Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Excel Password Recovery Wizard 2.0.8

Autor: Intelore
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.60 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1611
Dátum pridania: 2008-09-05
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Excel Password Recovery Wizard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Excel Password Recovery Wizard vo verzií 2.0.8 od autora Intelore. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Excel Password Recovery Wizard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Excel Password Recovery Wizard ..

Popis od autora programu - Intelore v anglickom jazyku:

Excel Passwords Recovery enables instant recovery of Excel passwords. Users will benefit from the opportunity to recover a password for their MS Excel workbook, book, and spreadsheet, regardless of its length, complexity and the language it has been created in. Those passwords that contain Latin and hieroglyphs are supported too. Other abilities include instant recovery of locked cells protection, recovery of formatting and editing restrictions for cells, columns, and rows, and recovery of shared workbooks protection and read-only permissions.

One of the benefits of recovering passwords with Excel Password Recovery is that the recovery of the majority of passwords is instantaneous. However a recovered password may look different than the original that was used to protect an Excel document. This is due to the original technology utilized in the program. Such passwords are 100% functional.

One of the advantages of Excel Password Recovery, along with its feature set, is the total simplicity in use. Even users with little or no exposure to computer technologies can learn how to recover Excel passwords in a minute or two. To recover passwords, the program provides users with a friendly interface and a choice of recovery methods, such as Brute Force, Smart Search and a dictionary-based attack. Users can opt for one method or use a combination of methods, which increases chances of successful recovery. Beginners can take advantage of the built-in attack profiles that enable them to recover passwords with only one key press without the need to rack their brains over the configuration of recovery attacks.

Most anyone using MS Excel has experienced the pain and sufferings from a lost or forgotten password. This can happen to a student who forgets a password to his homework or a housewife who may lose the password to the home bookkeeping software. Regardless of the case, Excel Password Recovery will recover passwords in the blink of an eye!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Heslá programu Excel obnovy umožňuje okamžité obnovenie hesla Excel. Užívatelia budú mať prospech z príležitostí obnoviť heslo pre MS Excel zošit, kniha, a tabuľkový procesor, bez ohľadu na jeho dĺžku, zložitosť a jazyk bola vytvorená dovnútra Tí heslá, ktoré obsahujú latinské a hieroglyfy sú podporované tiež. Ďalšie schopnosti zahŕňať okamžité vrátenie uzamknutej bunky ochranu, obnovu a formátovanie obmedzenia úprav pre bunky, stĺpce a riadky a využívanie zdieľaných zošitov ochrany a čítať-len oprávnení. Jednou z výhod na obnovu hesiel s Excel Password Recovery je, že využitie väčšiny hesiel je okamžitý. Avšak späť hesla môže vyzerať inak, než pôvodný, ktorý bol použitý na ochranu dokument programu Excel. To je vzhľadom k pôvodnej technológie využívané v programe. Takéto heslá sú 100% funkčné. Jednou z výhod programu Excel Password Recovery, spolu s jeho funkciou, je celková jednoduchosť v použití. Dokonca aj užívatelia s malú alebo žiadnu expozíciu k počítačovým technológiám môžu naučiť, ako obnoviť hesla v programe Excel minútu alebo dve. Ak chcete obnoviť heslá, program poskytuje užívateľom prívetivé rozhranie a možnosť využitia metód, ako napríklad Brute Force, Smart Search a Slovník-založený útok. Užívatelia sa môžu rozhodnúť pre jednu metódu alebo použitie kombinácie metód, čo zvyšuje šance na úspešné uzdravenie. Začiatočníci môžu využiť vstavaný útoku profily, ktoré im umožnia obnoviť heslá s iba jedným stlačením tlačidla bez nutnosti do racku ich mozog počas konfigurácie obnovenie útokov. Väčšina ktokoľvek pomocou MS Excel zažil bolesť a utrpenie z stratené alebo zabudnuté heslo. Toto sa môže stať študent, ktorý zabudne heslo pre svoju domácu úlohu alebo žena v domácnosti, ktorí môžu prísť o heslo k softvéru domácu účtovníctva. Bez ohľadu na prípad, Excel Password Recovery obnoviť heslá v mihnutia oka!

Sťahujte tu: Excel Password Recovery Wizard 2.0.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TWGeheim 1.1.0Novinka

Simple file cryp

Orientačný preklad: Jednoduchý súbor cryp

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

FlashCrypt 1.0Novinka

Encrypt and password protect folders on your PC with a couple of clicks

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý dokáže šifrovať a chrániť heslom zložky v počítači.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Internet Secure Tunneling 2.0.0.244Novinka

Forward otherwise insecure TCP traffic through encrypted SSH tunne.

Orientačný preklad: Dopredu inak neisté TCP prevádzka cez šifrované SSH tunelov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Whitenoise Computer File Security 5.0Novinka

Whitenoise Unbroken - Encrypt files on your computer hard drive

Orientačný preklad: Šifrovanie súborov na pevnom disku počítača.

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.34 MB

Window Security Toolkit 5.0Novinka

Get Advanced Security and 160 bit Encryption for your PC.

Orientačný preklad: Získajte rozšíreným zabezpečením a 160 bit šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.67 MB

Private Notepad 3.0.2.0Novinka

Encrypt your files using 256 bit encryption. Use on a memory stick on any PC.

Orientačný preklad: Šifrovať súbory pomocou 256 bitové šifrovanie. Použitie na pamäťovú kartu Memory Stick na akomkoľvek PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Take-Away USB Flashdisk Encryption 1.0.2.10Novinka

Encryption for USB pendrives.

Orientačný preklad: Šifrovanie pre USB pendrives.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.49 MB

Max File Encryption 1.8Novinka

The program can encrypt files, hide files and create self-decrypting packages

Orientačný preklad: Program vie šifrovať súbory, skryť súbory a vytvoriť self-dešifrovanie balíky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

MAXA Text2EXE 3.3Novinka

MAXA Text2Exe is an executable container for encrypted text.

Orientačný preklad: MAXA Text2Exe je spustiteľný kontajner pre šifrovaný text.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Najsťahovanejšie programy