Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Small Toolbar Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.17 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1055
Dátum pridania: 2011-04-23
Aktualizácia: 2011-12-02

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Small Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Small Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Small Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Small Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

The level of competition on today's software market is so high that flexibility and the ability to adjust to rapidly changing requirements are the factors that define the success of any software product. It often happens that an application loses a significant fraction of its potential user base just because the author focuses on core functionality only and aims for an early release while forgetting about the user interface and front-end graphics. If you would like to safeguard your products from these problems, would like to be able to quickly create eye-catching user interfaces and meet deadlines without compromising any aspect of your applications, try Small Toolbar Icons!

Small Toolbar Icons is a comprehensive set of high-quality interface icons that will decorate any software product and make navigation as easy and intuitive as possible. The range of topics covered by this set is really broad - from typical file operations to warning and confirmation signs, from search functions to charts, from sorting options to billing and a whole lot more! All these icons were created by professional artists, have a vivid color palette and are very self-explanatory, so your customers won't need to determine the value of every button in an experimental way. The icons come in a variety of resolutions (16x16, 24x24, 32x32 and 48x48), color depths (True Color and 256-color versions available) and states - normal, disabled and highlighted, which allows you to easily animate your interfaces without using any specialized software. Apparently, these icons can be used in all kinds of presentations, websites, offline application, so the authors took care of it and provided the set in Windows Icon (ICO), Bitmap (BMP), GIF and PNG formats.

Small Toolbar Icons will breathe new life into your interfaces and will add great value to your product. This icon set is affordable, versatile and so complete that you will hardly need anything else to get the job done right in time!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Úroveň hospodárskej súťaže na dnešnom trhu softvér je tak vysoká, že flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa rýchlo menia požiadavky sú faktorov, ktoré definujú úspech akejkoľvek softvérového produktu. Často sa stáva, že aplikácia stráca významná časť z jej potenciálnych užívateľskej základne len preto, že autora sa zameriava na iba základné funkcionality a zameriava sa predčasné prepustenie zároveň zapomínání o používateľské rozhranie a front-end grafiky. Ak by ste chceli chrániť vaše produkty z týchto problémov, chceli byť schopné rýchlo vytvoriť oko-lov používateľských rozhraní a splniť termíny bez ohrozenia akýkoľvek aspekt vašej aplikácie, skúste malé Toolbar Icons!

Malé Toolbar Icons je komplexný súbor rozhranie high-kvalitné ikony, ktoré bude zdobiť akékoľvek softvérového produktu a uľahčenie navigácie ako jednoduché a intuitívne ako možné. Škálu tém, na ktoré sa vzťahuje tento súbor je naozaj široký - z typických súbor operácií varovania a potvrdenie signály z funkcie vyhľadávania na grafy, zoraďoval možnosti Fakturačná a celok oveľa viac! Všetky tieto ikony boli vytvorené profesionálnych umelcov, majú temperamentný farebné palety a sú veľmi samostatne-vysvetľujúce, takže vaši zákazníci nebudete musieť určiť hodnotu každé tlačidlo experimentálnym spôsobom. Ikony prísť v rôznych rezolúcie (16 x 16, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48), hĺbkach farieb (True Color a 256-farebnej versions available) a štáty - normálne, vypnuté a zvýraznené, ktoré umožňuje ľahko animovať vaše rozhrania bez použitia akéhokoľvek špecializovaného softvéru. Zdá sa, tieto ikony použiť vo všetkých druhoch prezentácií, webových stránok, offline aplikácie, takže autori sa o to postarám a poskytuje súbor vo formátoch Windows ikony (ICO), bitovú mapu (BMP), GIF a PNG.

Malé Toolbar Icons budú dýchať nový život do vášho rozhrania a pridá veľkú hodnotu pre váš výrobok. Túto množinu ikon je cenovo dostupné, všestranné a tak kompletní, že bude sotva potrebujete niečo získať prácu právo v čase!

Sťahujte tu: Small Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

ABB Icon Explorer 5.1Novinka

Exploring and extracting icons associated with files or contained inside of file

Orientačný preklad: Skúmanie a extrahovanie ikon spojených so súbormi alebo obsiahnuté v súbore

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Medical Icon Set 3.5Novinka

The SibCode Medical Icon Library is a fantastic set of medicine-related icons!

Orientačný preklad: SibCode lekárska knižnica ikon je fantastický súbor medicíny-súvisiace s ikonami!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.99 MB

Aqua Application Icons 1.0Novinka

Professional Aqua Style Icons for Mac, Vista, and Web Applications

Orientačný preklad: Profesionálny Ikony Aqua štýl pre Mac, Windows Vista, a webových aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

Standard Smile Icons 2009.3Novinka

A set of smile icons depicting various emotions by facial expressions

Orientačný preklad: Množinu ikon úsmev zobrazujúce rôzne emócie Autor výrazov tváre

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.70 MB

Business Software Icons 2011.1Novinka

A ready-made XP-style set of icons for business, finance and bookkeeping

Orientačný preklad: Vstavaných XP-štýl súbor ikony podnikania, financií a účtovníctva

Licencia: Demo | Veľkosť: 15.43 MB

Luck and Fortune Smileys 1.0Novinka

Love, Holiday and Everyday Smileys

Orientačný preklad: Láska, dovolenku a každodenné smajlíky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.08 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Small Toolbar Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of high quality interface icons for all types of products!

Orientačný preklad: Komplexný súbor vysoko kvalitných ikon rozhranie pre všetky typy výrobkov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.17 MB

Najsťahovanejšie programy