Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Excel Password Recovery Wizard 2.0.8

Autor: Intelore
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.60 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1548
Dátum pridania: 2008-09-05
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Excel Password Recovery Wizard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Excel Password Recovery Wizard vo verzií 2.0.8 od autora Intelore. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Excel Password Recovery Wizard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Excel Password Recovery Wizard ..

Popis od autora programu - Intelore v anglickom jazyku:

Excel Passwords Recovery enables instant recovery of Excel passwords. Users will benefit from the opportunity to recover a password for their MS Excel workbook, book, and spreadsheet, regardless of its length, complexity and the language it has been created in. Those passwords that contain Latin and hieroglyphs are supported too. Other abilities include instant recovery of locked cells protection, recovery of formatting and editing restrictions for cells, columns, and rows, and recovery of shared workbooks protection and read-only permissions.

One of the benefits of recovering passwords with Excel Password Recovery is that the recovery of the majority of passwords is instantaneous. However a recovered password may look different than the original that was used to protect an Excel document. This is due to the original technology utilized in the program. Such passwords are 100% functional.

One of the advantages of Excel Password Recovery, along with its feature set, is the total simplicity in use. Even users with little or no exposure to computer technologies can learn how to recover Excel passwords in a minute or two. To recover passwords, the program provides users with a friendly interface and a choice of recovery methods, such as Brute Force, Smart Search and a dictionary-based attack. Users can opt for one method or use a combination of methods, which increases chances of successful recovery. Beginners can take advantage of the built-in attack profiles that enable them to recover passwords with only one key press without the need to rack their brains over the configuration of recovery attacks.

Most anyone using MS Excel has experienced the pain and sufferings from a lost or forgotten password. This can happen to a student who forgets a password to his homework or a housewife who may lose the password to the home bookkeeping software. Regardless of the case, Excel Password Recovery will recover passwords in the blink of an eye!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Heslá programu Excel obnovy umožňuje okamžité obnovenie hesla Excel. Užívatelia budú mať prospech z príležitostí obnoviť heslo pre MS Excel zošit, kniha, a tabuľkový procesor, bez ohľadu na jeho dĺžku, zložitosť a jazyk bola vytvorená dovnútra Tí heslá, ktoré obsahujú latinské a hieroglyfy sú podporované tiež. Ďalšie schopnosti zahŕňať okamžité vrátenie uzamknutej bunky ochranu, obnovu a formátovanie obmedzenia úprav pre bunky, stĺpce a riadky a využívanie zdieľaných zošitov ochrany a čítať-len oprávnení. Jednou z výhod na obnovu hesiel s Excel Password Recovery je, že využitie väčšiny hesiel je okamžitý. Avšak späť hesla môže vyzerať inak, než pôvodný, ktorý bol použitý na ochranu dokument programu Excel. To je vzhľadom k pôvodnej technológie využívané v programe. Takéto heslá sú 100% funkčné. Jednou z výhod programu Excel Password Recovery, spolu s jeho funkciou, je celková jednoduchosť v použití. Dokonca aj užívatelia s malú alebo žiadnu expozíciu k počítačovým technológiám môžu naučiť, ako obnoviť hesla v programe Excel minútu alebo dve. Ak chcete obnoviť heslá, program poskytuje užívateľom prívetivé rozhranie a možnosť využitia metód, ako napríklad Brute Force, Smart Search a Slovník-založený útok. Užívatelia sa môžu rozhodnúť pre jednu metódu alebo použitie kombinácie metód, čo zvyšuje šance na úspešné uzdravenie. Začiatočníci môžu využiť vstavaný útoku profily, ktoré im umožnia obnoviť heslá s iba jedným stlačením tlačidla bez nutnosti do racku ich mozog počas konfigurácie obnovenie útokov. Väčšina ktokoľvek pomocou MS Excel zažil bolesť a utrpenie z stratené alebo zabudnuté heslo. Toto sa môže stať študent, ktorý zabudne heslo pre svoju domácu úlohu alebo žena v domácnosti, ktorí môžu prísť o heslo k softvéru domácu účtovníctva. Bez ohľadu na prípad, Excel Password Recovery obnoviť heslá v mihnutia oka!

Sťahujte tu: Excel Password Recovery Wizard 2.0.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Password Expert 2.1.0.4Novinka

Security software program to put a password on computer folders.

Orientačný preklad: Bezpečnostné softvérový program, aby heslo na počítači zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.83 MB

Privacy Cleaner 6.00Novinka

Erase the cache, cookies, history, typed URLs

Orientačný preklad: Vymazanie vyrovnávacej pamäte, súbory cookie, históriu, napísali adresy URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.80 MB

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

LockMyText 1.12Novinka

LockMyText is a text encryption software security tool

Orientačný preklad: LockMyText je nástroj textu šifrovanie softvéru zabezpečenia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.013 MB

Carry it Easy +Plus 3.0.1.0Novinka

Protect, Backup, Sync your Data and Outlook to a portable storage device

Orientačný preklad: Chrániť, zálohovanie, Synchronizácia dát a Outlook na prenosné úložné zariadenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.48 MB

DRMsoft EXE Special Encryption Tool 9.0Novinka

Encrypt exe with password protected, You can specify the icon of encrypted file.

Orientačný preklad: Šifrovať exe s heslom, môžete zadať ikonu šifrovaný súbor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Small Breast 1.0Novinka

Cloak your links. Boost your click through rate by at least 200%!

Orientačný preklad: Plášť vaše odkazy. Boost vaše prekliknú sadzba najmenej 200%!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

RightClickEncrypt 2.0.1Novinka

Strong Encryption Software for your PC

Orientačný preklad: Silné šifrovací softvér pre váš počítač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.47 MB

Najsťahovanejšie programy