Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Plastic Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.42 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1321
Dátum pridania: 2001-05-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Plastic Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Plastic Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Plastic Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Plastic Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Give your new product a unique new look! Give your software, database or Web application a unique, stylish appearance with a shiny new collection of 100 stock icons. Plastic Toolbar Icons are professionally designed and hand-crafted in each of the available sizes. Design attractive products with slick appearance and a perfectly usable user interface by using Plastic Toolbar Icons!

Designing your own icons takes a while of your time and a lot of efforts, while ordering them to a third party is not just expensive, but can jeopardize your entire project with all sorts of delays. Secure your deadline by ordering ready-made icons right away! Plastic Toolbar Icons are available right here, right now, and can save your project at the last moment. Use Plastic Toolbar Icons in one or many projects - there are no royalties and no restrictions on the number of products!

Plastic Toolbar Icons depict objects and symbols that you are likely to meet in many products. Open, Print, Dollar, Cut, Copy and Paste, Up and Down, Back and Forward, About, Import and Export, Undo and Redo, Find, Close, and Info are just a few icons to name among dozens of others. Make your products look great on screenshots and on users' computers and increase your sales dramatically by simply choosing the right icons!

Each icon is available in Windows Icon (ICO), Bitmap (BMP), GIF, and PNG formats, and ships in 16 and 256 colors as well as semi-transparent True Color formats. All icons come in sizes of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in normal, disabled (grayed-out) and highlighted states.

Toolbar Icons also plans to release the next icon sets: Desktop Icons for Vista, Flag Icons for Vista, Aero Icons for Vista, Web Icons for Vista, Office Icons for Vista, Weather Icons for Vista, Computer Icons for Vista, Folder Icons for Vista.

pngicons.info presents a list of stock icons available in the popular format of PNG.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dať váš nový produkt jedinečné nový vzhľad! Dať váš softvér, databázy alebo webovej aplikácie jedinečné, štýlový vzhľad s zbrusu novú kolekciu 100 zásob ikon. Plastové Toolbar Icons sú profesionálne navrhnutý a ruka-remeselnícky v každom veľkostí k dispozícii. Design atraktívnymi produktmi s škvrne vzhľad a dokonale použiteľné rozhranie pomocou plastových Toolbar Icons!

Navrhovanie vlastných ikon trvá chvíľu vášho času a veľa úsilia, zatiaľ čo nariaďujúce im s treťou stranou nie je len nákladná, ale môže ohroziť vaše celý projekt s najrôznejšími oneskorenia. Zabezpečiť vaše termín objednávanie vstavaných ikony right away! Plastové Toolbar Icons sú k dispozícii tu, práve teraz a môže ušetriť váš projekt na poslednú chvíľu. Použitie plastových Toolbar Icons v jeden alebo viacero projektov - neexistujú žiadne licenčné poplatky a žiadne obmedzenia počtu výrobkov!

Plastové Toolbar Icons zachytávajú objektov a symboly, ktoré budete pravdepodobne musieť spĺňať mnohých výrobkov. Otvoriť, tlačiť, dolár, Vystrihnúť, kopírovať a Prilepiť, hore a dole, späť a vpred, asi, importovať a exportovať, späť a znova, nájsť, zavrieť a Info sú len pár ikony na meno medzi desiatky ďalších. Uistite vaše produkty vyzerať skvele na screenshoty a počítačov používateľov a zvýšiť svoj predaj dramaticky jednoducho výberom právo ikony!

Každej ikony je k dispozícii vo formátoch Windows ikony (ICO), bitovú mapu (BMP), GIF a PNG a lodí v 16 a 256 farieb, ako aj polopriehľadný True Color formáty. Všetky ikony prísť s veľkosťou 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov a sú dodávané v normálnych, vypnuté (sivý-out) a zvýraznené uvádza.

Toolbar Icons tiež plánuje prepustenie nasledujúcej množiny ikon: ikony na pracovnej ploche pre Vista zástava ikony pre Vista Aero ikony pre Vista, Web ikony pre Vista, Office ikony pre Vista, počasie ikony pre Vista, ikony počítača pre Vista, ikony priečinka pre Vista.

pngicons.info prezentuje zoznam zásob dostupných v populárny formát PNG ikon.

Sťahujte tu: Plastic Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Standard Telephone Icons 2010.3Novinka

A set of icons to enhance your call-management or other software

Orientačný preklad: Množinu ikon na zvýšenie vašej správa hovorov alebo iný softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.79 MB

Dating Web Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made love icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných láska ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.86 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Web Icons - professional icons for web 1.0Novinka

Professional web icons for web and software projects

Orientačný preklad: Profesionálny web ikony pre web a softvérové projekty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Multimedia Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Multimedia icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené vysoko kvalitný multimediálny ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Software Icons Collection 1.0Novinka

Software Icons Collection with over 1100 Vista Style Icons

Orientačný preklad: Software ikony kolekcia s viac ako 1100 Vista štýl ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.42 MB

Standard Infrastructure Icons 2008.2Novinka

Lay out city infrastructure with a collection of standard infrastructure icons

Orientačný preklad: Naaranžovat mesto infraštruktúry s kolekciou ikon pre štandardnej infraštruktúry

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.51 MB

IconDeveloper 1.3Novinka

IconDeveloper makes it a snap to create your own icons for Windows.

Orientačný preklad: IconDeveloper je ponukou vytvoriť svoj vlastný ikony pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Najsťahovanejšie programy