Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Small Toolbar Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.17 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 994
Dátum pridania: 2011-04-23
Aktualizácia: 2011-12-02

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Small Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Small Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Small Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Small Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

The level of competition on today's software market is so high that flexibility and the ability to adjust to rapidly changing requirements are the factors that define the success of any software product. It often happens that an application loses a significant fraction of its potential user base just because the author focuses on core functionality only and aims for an early release while forgetting about the user interface and front-end graphics. If you would like to safeguard your products from these problems, would like to be able to quickly create eye-catching user interfaces and meet deadlines without compromising any aspect of your applications, try Small Toolbar Icons!

Small Toolbar Icons is a comprehensive set of high-quality interface icons that will decorate any software product and make navigation as easy and intuitive as possible. The range of topics covered by this set is really broad - from typical file operations to warning and confirmation signs, from search functions to charts, from sorting options to billing and a whole lot more! All these icons were created by professional artists, have a vivid color palette and are very self-explanatory, so your customers won't need to determine the value of every button in an experimental way. The icons come in a variety of resolutions (16x16, 24x24, 32x32 and 48x48), color depths (True Color and 256-color versions available) and states - normal, disabled and highlighted, which allows you to easily animate your interfaces without using any specialized software. Apparently, these icons can be used in all kinds of presentations, websites, offline application, so the authors took care of it and provided the set in Windows Icon (ICO), Bitmap (BMP), GIF and PNG formats.

Small Toolbar Icons will breathe new life into your interfaces and will add great value to your product. This icon set is affordable, versatile and so complete that you will hardly need anything else to get the job done right in time!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Úroveň hospodárskej súťaže na dnešnom trhu softvér je tak vysoká, že flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa rýchlo menia požiadavky sú faktorov, ktoré definujú úspech akejkoľvek softvérového produktu. Často sa stáva, že aplikácia stráca významná časť z jej potenciálnych užívateľskej základne len preto, že autora sa zameriava na iba základné funkcionality a zameriava sa predčasné prepustenie zároveň zapomínání o používateľské rozhranie a front-end grafiky. Ak by ste chceli chrániť vaše produkty z týchto problémov, chceli byť schopné rýchlo vytvoriť oko-lov používateľských rozhraní a splniť termíny bez ohrozenia akýkoľvek aspekt vašej aplikácie, skúste malé Toolbar Icons!

Malé Toolbar Icons je komplexný súbor rozhranie high-kvalitné ikony, ktoré bude zdobiť akékoľvek softvérového produktu a uľahčenie navigácie ako jednoduché a intuitívne ako možné. Škálu tém, na ktoré sa vzťahuje tento súbor je naozaj široký - z typických súbor operácií varovania a potvrdenie signály z funkcie vyhľadávania na grafy, zoraďoval možnosti Fakturačná a celok oveľa viac! Všetky tieto ikony boli vytvorené profesionálnych umelcov, majú temperamentný farebné palety a sú veľmi samostatne-vysvetľujúce, takže vaši zákazníci nebudete musieť určiť hodnotu každé tlačidlo experimentálnym spôsobom. Ikony prísť v rôznych rezolúcie (16 x 16, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48), hĺbkach farieb (True Color a 256-farebnej versions available) a štáty - normálne, vypnuté a zvýraznené, ktoré umožňuje ľahko animovať vaše rozhrania bez použitia akéhokoľvek špecializovaného softvéru. Zdá sa, tieto ikony použiť vo všetkých druhoch prezentácií, webových stránok, offline aplikácie, takže autori sa o to postarám a poskytuje súbor vo formátoch Windows ikony (ICO), bitovú mapu (BMP), GIF a PNG.

Malé Toolbar Icons budú dýchať nový život do vášho rozhrania a pridá veľkú hodnotu pre váš výrobok. Túto množinu ikon je cenovo dostupné, všestranné a tak kompletní, že bude sotva potrebujete niečo získať prácu právo v čase!

Sťahujte tu: Small Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

World Flags Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality World Flags icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Svetovej vlajky ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

Database Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Database icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné databázy ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Database Software Icons 2011.1Novinka

Introduce eye-catching icons into your database software and reach success

Orientačný preklad: Zaviesť oko-lov ikony do softvéru databázu a dosiahnuť úspech

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

People Icons for Vista 2011.1Novinka

A set of toolbar icons depicting people's jobs, groups, family status and hands

Orientačný preklad: Nastaviť toolbar icons zobrazujúce ľudovej pracovných miest, skupiny, rodinného stavu a rúk

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.34 MB

Fire Toolbar Icons 2011.1Novinka

Reshape your interface decorating it with red, yellow and flame-colored icons

Orientačný preklad: Pretvoriť váš rozhranie dekoračné s červené, žlté a plameň-farebné ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.15 MB

Software Toolbar Icons 2011.1Novinka

Software Toolbar Icons - the best choice for a thinking developer or webmaster

Orientačný preklad: Softvér Toolbar Icons - je najlepšou voľbou pre myslenia vývojár alebo webmaster

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.59 MB

Najsťahovanejšie programy