na automatizáciu FTP a secure FTP transfery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.79 MB

Simple FTP Client 1.0.22Novinka

Simple FTP Client is a free ftp client.

Orientačný preklad: Jednoduché FTP klient je zadarmo ftp klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.1 MB

Najsťahovanejšie programy