Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EagleEyeOS Professional 3.1.0

Autor: EagleEyeOS LLC.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 37 MB
Cena: N/A $
Počet stiahnutí: 1251
Dátum pridania: 2009-06-18
Aktualizácia: 2011-08-24

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu EagleEyeOS Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EagleEyeOS Professional vo verzií 3.1.0 od autora EagleEyeOS LLC.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EagleEyeOS Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EagleEyeOS Professional ..

Popis od autora programu - EagleEyeOS LLC. v anglickom jazyku:

Powerful and flexible security solution against data leakage. The program provides full-scale protection, uniquely combines file lifecycle tracking with portable data stores and rights management for users and/or files. It allows you to track and enforce compliance with security policies and standards (ISO/IEC 27001:2005 (BS7799), CobIT, SOA), and provides real-time notification and post-event analysis of user activities and incidents. Supports logging and evaluating file level operations, as well as copy/paste/print actions. By creating reports, the program can not only search for and sort simple actions, but can also return exact results about actions taken on certain files, the user these actions were performed by, and the time of these actions; the results can show when, where and by whom an external data storage device was mounted, and what sort of operations were completed on it. Based on the specified settings, the program can evaluate incoming information in run-time, and can send a security alert of any operation to the security team. It supports creating isolated areas (or quarantines), which help secure confidential documents even against system administrators. It helps create a network-wide security zone, blocking the way from computers that have been added, or located outside the protected zone. Through the separation of user rights, it supports not only the segregation of operating and security tasks, but also the use of notebooks inside or outside the network; on supported operating systems, the program’s functions work on any type of file systems, applications, or hardware. The program helps prevent data loss, too. Due to their flexible structure and multilingual nature, the modules of EagleEyeOS Professional can be installed in any combinations within small organizations, as well as on wide networks of any size. It therefore provides a full-scale and comprehensive solution to network operators, security professionals, and organization managers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát. Program poskytuje zariadený ochranu, jednoznačne kombinuje životného cyklu súboru sledovania s prenosné dátach a správy pre užívateľov a/alebo súbory práv. Umožňuje sledovanie a vynútenie dodržiavania zásad zabezpečenia a normy 27001: (ISO/IEC 2005 (BS7799), CobIT, SOA) a poskytuje real-time oznámenia a post-event analýzu používateľa činnostiach a udalostiach. Podporuje zapisovanie do denníka a hodnotenie súboru úrovni operácií, ako aj akcie kopírovať/vložiť/vytlačiť. Vytvorením zostavy program nemôže len vyhľadávanie pre a zoradiť jednoduchých akcií, ale môže tiež vrátiť presné výsledky o tých opatreniach vykonaných na určité súbory, používateľa, tieto činnosti boli vykonávané a čase týchto akcií; výsledky preukážu, kedy, kde a kto bol namontované vonkajšie dátové úložné zariadenia, a aké operácie boli dokončené na to. Založené na špecifikované nastavenia, program môže posúdiť prichádzajúci informácie v run-time, a môžete poslať upozornenie zabezpečenia akúkoľvek operáciu bezpečnosti tímu. Podporuje vytváranie izolovaných oblastiach (alebo takýto), ktoré pomáhajú bezpečné dôverné dokumenty aj proti správcovia systému. To pomôže vytvoriť zónu platia v celej sieti zabezpečenia blokuje cestu z počítačov, ktoré boli pridané alebo mimo chránenej zóny. Oddelením používateľské práva podporuje nielen oddelenie prevádzkových a bezpečnostných úloh, ale aj použitie notebooky vo vnútri alebo mimo siete; Podporované operačné systémy, programové funkcie pracovať pre akýkoľvek typ súborové systémy, aplikáciami alebo hardvérom. Program pomáha zabrániť strate údajov, príliš. Kvôli ich pružnú konštrukciu a viacjazyčný charakter moduly EagleEyeOS Professional je možné nainštalovať v akejkoľvek kombinácie v malých organizáciách, ako aj na širokej siete akejkoľvek veľkosti. Preto poskytuje zariadený a komplexné riešenie, prevádzkovateľov sietí, zabezpečenie odborníkov a organizácie manažérov.

Sťahujte tu: EagleEyeOS Professional 3.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Save Keys Undetectable 6.2Novinka

Totally invisible key recorder, secretly logs every key typed into the keyboard.

Orientačný preklad: Úplne neviditeľné kľúčových záznamník, tajne prihlási každý kľúč napísali do klávesnice.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.59 MB

life insurance 1.1Novinka

WebParent allows you to track web surfing for free with pasword protection

Orientačný preklad: WebParent vám umožní sledovať surfovanie po webe zadarmo s ochranou Password

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.69 MB

Actual Keylogger 2.4Novinka

Free keylogger that records every keystroke to an encrypted log file

Orientačný preklad: Zadarmo keylogger, ktorý zaznamenáva každý stisk klávesy do šifrovaného log súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Inside Keylogger 4.1Novinka

Inside Keylogger records computer activities and sends reports to email address

Orientačný preklad: Vnútri Keylogger záznamy počítačových aktivít a odosiela správy na e-mailovú adresu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Najsťahovanejšie programy