Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Handy Keylogger 4.1

Autor: Widestep Keyloggers Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.16 MB
Cena: 39.00 $
Počet stiahnutí: 1093
Dátum pridania: 2009-04-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Handy Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Handy Keylogger vo verzií 4.1 od autora Widestep Keyloggers Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Handy Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Handy Keylogger ..

Popis od autora programu - Widestep Keyloggers Software v anglickom jazyku:

Want to know what your children or spouse are doing on your PC? Get a keylogger and be informed! Handy Keylogger 4.1 is a new version of award-winning keylogger which gives you full control over your PC, and is totally undetectable to other users. With Handy Keylogger it is possible to start stealth monitoring in several clicks after your free download is complete. Handy keylogger mainly features and does a very good job with four types of logs: key strokes log, clipboard log, screenshots and websites visited. Handy Keylogger top features: Keystroke Logger; Handy Keylogger will secretly record all keystrokes typed and is completely undetectable to any user but you! With this keylogger you will have the most detailed keyboard monitoring reports in Win 9x, NT and 2003 systems. Clipboard Monitoring If someone receives an illegal password or login name by e-mail, he usually copies it to the clipboard and pastes wherever it might be needed. Capture them also! Undetectable Keylogger mode. With Handy Keylogger there's no button or icon visible anywhere: in the Task Bar, process list, Task Manager list, uninstall list or system tray. Nobody can reveal its presence. Passwords tracker. Wherever users type passwords, you will be able to capture them and store into highly secure logs only you can review. Chats & Internet messengers sniffer. Handy Keylogger easily captures popular chat and instant messaging services and provides you with a clear record of all conversations that took place. Screenshots Maker. Imagine surveillance cameras pointed directly at your home PC filming all Internet and general PC activity. You don't need them if you have Handy Keylogger!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Chcete vedieť, čo vaše deti alebo manžel robia na počítači? Získajte keylogger a byť informovaní! Handy Keylogger 4.1 je nová verzia zadanie-víťazný keylogger, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad vaším počítačom, a je úplne nezistiteľný ostatným užívateľom. S Handy Keylogger je možné začať stealth sledovanie niekoľkých kliknutí po vašom na stiahnutie zadarmo je kompletný. Handy keylogger hlavne funkcie a robí veľmi dobrú prácu so štyrmi druhmi protokolov: hlavné ťahy log, log schránky, screenshoty a webové stránky navštívili. Handy Keylogger hlavné funkcie: stlačení klávesy Logger, Handy Keylogger bude tajne nahrávať všetky stlačenia klávesov napísaný a je úplne nezistiteľný, aby každý užívateľ, ale vy! S týmto keylogger budete mať najpodrobnejšej správy o monitorovaní klávesnice vo Win 9x, NT a 2003 systémov. Schránka Sledovanie Ak niekto dostane nelegálne heslo alebo prihlasovacie meno na e-mail, on väčšinou skopíruje ho do schránky a vloží tam, kde by mohlo byť potreba. Zachyťte je tiež! Nezistiteľný Keylogger režimu. S Handy Keylogger nie je tlačidlo alebo ikonu viditeľné kdekoľvek: v lište, zoznam procesov, Správca úloh zoznam, zoznam odinštalovať alebo systémovej lište. Nikto nemôže odhaliť jeho prítomnosť. Heslá tracker. Všade tam, kde používatelia typ hesla, budete môcť zachytiť a uložiť ich do vysoko zabezpečené protokoly iba si môžete prezrieť. Chaty a Internet poslov ploštice. Handy Keylogger ľahko zachytáva populárne chat a instant messaging služieb a poskytuje jasný záznam všetkých rozhovorov, ktoré sa odohrali. Screenshoty Maker. Predstavte si, že bezpečnostné kamery ukázal priamo na váš domáci počítač filmovanie na všetky internetové i všeobecné PC aktivitu. Nemusíte je, ak máte Handy Keylogger!

Sťahujte tu: Handy Keylogger 4.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

Spy Voice Recorder 3.24Novinka

Spy Voice Recorder, computer sound monitor expert spying voice chat messengers.

Orientačný preklad: Spy hlasový záznamník, počítačové sound monitorovať poslíčkov chat odborníkov špionážne hlas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

PDA Mobile Investigation Software 2.0.1.5Novinka

Pocket pc forensic software investigates and extracts windows based mobile fact

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér vyšetruje a výpisy z okna na mobilný skutočnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Inside Keylogger 4.1Novinka

Inside Keylogger records computer activities and sends reports to email address

Orientačný preklad: Vnútri Keylogger záznamy počítačových aktivít a odosiela správy na e-mailovú adresu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Najsťahovanejšie programy