Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Handy Keylogger 4.1

Autor: Widestep Keyloggers Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.16 MB
Cena: 39.00 $
Počet stiahnutí: 1134
Dátum pridania: 2009-04-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Handy Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Handy Keylogger vo verzií 4.1 od autora Widestep Keyloggers Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Handy Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Handy Keylogger ..

Popis od autora programu - Widestep Keyloggers Software v anglickom jazyku:

Want to know what your children or spouse are doing on your PC? Get a keylogger and be informed! Handy Keylogger 4.1 is a new version of award-winning keylogger which gives you full control over your PC, and is totally undetectable to other users. With Handy Keylogger it is possible to start stealth monitoring in several clicks after your free download is complete. Handy keylogger mainly features and does a very good job with four types of logs: key strokes log, clipboard log, screenshots and websites visited. Handy Keylogger top features: Keystroke Logger; Handy Keylogger will secretly record all keystrokes typed and is completely undetectable to any user but you! With this keylogger you will have the most detailed keyboard monitoring reports in Win 9x, NT and 2003 systems. Clipboard Monitoring If someone receives an illegal password or login name by e-mail, he usually copies it to the clipboard and pastes wherever it might be needed. Capture them also! Undetectable Keylogger mode. With Handy Keylogger there's no button or icon visible anywhere: in the Task Bar, process list, Task Manager list, uninstall list or system tray. Nobody can reveal its presence. Passwords tracker. Wherever users type passwords, you will be able to capture them and store into highly secure logs only you can review. Chats & Internet messengers sniffer. Handy Keylogger easily captures popular chat and instant messaging services and provides you with a clear record of all conversations that took place. Screenshots Maker. Imagine surveillance cameras pointed directly at your home PC filming all Internet and general PC activity. You don't need them if you have Handy Keylogger!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chcete vedieť, čo vaše deti alebo manžel robia na počítači? Získajte keylogger a byť informovaní! Handy Keylogger 4.1 je nová verzia zadanie-víťazný keylogger, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad vaším počítačom, a je úplne nezistiteľný ostatným užívateľom. S Handy Keylogger je možné začať stealth sledovanie niekoľkých kliknutí po vašom na stiahnutie zadarmo je kompletný. Handy keylogger hlavne funkcie a robí veľmi dobrú prácu so štyrmi druhmi protokolov: hlavné ťahy log, log schránky, screenshoty a webové stránky navštívili. Handy Keylogger hlavné funkcie: stlačení klávesy Logger, Handy Keylogger bude tajne nahrávať všetky stlačenia klávesov napísaný a je úplne nezistiteľný, aby každý užívateľ, ale vy! S týmto keylogger budete mať najpodrobnejšej správy o monitorovaní klávesnice vo Win 9x, NT a 2003 systémov. Schránka Sledovanie Ak niekto dostane nelegálne heslo alebo prihlasovacie meno na e-mail, on väčšinou skopíruje ho do schránky a vloží tam, kde by mohlo byť potreba. Zachyťte je tiež! Nezistiteľný Keylogger režimu. S Handy Keylogger nie je tlačidlo alebo ikonu viditeľné kdekoľvek: v lište, zoznam procesov, Správca úloh zoznam, zoznam odinštalovať alebo systémovej lište. Nikto nemôže odhaliť jeho prítomnosť. Heslá tracker. Všade tam, kde používatelia typ hesla, budete môcť zachytiť a uložiť ich do vysoko zabezpečené protokoly iba si môžete prezrieť. Chaty a Internet poslov ploštice. Handy Keylogger ľahko zachytáva populárne chat a instant messaging služieb a poskytuje jasný záznam všetkých rozhovorov, ktoré sa odohrali. Screenshoty Maker. Predstavte si, že bezpečnostné kamery ukázal priamo na váš domáci počítač filmovanie na všetky internetové i všeobecné PC aktivitu. Nemusíte je, ak máte Handy Keylogger!

Sťahujte tu: Handy Keylogger 4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Computer Tracking 5.1.4.1Novinka

Keylogger tool track external user activity like opened website, typed keystroke

Orientačný preklad: Keylogger nástroj sledovať zahraničné aktivity používateľa, ako je otvorenie internetové stránky, napísaný úhoz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.22 MB

Actual Spy 3.0Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Najsťahovanejšie programy